Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 28η  του μηνός Φεβρουαρίου  2022 , ημέρα   Δευτέρα   και ώρα 10:00 π.μ. σε  Τακτική  Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1.  

Έγκριση της 2ης  αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2022

  1.  

Αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2022

  1.  

Εξειδίκευση πιστώσεων κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

  1.  

Έγκριση της 1ης  αναμόρφωσης προϋπολογισμού Οικ. έτους 2022 του ΝΠΔΔ του Δήμου Παρανεστίου

  1.  

Έγκριση της Συνοπτικής Ανακεφαλαιωτικής Έκθεσης 1ου τριμήνου του έργου«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ ΑΔΡΙΑΝΗΣ»

  1.  

Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων

  1.  

Έγκριση του 3ου   πρακτικού  της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» για τα έτη  2022,2023 και 2024.

  1.  

Στρατηγικός προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού  του Δήμου Παρανεστίου για την περίοδο 2023-2026.

 

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τα τακτικά μέλη θα πρέπει να ειδοποιήσουν έγκαιρα τον γραμματέα της επιτροπής ώστε να ειδοποιηθούν οι  αναπληρωτές τους.     

 

                           

                                                                   Ο Πρόεδρος

 

                                                                    Καγιάογλου Αναστάσιος