ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2015-2019»

Ονοματεπώνυμο :
Διεύθυνση :
E-mail :
Τηλέφωνο επικοινωνίας :
*Τα ανωτέρω στοιχεία είναι προαιρετικά
Γνωρίζετε τι είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου;
Αν ναι, πως ενημερωθήκατε για αυτό;
Άλλο :
1α. Ποιες ανάγκες ή προβλήματα εντοπίζετε στην περιοχή του Δήμου Παρανεστίου στον τομέα του Περιβάλλοντος και της Ποιότητας Ζωής; (π.χ. χώροι πρασίνου, καθαριότητα, στάθμευση, διαχείριση απορριμμάτων, ύδρευση, αποχέτευση, αστική ανάπτυξη, πολεοδομία, υποδομές και τεχνικά έργα, κλπ.)
1β. Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι απαραίτητες παρεμβάσεις/δράσεις ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες και τα προβλήματα που αναφέρατε;
2α. Ποιες ανάγκες ή προβλήματα εντοπίζετε στην περιοχή του Δήμου Παρανεστίου στον τομέα της Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού; (π.χ. βελτίωση υπηρεσιών, ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, έλλειψη σχετικών υποδομών, κλπ.)
2β. Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι απαραίτητες παρεμβάσεις/δράσεις ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες και τα προβλήματα που αναφέρατε;
3α. Ποιες ανάγκες ή προβλήματα εντοπίζετε στην περιοχή του Δήμου Παρανεστίου στον τομέα της Τοπικής Οικονομίας και της Απασχόλησης; (π.χ. βελτίωση υπηρεσιών, ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, ενίσχυση τοπικών προϊόντων, ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας, κλπ.)
3β. Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι απαραίτητες παρεμβάσεις/δράσεις ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες και τα προβλήματα που αναφέρατε;
Σχόλια – Παρατηρήσεις