ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ


κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016
1. Ο Δήμος Παρανεστίου Νομού Δράμας προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό
Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό
, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής
(χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου
«Αποκατάσταση τμημάτων
οδοστρώματος επί της κεντρικής οδού Παρανεστίου – Πρασινάδας – Ι.Μ.
Μεταμορφώσεως μετά από θεομηνία», με εκτιμώμενη συνολική αξία
180.000,00
€ με ΦΠΑ.
2. Το έργο ανήκει στην κατηγορία Έργων Οδοποιίας με προϋπολογισμό
180.000,00 €, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα, αναθεώρηση και
ΦΠΑ) και αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών 106.867,00 €
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ) 19.236,06 €
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου
ΓΕ+ΟΕ) 18.915,46 €, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156
παρ. 3.(α) ν. 4412/2016,
Αναθεώρηση 142,77 €
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 34.838,71 €
3. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα
έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί
διαγωνισμοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής
www.paranesti.gr . Εφόσον έχουν ζητηθεί
εγκαίρως, ήτοι έως την
24/12/2020, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους
προσφέροντες, που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης,
συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε
σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις
30/12/2020. Πληροφορίες
Ζαχαρόπουλος Ευστράτιος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Δήμου Παρανεστίου, τηλ.:
25213-52320,317
.

4. Ο Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί είναι: Δήμος
(Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού), μη Κεντρική αναθέτουσα αρχή, εντασσόμενη στη Γενική
Κυβέρνηση και στον υποτομέα ΟΤΑ. Κύρια δραστηριότητα που ασκεί: Γενικές
Δημόσιες Υπηρεσίες.
5. Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν
ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών.
6. Oι Κωδικοί Κύριου Λεξιλογίου CPV είναι [45233120-6, 45233140-2]
7. Ο Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός και η επιλογή Αναδόχου θα γίνουν
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’)
Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
8. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών 3
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, προσκομίζεται υποχρεωτικά
από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε
σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
9. ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών, γίνεται δεκτή.
10. Για το χρόνο ισχύος προσφορών, κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον
συμμετέχοντα στον διαγωνισμό, κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του
Ν.4412/2016, για διάστημα
δέκα (10) μηνών (300 ημερών), από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
11. Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται
η
03-01- 2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 23:59 .
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 11-
01-2021
, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.
12. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το επί μέρους ποσοστών έκπτωσης σε
ακέραιες μονάδες επί της εκατό (%) κατά κατηγορία εργασιών
.
13. Δικαίωμα συμμετοχής, στο διαγωνισμό, έχουν Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, ή
Ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία
ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
(145.018,52 ευρώ) και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό
που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,
2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
14. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος Ένωσης.
15. Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3
και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του Ν.4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω Ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική
μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η Ένωση αναδειχθεί
ανάδοχος, η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια, που να εξασφαλίζεται η
ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ.
κοινοπραξία).

16. Λόγοι αποκλεισμού ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/16 και το
άρθρο 22 της διακήρυξης.
17. Ως Κριτήρια επιλογής και σε ότι αφορά στην καταλληλότητα για την άσκηση
της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι
στην Ελλάδα, υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ.,
για έργα
κατηγορίας Οδοποιίας και θα πρέπει να διαθέτουν κατ΄ ελάχιστον
στελέχωση «Βασική κατηγορία έργου : 1 ΜΕΚ Β ή 2 ΜΕΚ Α
». Οι
προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και τα πιστοποιητικά που περιγράφονται στο
Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
18. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΥΠΕΣ με ΚΑ:64/7333.01 για το οικονομικό
έτος 2020 Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
19. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου
72 του Ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό
των
2.900,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 30 ημερών, μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς. Στην περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση
συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις
όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην Ένωση.
20. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές
21. Θα πρέπει να κατατεθεί, επίσης, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(ΤΕΥΔ).
22. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 365 ημέρες από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
23. Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου και η έγκριση των όρων
δημοπράτησης αποφασίστηκε με την υπ' αριθμό
144/2020 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.
24. Προδικαστική προσφυγή κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής ή κατά της
διακήρυξης υποβάλλεται εντός προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 361 του Ν.
4412/2016. Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του
τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας
?Επικοινωνία? του
υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την
ένδειξη
?Προδικαστική Προσφυγή? και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. Για
το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο
από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο
363 του Ν. 4412/2016.
25. Αυτή η Προκήρυξη δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα
με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016, στην ιστοσελίδα σύμφωνα με το άρθρο 2 της
παρούσας και αναρτάται στο πρόγραμμα "Διαύγεια"
diavgeia.gov.gr


Ο Δήμαρχος
Καγιάογλου Αναστάσιος

Πατήστε εδώ για να λάβετε τα σχετικά αρχεία