Στα επισυναπτόμενα αρχεία σας προωθούμε:

α) την  με αριθμ. Πρωτ. 2916/374421/24- 12-2021 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογική γεωργία» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 βάση του Καν.(ΕΚ) αριθ. 2220/2020 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (ΦΕΚΒ’ 6266/2021)

β) την με  αριθμ. πρωτ.189/22614/27-01-2022 Πρόσκληση για την υποβολή   αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή  στο μέτρο11 ‘’Βιολογική Γεωργία’’ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 με κωδικό ανάρτησης στο Διαύγεια 62ΓΦ653ΠΓ-1ΛΠ