ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑΗμ.ΈκδοσηςΘέμαΚατηγορία Απόφαση
6Σ4ΛΩΞΗ-ΛΙΝ01/12/2021 02:00:00Έγκριση του 2ο Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Δημόσιας Ανοιχτής Διαδικασίας του Διαγωνισμού του Έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων Δήμου ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΥΔΣΩΞΗ-ΑΥ930/11/2021 02:00:00Έγκριση του προϋπολογισμού, και του ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (πίνακα στοχοθεσίας) ΝΠ του Δήμου Παρανεστίου έτους 2022.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
99ΖΣΩΞΗ-1ΟΒ30/11/2021 02:00:00Έγκριση της 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Οικ. έτους 2021 του ΝΠΔΔ του Δήμου ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
603ΧΩΞΗ-ΥΕ420/10/2021 03:00:00Έγκριση της τεχνικής μελέτης με Αρ. 04/2021, έγκριση των τευχών δημοπράτησης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης τεχνικού έργου, έγκριση και καθορισμός των όρων δημοπράτησης με Αρ.Διακ. 08/2021, του έργου με τίτλο : «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΠΘΙΩΞΗ-Α3Χ22/11/2021 02:00:00Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού, του έργου: «Έργα Οδοποιίας Δήμου Παρανεστίου», κατόπιν κλήρωσης ΜΗΜΕΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
62ΠΓΩΞΗ-1Φ022/11/2021 02:00:00Έγκριση του πρακτικού της πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκποίηση κινητού πράγματος.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
62ΓΦΩΞΗ-ΘΘ222/11/2021 02:00:00Ανάθεση σε δικηγόρο περί γνωμοδότησης για τις περαιτέρω ενέργειες μετά το με αριθμ. πρωτ. 471/4-11-2021 έγγραφο της εταιρίας ¨Ζουμπουλάκης Προμήθειες Ανώνυμη Εταιρεία¨ για την συμμετοχή του στην επιλογή αναδόχου, του Υποέργου 2: «Προμήθεια Εξοπλισμού – Ομάδες 2,3,4,5,6,7,8,9», του έργου: «Δημιουργία Υποδομών Φιλοξενίας Ειδικών Ομάδων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον οικισμό ΔΕΗ Μεσοχωρίου» ,για τις ανάγκες του Δήμου Παρανεστίου, σύμφωνα με την Αρ.1/2018 Διακήρυξη του Δ.Παρανεστίου και συγκεκριμένα για την ΟΜΑΔΑ 3: ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 60656ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΨΚ2ΩΞΗ-ΑΙΡ22/11/2021 02:00:00Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου στην ΑθήναΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΓΓΟΩΞΗ-21Β22/11/2021 02:00:00Έγκριση δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου στην ΑθήναΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΙΛΖΩΞΗ-40722/11/2021 02:00:00Εξειδίκευση πιστώσεων κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΞΩΨΩΞΗ-ΔΞΨ01/11/2021 02:00:00Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο : «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης ΠτελέαςΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω587ΩΞΗ-ΒΚΓ27/10/2021 03:00:00Εξειδίκευση πιστώσεων κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΖΤ6ΩΞΗ-ΧΦΡ27/10/2021 03:00:00Έγκριση δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου στην ΟλλανδίαΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ψ1Π9ΩΞΗ-6ΝΜ27/10/2021 03:00:00Έγκριση δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου στην ΘεσσαλονίκηΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΒΦΕΩΞΗ-ΥΛΒ20/10/2021 03:00:00Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων της δημοπρασίας για την εκποίηση κινητού».ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΥΔΓΩΞΗ-26Θ20/10/2021 03:00:00Αποδοχή γνωμοδότησης επί της 174/2021 Απόφασης Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής και την λήψη απόφασης σχετικά με την άσκηση ή μη ένδικων μέσωνΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΙΛ2ΩΞΗ-81Ξ19/10/2021 03:00:00Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Οικον. έτους 2022 του Δήμου.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΑΙΗΩΞΗ-Ι0419/10/2021 03:00:00Έγκριση Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας: «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Παρανεστίου», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2: «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου»..».ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
