ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 11/9/2019
Αριθ. Πρωτ.: 5064
Αριθ. Συνεδρίασης: 19

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την πραγματοποίηση δημόσιας κλήρωσης προκειμένου να οριστεί η σειρά αναπλήρωσης,  των αναπληρωματικών μελών της  Οικονομικής Επιτροπής της παράταξης «ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ».

       Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 15-9-2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00 πμ, ώστε να διεξαχθεί η δημόσια κλήρωση των αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της παράταξης «ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ», σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του ν. 3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαστάθηκαν με τα άρθρα 71 του ν. 4555/2018 και 2 του ν. 4623/2019, αντίστοιχα και την 13175/9-9-2019 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

Ο  Πρόεδρος Δ.Σ.

Στυλιανίδης Ο. Αναστάσιος