ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 17/1/2019
Αριθ. Πρωτ.: 230
Αριθ. Συνεδρίασης: 1

 

 

 

                                                                                                                      ΠΡΟΣ

                                                                                                                     ΜΕΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:                                                                                                                                            1. κ. Ματζαρίδη Νικόλαος, Αντιδήμαρχο Δ.Ε. Παρανεστίου                                                                                                                    2. κ. Δίγκας Ιωάννης, Αντιδήμαρχο Δ.Ε. Παρανεστίου

 

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση

 

Καλείστε να προσέλθετε στην 1η τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Παρανεστίου, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Παρανεστίου, την  22η του μηνός Ιανουαρίου , ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ, για συζήτηση και λήψη απόφασης στo παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

  • Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Παρανεστίου.

 

 

 

 

 

  H Πρόεδρος της Επιτροπής

 

                                                                  

Αλεξάνδρα Μαρίνα   Σωτηριάδου