ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 04/03/2013
Αριθ. Πρωτ.: 1552 
Αριθ. Συνεδρίασης: 4

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 8η του μηνός Μαρτίου του έτους 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 • Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2013
 • Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης συνεχιζόμενων έργων έτους 2012
 • Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης απόδοσης κρατήσεων
 • Καθορισμός των όρων δημοπράτησης της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Παρανεστίου, προϋπολογισμού 40.000,00 ευρώ
 • Καθορισμός των όρων δημοπράτησης της προμήθειας υλικών συντήρησης δικτύων ύδρευσης - άρδευσης – αποχέτευσης Δήμου Παρανεστίου, προϋπολογισμού 45.000,00 ευρώ
 • Καθορισμός των όρων δημοπράτησης της προμήθειας υλικών λατομείου Δήμου Παρανεστίου,προϋπολογισμού 55.000,00 ευρώ
 • Καθορισμός των όρων δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο «επισκευή και συντήρηση οχημάτων του Δήμου Παρανεστίου», προϋπολογισμού 27.500,00 ευρώ
 • Καθορισμός των όρων δημοπράτησης της προμήθειας οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Παρανεστίου, προϋπολογισμού 49.000,00 ευρώ
 • Καθορισμός των όρων δημοπράτησης της προμήθειας υλικών συντήρησης κτιρίων του Δήμου Παρανεστίου, προϋπολογισμού 40.000,00 ευρώ
 • Ψήφιση πίστωσης, έγκριση μελέτης και καθορισμός των όρων δημοπράτησης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ», προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ
 • Ανάκληση της αριθμ.66/2012 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και απευθείας ανάθεση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΥΡΟΒΛΗΤΗ Τ.Κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ», προϋπολογισμού 5.499,00 ευρώ
 • Ανάκληση της αριθμ.70/2012 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και απευθείας ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Τ.Κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ», προϋπολογισμού 12.630,00 ευρώ

Η Συνεδρίαση πραγματοποιείται με την διαδικασία του κατεπείγοντος (παρ.6 άρθρο 75 Ν.3852/2010) προκειμένου να επισπευσθούν οι διαδικασίες για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

ΠΡΟΣ

1) Χατζηπάντου Παναγιώτης
2) Λαζαρίδης Νικόλαος
3) Σαχινίδης Σταύρος
4) Παρλόγλου Μιχαήλ
5) Ορφανίδης Στυλιανός
6) Κουτεκίδου Μεταμόρφη


Ο Πρόεδρος

 Καγιάογλου Νικόλαος