98ΓΞΩΞΗ-8ΘΕ18/10/2021 03:00:00Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην ΟλλανδίαΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΣΖΑΩΞΗ-ΖΧΣ18/10/2021 03:00:00Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου στην ΑθήναΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ψ1ΡΝΩΞΗ-ΚΑ508/10/2021 03:00:00Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της διεθνούς ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Καυσίμων κίνησης – θέρμανσης, Πέλετ και λιπαντικών του Δήμου Παρανεστίου και των Νομικών του ΠροσώπωνΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω821ΩΞΗ-8ΤΗ08/10/2021 03:00:00Έγκριση της μελέτης, των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάδειξη οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν στη Συμφωνία – Πλαίσιο για την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Παρανεστίου».»».ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6Θ8ΔΩΞΗ-ΟΕΥ01/10/2021 03:00:00Έγκριση μελέτης και των τευχών δημοπράτησης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, έγκριση και καθορισμός των όρων δημοπράτησης, της μελέτης με τίτλο : «Γενικό Σχέδιο Ύδρευσης και υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού Δήμου Παρανεστίου».ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
66Φ6ΩΞΗ-ΕΧΔ01/10/2021 03:00:00Έγκριση Υποβολής Πρότασης του Δήμου Παρανεστίου για ένταξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2021 του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) για την εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ..ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΛΩΣΩΞΗ-ΩΔΥ01/10/2021 03:00:00Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών εκποίησης, εκμίσθωσης και μίσθωσης πραγμάτων, για το έτος 2021ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΞ91ΩΞΗ-ΙΘΤ30/09/2021 03:00:00Έγκριση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Δημόσιας Ανοιχτής Διαδικασίας του Διαγωνισμού του Έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων Δήμου ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
61ΡΡΩΞΗ-ΞΓ730/09/2021 03:00:00Έγκριση παράτασης της σύμβασης του προσωπικού ΙΔΟΧ, που προσλήφθηκε για την αποτροπή διάδοσης του Κορωνοϊου COVID-19 σύμφωνα με άρθρο 147 του Ν. 4831/2021ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
9ΜΜΓΩΞΗ-79829/09/2021 03:00:00Διαγραφή δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους του Δήμου της Χατζηιγνατιάδου Μαρίας του ΙωάννηΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
63ΣΓΩΞΗ-23Β29/09/2021 03:00:00Διαγραφή δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους του Δήμου της Ψαλτικίδου Ανθοδέσμης του ΑλεξάνδρουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΙ59ΩΞΗ-6ΡΟ29/09/2021 03:00:00Διαγραφή δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους του Δήμου της Κυπραίου Αναστασίας του ΘεοδώρουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΥΣΞΩΞΗ-6ΘΤ29/09/2021 03:00:00Έγκριση μετάβασης Δημοτικών Συμβούλων και Δημάρχου στην Θεσσαλονίκη για το ετήσιο συνεδρίου της ΚΕΔΕ που θα πραγματοποιηθεί στις 14,15 και 16-10-2021.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΧΡΒΩΞΗ-Μ0Ξ28/09/2021 03:00:00Εξειδίκευση πιστώσεων κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΝ5ΤΩΞΗ-Θ5Φ27/08/2021 03:00:00Έγκριση της 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Οικ. έτους 2021 του ΝΠΔΔ Κοιν. Αλληλεγγύης Προσχολικής αγωγής & Παιδείας του Δήμου ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
631ΡΩΞΗ-ΨΨΘ27/08/2021 03:00:00Εξειδίκευση πιστώσεων κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ψ9Ζ1ΩΞΗ-0ΥΣ31/08/2021 03:00:00Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση επί της 174/2021 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου ΚομοτηνήςΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΒΨΔΩΞΗ-Ν2Λ27/08/2021 03:00:00Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού, του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικών Κτιρίων Δήμου Παρανεστίου», κατόπιν κλήρωσης ΜΗΜΕΔ.».ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΥΦ8ΩΞΗ-ΦΣΔ27/08/2021 03:00:00Κατάργηση της Αρ. Απόφασης 45/2021 της Ο.Ε, νέα έγκριση της τεχνικής μελέτης με Αρ. 02/2020, νέα έγκριση των τευχών δημοπράτησης με Αρ. 04/2021, νέος καθορισμός τρόπου εκτέλεσης τεχνικού έργου, νέα έγκριση και νέος καθορισμός των όρων δημοπράτησης, του έργου με τίτλο : «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ».ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΜΙ8ΩΞΗ-5ΝΜ10/08/2021 03:00:00Κατανομή εγκριθεισών ανθρωποωρών σε θέσεις μερικής ή πλήρους απασχόλησης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου Παρανεστίου για το διδακτικό έτος 2021-2022ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω8Μ8ΩΞΗ-Θ7Υ03/08/2021 03:00:00Βεβαίωση περάτωσης της μελέτης, με τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΜΗΚΟΥΣ 4,65 ΧΛΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΧΣΑΩΞΗ-ΘΙΔ30/07/2021 03:00:00Έγκριση δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου και Αντιδημάρχου στην Κόρινθο.».ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω3ΥΘΩΞΗ-ΖΒΩ30/07/2021 03:00:00Εξειδίκευση πιστώσεων κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.».ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
