ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 10/03/2011
Αριθ. Πρωτ.: 1660
Αριθ. Συνεδρίασης: 3

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 13η του μηνός Μαρτίου του έτους 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση πρακτικών διενεργηθέντος διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή για την "Προμήθεια Υγρών Καυσίμων" για το Δήμο Παρανεστίου για το έτος 2011.

 

ΠΡΟΣ

1) Σαχινίδη Σταύρο
2) Στυλιανίδη Αναστάσιο
3) Ματζαρίδη Νικόλαο
4) Πουρσανίδη Νεκτάριο
5) Κουτεκίδου Μεταμόρφη
6) Εφραιμίδη Γεώργιο

 


Ο Πρόεδρος

 Καγιάογλου Νικόλαος