ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 14/12/2012
Αριθ. Πρωτ.: 10714
Αριθ. Συνεδρίασης: 16

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 18η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 σε δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  • Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2012
  • Ψήφιση πίστωσης και έγκριση επεκτάσεων δικτύου ΦΟΠ
  • Έγκριση μελέτης, ψήφιση πίστωσης και απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ»
  • Αποδοχή δωρεάς του υπ’ αριθμ. 132 αγροτεμαχίου επί του οικισμού Παρανεστίου συνολικής έκτασης 3.500 τ.μ.

ΠΡΟΣ

1) Σαχινίδη Σταύρο
2) Στυλιανίδη Αναστάσιο
3) Ματζαρίδη Νικόλαο
4) Πουρσανίδη Νεκτάριο
5) Κουτεκίδου Μεταμόρφη
6) Εφραιμίδη Γεώργιο


Ο Πρόεδρος

 Καγιάογλου Νικόλαος