62ΗΥΩΞΗ-ΨΨΓ30/07/2021 03:00:00Έγκριση προγραμματικής σύμβασης για τη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης με τίτλο «Αγώνες Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου 2021», και ορισμός Δημοτικών Συμβούλων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης εφαρμογής της ΣύμβασηςΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΝ2ΞΩΞΗ-ΛΨΧ30/07/2021 03:00:00Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών (2 μήνες)ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΥΒΞΩΞΗ-ΦΣ014/07/2021 03:00:00Έγκριση ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2022ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ψ337ΩΞΗ-Ρ6Ο14/07/2021 03:00:00Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού, για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου : «Αποκατάσταση - βελτίωση του Δημοτικού Οδικού ΔικτύουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6768ΩΞΗ-Ρ1Φ14/07/2021 03:00:00Έγκριση του 3ου πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού, για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου : «Τοιχίο αντιστήριξης στον Οικισμό Στέρνας Δήμου ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
9Δ2ΒΩΞΗ-09124/06/2021 03:00:00Έγκριση του 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού, για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου : «Αποκατάσταση - βελτίωση του Δημοτικού Οδικού Δικτύου».ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6850ΩΞΗ-ΛΥΟ24/06/2021 03:00:00Έγκριση 1ουΑΠΕ του έργου με τίτλο : «Κατασκευή φρεατίων ύδρευσης -αποχέτευσης και όμβριων Δήμου ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΜΛΡΩΞΗ-ΚΦΝ24/06/2021 03:00:00Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρο για έρευνα τίτλων στο υποθηκοφυλακείο Δράμας των ιδιοκτητών των ετοιμόρροπων οικιών σε Τοπικές Κοινότητες του Δήμου»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΜΤΩΩΞΗ-7ΚΚ23/06/2021 03:00:00Έγκριση δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου στην ΑθήναΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
9ΠΦΦΩΞΗ-Π5Υ23/06/2021 03:00:00Λήψη απόφασης για έγκριση της μελέτης, των τευχών δημοπράτησης, την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του έργου με τίτλο «Διαδραστικό Κέντρο εκπαίδευσης και πολιτισμού Δήμου Παρανεστίου» ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ταμείο Συνοχής ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του κτιριακού αποθέματος, αρχιτεκτονικής αξίας και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, που βρίσκεται σε σημαντική θέση σε σχέση με πλέγμα διαδρομών ιστορικού, περιβαλλοντικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα.» και έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη (Δ.Ε.Π.ΑΝ.)ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΞΦΒΩΞΗ-3Υ508/06/2021 03:00:00Έγκριση του πρακτικού 3 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6Η16ΩΞΗ-ΩΩΦ08/06/2021 03:00:00Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού, για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου : ««ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΑΔΡΙΑΝΗΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
9ΘΡΓΩΞΗ-3ΘΩ08/06/2021 03:00:00Έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Δημόσιας Ανοιχτής Διαδικασίας του Διαγωνισμού του Έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ Λ.Τ. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΖΟ3ΩΞΗ-Γ0708/06/2021 03:00:00Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου και Αντιδημάρχου στην ΚόρινθοΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΦΗΚΩΞΗ-ΝΑ908/06/2021 03:00:00Έγκριση Απολογισμού για το Οικονομικό έτος 2020ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΠΨΜΩΞΗ-Ξ3Σ08/06/2021 03:00:00Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκδίκαση της αγωγής του Χαρετίδη Μόσχου κατά του Δήμου Παρανεστίου, η οποία θα εκδικαστεί στο Ειρηνοδικείο Δράμας.»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΖΤΝΩΞΗ-Ι1Ε08/06/2021 03:00:00Συγκρότησης επιτροπής χαρακτηρισμού εδάφους του έργου: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ»»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΨΛ3ΩΞΗ-ΣΕΧ28/05/2021 03:00:00«Λήψη απόφασης, έγκρισης των υπ. αρ. 24/2021 και 25/2021 μελετών, των τευχών δημοπράτησης και την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του έργου με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 2014-2020» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «Υποδομές ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και ενίσχυσης της Κοινωνικής συνοχής» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ με τίτλο «Δράση 9α.18.1 Ανάπτυξη / Αναβάθμιση Υποδομών Υγείας..»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΝΕΘΩΞΗ-9ΑΥ25/05/2021 03:00:00Λήψη απόφασης για την προτεραιοποίηση έργων στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΓΔΖΩΞΗ-ΝΙΩ25/05/2021 03:00:00Εξειδίκευση πιστώσεων κωδικών αριθμών του προΰπολογισμού οικονομικού έτους 2021ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΘΟΥΩΞΗ-7ΒΕ25/05/2021 03:00:00Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2020 του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής & Παιδείας του Δήμου ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΩΝΘΩΞΗ-9ΗΑ25/05/2021 03:00:00Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου στο Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής για την υπόθεση αγωγής κατά του Δήμου Παρανεστίου , του ΕΔΕ Καλτσίδη Κων/νου που θα εκδικαστεί στις 08-06-2021ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΣΨΜΩΞΗ-ΚΦΠ19/05/2021 03:00:00Έγκριση αποδοχής των όρων του προγράμματος «Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία» του ΥΠΕΣ β) Υποβολή της Πράξης «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ05 (ΑΔΑ: 9Η5746ΜΤΛ6-ΓΥ3) γ) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη (Δ.Ε.Π.ΑΝ.)ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω39ΠΩΞΗ-ΗΜΥ19/05/2021 03:00:00Ακύρωση της αριθ.63/2021απόφαση της Ο.Ε. περί «Τροποποίηση της 53/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί Αποδοχής των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών και έγκριση των προτεινόμενων δράσεων της αίτησης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση AT10 (18213/29-09-2020 «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ» και λήψη νέας απόφασηςΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΖΞΕΩΞΗ-ΙΑΥ19/05/2021 03:00:00Ακύρωση της 31/2021 απόφασης της ΟΕ και εκ νέου έγκριση μελέτης και των τευχών δημοπράτησης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, έγκριση και καθορισμός των όρων δημοπράτησης, του έργου με τίτλο : «Αποκατάσταση - βελτίωση του Δημοτικού Οδικού Δικτύου» και λήψη νέας απόφασηςΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΤΩ2ΩΞΗ-ΑΙ607/05/2021 03:00:00Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου στην ΑθήναΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
9Φ7ΥΩΞΗ-ΙΝ327/04/2021 03:00:00Έγκριση αποδοχής των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών και έγκριση των προτεινόμενων δράσεων της αίτησης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση AT03 (14574/24-07-2020 «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΡΤΖΩΞΗ-2ΥΛ06/05/2021 03:00:00«Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για παράσταση του Δήμου στο Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής για την υπόθεση της αίτησης ακύρωσης της εταιρείας «ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που θα εκδικαστεί στις 25-5-2021»)ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΥΥΘΩΞΗ-2ΒΠ28/04/2021 03:00:00Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση περί νομιμότητας αποζημίωσης απόλυσης υπαλλήλου, σύμφωνα με το άρθρ. 8 του ν.3198/1955 όπως ισχύειΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΧΗΖΩΞΗ-ΩΕ028/04/2021 03:00:00Τροποποίηση της αριθ. 155/2020 απόφαση της Ο.Ε. περί « Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και ελέγχου/αξιολόγησης προσφορών Υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ψ4ΟΛΩΞΗ-ΙΜΛ27/04/2021 03:00:00Έγκριση αποδοχής των όρων του προγράμματος «Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμό» με τίτλο «Ελλάδα 1821 -Ελλάδα 2021»του ΥΠΕΣ, β) Υποβολή της Πράξης «Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ανάδειξης της Ελληνικής Επανάστασης με την χρήση ψηφιακών τεχνολογιών με τίτλο «Digi-1821 – Ελληνική Επανάσταση & Ψηφιακή Ελλάδα» στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ14 (ΑΔΑ: 68Ν346ΜΤΛ6-ΧΤΔ) γ) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη (Δ.Ε.Π.ΑΝ.).».ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
98Ρ7ΩΞΗ-Ζ9Ζ27/04/2021 03:00:00Τροποποίηση της 53/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί Αποδοχής των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών και έγκριση των προτεινόμενων δράσεων της αίτησης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση AT10 (18213/29-09-2020 «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6Ι9ΝΩΞΗ-Ν0Ψ27/04/2021 03:00:00Έγκριση αποδοχής συμμετοχής στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών και έγκριση των προτεινόμενων δράσεων της αίτησης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση AT08 (19576/19-10-2020 «Ψηφιακή Σύγκληση»)»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΖ1ΕΩΞΗ-ΡΔΟ13/04/2021 03:00:00Έγκριση αποδοχής των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών και έγκριση των προτεινόμενων δράσεων της αίτησης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση AT10 (18213/29-09-2020 «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑΜΕΑ»)ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6Ν24ΩΞΗ-8ΔΤ14/04/2021 03:00:00Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση περί νομιμότητας εκμίσθωσης σε ιδιώτη, σχολικής μονάδας που έχει παύσει την λειτουργία τηςΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΓΠΦΩΞΗ-ΔΧΞ13/04/2021 03:00:00Έγκριση του 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού, για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου : ««ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΑΔΡΙΑΝΗΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΚΝΚΩΞΗ-ΖΘΠ13/04/2021 03:00:00Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού, για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου : «Τοιχίο αντιστήριξης στον Οικισμό Στέρνας Δήμου ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
94ΠΤΩΞΗ-15Κ13/04/2021 03:00:00Έγκριση αποδοχής των όρων του προγράμματος «Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας: «Πολιτική Προστασία-Προστασία της Δημόσιας Υγείας-Τεχνική Βοήθεια» με τίτλο: «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος» του ΥΠΕΣ, β) Υποβολή της Πράξης «ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ09 (ΑΔΑ: Ψ6ΘΞ46ΜΤΛ6-1ΩΕ) γ) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη (Δ.Ε.Π.ΑΝ.)ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6487ΩΞΗ-ΣΨΠ13/04/2021 03:00:00Έγκριση αποδοχής των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών και έγκριση των προτεινόμενων δράσεων της αίτησης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση AT01 (14573/24-07-2020 «Υποδομές ύδρευσης»)ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ψ8ΟΠΩΞΗ-4ΚΙ13/04/2021 03:00:00Έγκριση αποδοχής των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών και έγκριση των προτεινόμενων δράσεων της αίτησης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση AT02 (16402/28-08-2020 «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτωνΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΔ5ΟΩΞΗ-7ΥΑ13/04/2021 03:00:00Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του υποέργου 6: «Προμήθεια εξοπλισμού – ομάδα 5 «Ηλεκτρικές συσκευές» του έργου: «Δημιουργία υποδομών φιλοξενίας ειδικών ομάδων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον οικισμό ΔΕΗ Μεσοχωρίου»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω8ΑΨΩΞΗ-ΖΟ013/04/2021 03:00:00Εξειδίκευση πιστώσεων κωδικών αριθμών του προΰπολογισμού οικονομικού έτους 2021.»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΙΗ0ΩΞΗ-ΣΣΥ13/04/2021 03:00:00Έγκριση της 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Οικ. έτους 2021 του ΝΠΔΔ Κοιν. Αλληλεγγύης Προσχολικής αγωγής & Παιδείας του Δήμου ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
9ΨΞΓΩΞΗ-Δ1812/04/2021 03:00:00Έγκριση αποδοχής των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών και έγκριση των προτεινόμενων δράσεων της αίτησης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση AT12 (18215/29-09-2020 «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους ΔήμουςΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΡΧΒΩΞΗ-Ν1426/03/2021 02:00:00Έγκριση μελέτης και των τευχών δημοπράτησης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, έγκριση και καθορισμός των όρων δημοπράτησης, του έργου με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΗ45ΩΞΗ-ΩΣ729/03/2021 03:00:00Έγκριση του 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Δημόσιας Ανοιχτής Διαδικασίας, για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου : «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ Λ.Τ. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΓ2ΜΩΞΗ-ΓΟΒ27/03/2021 02:00:00Έγκριση συμμετοχής και αποδοχής των όρων του προγράμματος «Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο: Α)«Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)» του ΥΠΕΣ, β) Υποβολή της Πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ11 (ΑΔΑ: ΨΙΚ146ΜΤΛ6-Χ3Λ) γ) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη (Δ.Ε.Π.ΑΝ.)»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
679ΛΩΞΗ-ΚΧΣ19/03/2021 02:00:00«Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του υποέργου 6: «Προμήθεια εξοπλισμού – ομάδα 5 «Ηλεκτρικές συσκευές» του έργου: «Δημιουργία υποδομών φιλοξενίας ειδικών ομάδων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον οικισμό ΔΕΗ Μεσοχωρίου» .»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΤΙ8ΩΞΗ-ΤΩΣ19/03/2021 02:00:00«Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Δημόσιας Ανοιχτής Διαδικασίας, για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου : «Αποκατάσταση τμημάτων οδοστρώματος επί της κεντρικής οδού Παρανεστίου – Πρασινάδας – Ι.Μ. Μεταμορφώσεως μετά από θεομηνία»».ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6Ζ0ΜΩΞΗ-Ψ6Δ19/03/2021 02:00:00Έγκριση του Πρακτικού Συμμόρφωσης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού, της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021», για την επιλογή αναδόχου για τις ανάγκες του Δήμου Παρανεστίου, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του Νομικού Προσώπου Δήμου ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
