ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 7/12/2018
Αριθ. Πρωτ.: 5201
Αριθ. Συνεδρίασης: 28

 Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 12η του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 μ.μ σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση της 20ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικον. έτους 2018

 2. Έγκριση η μη του πρακτικού Ι (δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνικές προσφορές) για την επιλογή αναδόχου, της προμήθειας με τίτλο: «προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών για το έτος 2019»

 3. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού κατόπιν κλήρωσης ΜΗΜΕΔ , του έργου με τίτλο: Υποέργο 1: «Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Δήμου Παρανεστίου, Μονάδας Κομποστοποίησης προδιαλεγμένων οργανικών Δήμου Παρανεστίου και Πράσινου Σημείου της Δ.Ε. Νικηφόρου του Δήμου Παρανεστίου», της Πράξης : «ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ», προϋπολογισμού 951.000,00 ευρώ. χωρίς το ΦΠΑ 24% .

 4. Έγκριση δαπανών για την προμήθεια έτοιμων γευμάτων και νερών.

 5. Εισήγηση επιβολής καθορισμός τέλους και δικαιώματος ύδρευσης για το έτος 2019

 6. Εισήγηση επιβολής τέλους και δικαιώματος άρδευσης για το έτος 2019

 7. Εισήγηση επιβολής τέλους και δικαιώματος χρήσης αποχέτευσης για το έτος 2019

 8. Εισήγηση επιβολής δημοτικών τελών νεκροταφείων για το έτος 2019

 9. Εισήγηση επιβολής τέλους ύδρευσης στην κτηνοτροφία για το έτος 2019

 10. Εισήγηση επιβολής δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2019

 11. Εισήγηση επιβολής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για το έτος 2019 

   

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τα τακτικά μέλη θα πρέπει να ειδοποιήσουν έγκαιρα τον γραμματέα της επιτροπής ώστε να ειδοποιηθούν οι αναπληρωτές τους.

Η Πρόεδρος

Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα