ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 20/10/2021
Αριθ. Πρωτ.: 5627

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας υπόψη:
α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)
β) τον Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/06)
γ) το Ν.3852/10
δ) την 78/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκποίηση κινητού πράγματος
ε) την από 5/10/2021 έκθεση εκτίμησης της επιτροπής που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν πρωτ. Φ.2.1.1/5350/04-10-2021 απόφαση του Δημάρχου.
στ) την 129/2021 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.


ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκποίηση του κινητού πράγματος.
1) Περιγραφή του κινητού

Το προς εκποίηση κινητό πράγμα του Δήμου Παρανεστίου αφορά:

α/α Περιγραφή κινητού Εκτιμούμενη
Ποσότητα
(tn)
1 Μεταλλικοί (από γαλβανισμένο
χαλυβδοέλασμα) κάδοι απορριμ-
μάτων (37 τεμ) και καλαθάκια α-
πορριμμάτων (25 τεμ)
2
2 Μεταλλικά υπολείμματα διαφό-
ρων κατεστραμμένων αντικειμένων
(σιδηροσωλήνες, καλοριφέρ, μο-
τέρ, κάγκελα, πινακίδες, λέβητες
κλπ.)
12

2) Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας

Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα που αναφέρεται παρακάτω. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή , η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.
Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αύτη μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.
Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληρεί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ' απλού χάρτου.

3) Εγγύηση συμμετοχής

Ουδείς είναι δεκτός στην δημοπρασία, αν δεν προσαγάγει, για την συμμετοχή του στη δημοπρασία, ως εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της δημοπρασίας, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος
στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσoύ 248,00 ευρώ.

4) Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 15/11/2021, από ώρα 10.00 π.μ. έως ώρα 11.00 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Νικηφόρου.

5) Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς 

Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό:
Α. των 160,00 ευρώ ανά τόνο για τους μεταλλικούς κάδους απορριμμάτων και τα καλαθάκια απορριμμάτων.
Β. των 180,00 ευρώ ανά τόνο για τα μεταλλικά υπολείμματα διαφόρων κατεστραμμένων αντικειμένων (σιδηροσωλήνες, καλοριφέρ, μοτέρ, κάγκελα, πινακίδες, λέβητες κλπ.).

6) Εγγυητής

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

7) Δικαίωμα αποζημίωσης

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.

8) Σύμβαση

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται εντός δέκα ημερών από της κοινοποιήσεως σ’ αυτόν της αποφάσεως περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας και προ της συντάξεως και υπογραφής του συμβολαίου, να καταβάλει ολόκληρο το τίμημα στο δημοτικό ταμείο.
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή του συμβολαίου, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση.
Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης.
Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών το συμβόλαιο θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.

9) Ευθύνη Δήμου

Ο δήμος δεν ευθύνεται έναντι του αγοραστού δι' οιανδήποτε εκνίκηση του πράγματος, υποχρεουμένου του δήμου εις περίπτωσιν εκνικήσεως, να επιστρέψει εις τον αγοραστή το καταβληθέν τίμημα ατόκως, εις περίπτωσιν δε μερικής τοιαύτης, αναλόγου ποσού, οριζομένου δι' αποφάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, χωρίς να αποκλείεται η προσφυγή εις τα δικαστήρια.

10) Επανάληψη της δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν πλειοδότης.
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:
α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασί-
ας
β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.
Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.
Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε
(5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.
Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

11) Δημοσίευση Διακήρυξης

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρας πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον
πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και εις το δημοσιότερο μέρος της έδρας του δήμου.
Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί μέχρι και την 01/11/2021 στην ημερήσια τοπική εφημερίδα Πρωινός Τύπος.
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη

12) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από την Δνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2521352307 κ. Κοτζαγιαννίδου Δέσποινα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν τα έγγραφα της διακήρυξης από την ιστοσελίδα του Δήμου Παρανεστίου www.paranesti.gr.

Ο Δήμαρχος Παρανεστίου
Καγιάογλου Αναστάσιος

Πατήστε εδώ για να λάβετε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πατήστε εδώ για να λάβετε τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