ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ»

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014 – 2020


Όλα τα ενδιαφερόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί, σύμφωνα με το άρθρο 3 της με αριθ. πρωτ. 104/7056/21-1-2015 (ΦΕΚ Β’ 147/2015) Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων» κατ’ εκτέλεση του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) αριθ.1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», όπως ισχύει, να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 11 – «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ

2014 – 2020.


Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τους παρακάτω συνδέσμους :

Η πρόσκληση : http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Biologika/2021/prosklhsh189_22614_metro11_310122.pdf

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/biologikgeorgiaktinotrofia/4259-biologi-kalliergies11