611ΜΩΞΗ-ΝΞΓ19/03/2021 02:00:00Έγκριση του πρακτικού 3 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς τροποποίηση των όρων της 8/2020 διακήρυξης του Ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ» για το έτος 2021.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
669ΩΩΞΗ-Ν4Α17/03/2021 02:00:00Στρατηγικός προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Παρανεστίου για την περίοδο 2022-2025ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
978ΩΩΞΗ-ΤΤΩ17/03/2021 02:00:00Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού, του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» ΚΑΤΟΠΙΝ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ψ058ΩΞΗ-ΥΦ517/03/2021 02:00:00Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (αρθρο 1047 Ν.4483/2017) για το έτος 2021.».ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΦ5ΔΩΞΗ-ΙΔ617/03/2021 02:00:00Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους ΚΑΠ για το έτος 2021ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ψ8ΝΩΩΞΗ-6ΨΒ17/03/2021 02:00:00Εξειδίκευση πιστώσεων κωδικών αριθμών του προΰπολογισμού οικονομικού έτους 2021ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΕΔΙΩΞΗ-80Μ03/03/2021 02:00:00Λήψη απόφασης για την απ΄ ευθείας ανάθεση κατόπιν άγονου αποτελέσματος της Διαδικασίας με Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της Εργασίας/Προμήθειας«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ» για το έτος 2021»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΔΣΒΩΞΗ-ΤΕ902/03/2021 02:00:00Έγκριση του πρακτικού 3 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω3Γ3ΩΞΗ-Τ4Υ01/03/2021 02:00:00Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.) και του Δήμου Παρανεστίου για την Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Παρανεστίου» και ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΖΖΡΩΞΗ-3Ξ201/03/2021 02:00:00Ακύρωση ης αριθ. 22/2021 απόφασης της Ο.Ε. περί «Έγκρισης μελέτης και των τευχών δημοπράτησης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, έγκριση και καθορισμός των όρων δημοπράτησης, του έργου με τίτλο : «Αποκατάσταση - βελτίωση του Δημοτικού Οδικού Δικτύου» και λήψη νέας απόφασηςΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ψ30ΞΩΞΗ-7ΤΖ01/03/2021 02:00:00Τροποποίηση της αριθμ. 1/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
9ΩΑΦΩΞΗ-ΠΓΧ01/03/2021 02:00:00Αλλαγή ειδικότητας και προσδιορισμός πρόσθετων προσόντων για τις εγκριθείσες θέσεις μόνιμου προσωπικού στο Δήμο μας στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2021ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΝΘΑΩΞΗ-63Ο19/02/2021 02:00:00Τροποποίηση της από 28/06/2019 Διαβαθμιδικής Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Δήμου Παρανεστίου -.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
9Φ5ΗΩΞΗ-17Ρ16/02/2021 02:00:00Έγκριση μελέτης και των τευχών δημοπράτησης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, έγκριση και καθορισμός των όρων δημοπράτησης, του έργου με τίτλο : «Αποκατάσταση - βελτίωση του Δημοτικού Οδικού Δικτύου»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΧΓΟΩΞΗ-Λ0Α16/02/2021 02:00:00Εξειδίκευση πιστώσεων κωδικών αριθμών του προΰπολογισμού οικονομικού έτους 2021.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
65ΛΠΩΞΗ-3ΩΣ16/02/2021 02:00:00Σύσταση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο της AT08 (19576/19-10-2020 «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
62ΗΩΩΞΗ-56516/02/2021 02:00:00Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού, του έργου: «Κατασκευή παιδικής χαράς και ελαστικού δαπέδου στο Μπάσκετ του Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Αδριανής» ΚΑΤΟΠΙΝ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ.».ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6Α4ΞΩΞΗ-Ε8Λ16/02/2021 02:00:00Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού, του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίου γυμνασίου με λυκειακές τάξεις Παρανεστιου», κατόπιν κλήρωσης ΜΗΜΕΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΜΚΤΩΞΗ-ΜΜΖ16/02/2021 02:00:00Αποδοχή ή μη της με αριθμ.πρωτ. 938/16-2-2021 γνωμοδότησης της δικηγόρου Σαμαρά Χρυσάνθης , επί της αίτησης του Φρίξου Λεπτουργού , περί εξωδικαστικού συμβιβασμού για απαίτησή του σύμφωνα με την από 27-1-2021 αίτησή τουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΣΑΦΩΞΗ-Β7Θ12/02/2021 02:00:00Έγκριση του πρακτικού 1 & 2 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς τροποποίηση των όρων της 8/2020 διακήρυξης του Ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ» για το έτος 2021ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΣΔ5ΩΞΗ-0ΑΖ11/02/2021 02:00:00Έγκριση του πρακτικού 3 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ» για το έτος 2021ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
69Π6ΩΞΗ-Φ6Α10/02/2021 02:00:00Έγκριση του πρακτικού 1 & 2 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΥΑ2ΩΞΗ-8Ψ708/02/2021 02:00:00Σύσταση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο των προσκλήσεων ΑΤ01 - «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ», (Α.Π. 14573/24.07.2020) στον Άξονα Προτεραιότητας – «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ», ΑΤ03 – «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ», (Α.Π. 14574/24.07.2020) στον Άξονα Προτεραιότητας – «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» και ΑΤ12 – «ΔΡΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ», (Α.Π. 18215/29.09.2020) στον Άξονα Προτεραιότητας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΞΠΒΩΞΗ-70Ξ08/02/2021 02:00:00Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση για εξωδικαστική επίλυση διαφοράς του Δήμου με τον Φρίξο ΛεπτουργόΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
64Κ5ΩΞΗ-ΩΩΤ04/02/2021 02:00:00Έγκριση του 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Δημόσιας Ανοιχτής Διαδικασίας, για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου : «Αποκατάσταση τμημάτων οδοστρώματος επί της κεντρικής οδού Παρανεστίου – Πρασινάδας – Ι.Μ. Μεταμορφώσεως μετά από θεομηνίαΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΤΜΙΩΞΗ-ΦΞΩ04/02/2021 02:00:00Έγκριση του 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού, για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου : «Τοιχίο αντιστήριξης στον Οικισμό Στέρνας Δήμου ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
9Λ4ΞΩΞΗ-ΗΙ103/02/2021 02:00:00Έγκριση μελέτης και των τευχών δημοπράτησης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, έγκριση και καθορισμός των όρων δημοπράτησης, του έργου με τίτλο : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ Λ.Τ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
90ΜΟΩΞΗ-Θ4303/02/2021 02:00:00Έγκριση μελέτης και των τευχών δημοπράτησης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, έγκριση και καθορισμός των όρων δημοπράτησης, του έργου με τίτλο : Κατασκευή παιδικής χαράς και ελαστικού δαπέδου στο Μπάσκετ του Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. ΑδριανήςΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΟΡ3ΩΞΗ-Ζ9Υ03/02/2021 02:00:00Λήψη απόφασης για την πρόσληψη υδρονομέων άρδευσηςΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6Α5ΧΩΞΗ-ΞΜΞ03/02/2021 02:00:00Ορισμός ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης του (υπό)φακέλου των οικονομικών προσφορών, για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας ««ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ» για τις ανάγκες του Δήμου ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
60ΟΙΩΞΗ-58701/02/2021 02:00:00Έγκριση του προϋπολογισμού, Τεχνικού Προγράμματος και του ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (πίνακα στοχοθεσίας) ΝΠΔΔ Κοιν. Αλληλεγγύης Προσχολικής αγωγής & Παιδείας του Δήμου Παρανεστίου έτους 2021ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΚΒΔΩΞΗ-ΗΞ801/02/2021 02:00:00Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω9ΥΩΩΞΗ-Κ2Κ31/12/2020 02:00:00Λήψη απόφασης για την απ ευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Κατασκευή φρεατίων ύδρευσις –αποχέτευσης και ομβρίων Δήμου ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΝ0ΦΩΞΗ-ΝΨΥ31/12/2020 02:00:00Ορισμός ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης του (υπό)φακέλου των οικονομικών προσφορών, για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021»για το έτος 2021ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΚΣΨΩΞΗ-ΗΚΘ30/12/2020 02:00:00Διαγραφή Δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για τον Χατζηαντωνιάδη Μιχαήλ του ΣπυρίδωνΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΚΤΗΩΞΗ-ΗΓΖ30/12/2020 02:00:00Διαγραφή Δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για τον Κεμανετζή Κων/νο του ΙωάννηΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ψ0Α3ΩΞΗ-4ΞΛ30/12/2020 02:00:00Διαγραφή Δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για τον Λαζαρίδη Νικόλαου του Χρήστου.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ψ5ΠΠΩΞΗ-Ι7Ω30/12/2020 02:00:00Διαγραφή Δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για τον Σιαμίδη Ιάκωβου του ΧαραλάμπουςΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΗΠΥΩΞΗ-ΠΚΥ30/12/2020 02:00:00Διαγραφή Δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για την Σιαμίδου Ξανθίππης του Προδρόμου.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΓΙ8ΩΞΗ-6ΧΤ30/12/2020 02:00:00Διαγραφή Δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για τον Στεφανίδη Κων/νου του ΚλεάνθηΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΕΝΛΩΞΗ-ΛΜΓ30/12/2020 02:00:00Έγκριση δαπανών μετακινήσεων υπαλλήλων άλλων Δήμων για την επίβλεψη και παραλαβή έργων καθώς και την συμμετοχή τους σε επιτροπές διαγωνισμώνΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΜΘ6ΩΞΗ-6ΜΓ30/12/2020 02:00:00Παράταση της σύμβασης για την προμήθεια καυσίμων κίνησης, Θέρμανσης και Πέλλετ.»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΥΖ3ΩΞΗ-ΦΦ116/12/2020 02:00:00Έγκριση του πρακτικού 1 & 2 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων Δήμου Παρανεστίου 2020ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΙΨΝΩΞΗ-ΚΨ608/12/2020 02:00:00«Ακύρωση της αριθ. 148/2020 απόφασης της Ο.Ε. και λήψη νέας για την απ ευθείας ανάθεση της γεωτεχνικής μελέτης του έργου με τίτλο «Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσις Τ.Κ. Αδριανής»»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω0ΞΜΩΞΗ-ΤΗ308/12/2020 02:00:00Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και ελέγχου/αξιολόγησης προσφορών Υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
66Β4ΩΞΗ-2ΘΧ08/12/2020 02:00:00Ορισμός ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης του (υπό)φακέλου των οικονομικών προσφορών, για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ» για το έτος 2021.»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6Υ06ΩΞΗ-ΚΧΔ08/12/2020 02:00:00Ορισμός ορκωτού – λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Παρανεστίου για το έτος 2021ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6Λ7ΥΩΞΗ-Φ1Β01/12/2020 02:00:00Λήψη απόφασης για την απ ευθείας ανάθεση της γεωτεχνικής μελέτης του έργου με τίτλο «Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσις Τ.Κ. Αδριανής»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6Δ6ΡΩΞΗ-ΧΨΙ18/08/2020 03:00:00Προσδιορισμός πρόσθετων προσόντων για τις εγκριθείσες θέσεις μόνιμου προσωπικού στο Δήμο μας στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2020.»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΞΛΛΩΞΗ-ΑΣ530/11/2020 02:00:00Ακύρωση της αριθ. 93/2020 απόφαση της Ο.Ε. και Έγκριση και καθορισμός των νέων όρων δημοπράτησης, του έργου με τίτλο : «Αποκατάσταση τμημάτων οδοστρώματος επί της κεντρικής οδού Παρανεστίου – Πρασινάδας – Ι.Μ. Μεταμορφώσεως μετά από θεομηνίαΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω93ΜΩΞΗ-6Γ130/11/2020 02:00:00Ακύρωση της αριθ. 79/2020 απόφαση της Ο.Ε. και Έγκριση και καθορισμός των νέων όρων δημοπράτησης, του έργου με τίτλο : «Τοιχίο αντιστήριξης στον Οικισμό Στέρνας Δήμου ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
9ΕΓΕΩΞΗ-ΘΓΓ26/11/2020 02:00:00Ακύρωση της αριθ. 129/2020 απόφασης της Ο.Ε. περί «Έγκρισης μελέτης, καθορισμός των όρων δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021» και λήψη νέας απόφασηςΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΕΤΖΩΞΗ-ΑΕΗ26/11/2020 02:00:00Ανάθεση σε δικηγόρο για την παροχή νομικών συμβουλών και διεκπεραίωσης νομικών ενεργειών για την μεταγραφή τίτλων στο υποθηκοφυλακείο Δράμας.»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΩΝ4ΩΞΗ-Υ9Ψ26/11/2020 02:00:00Έγκριση Υποβολής Πρότασης του Δήμου Παρανεστίου για ένταξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2020 του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας στον Άξονα Προτεραιότητας 4 (Α.Π.4) για την εκπόνηση Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΦΣΒΩΞΗ-Ο2Τ26/11/2020 02:00:00Χορήγηση διατακτικών για την ενίσχυση άπορων δημοτώνΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω8ΘΘΩΞΗ-Ε2Δ26/11/2020 02:00:00Έγκριση σχεδίου προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΔΕΠΑΝ, και του Δήμου Παρανεστίου για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΜΗΚΟΥΣ 4,65 ΧΛΜ» και ορισμός εκπροσώπων στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασηςΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΘΩ3ΩΞΗ-Λ2Χ26/11/2020 02:00:00Έγκριση της Δ΄ αναμόρφωσης προϋπολογισμού Οικ. έτους 2020 του ΝΠΔΔ Κοιν. Αλληλεγγύης Προσχολικής αγωγής & Παιδείας του Δήμου Παρανεστίου.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΓ9ΣΩΞΗ-Υ7Π10/11/2020 02:00:00Έγκρισης μελέτης, καθορισμός των όρων δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΔΦΟΩΞΗ-ΞΒ210/11/2020 02:00:00Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΙΠΟΤΑΜΩΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΞ23ΩΞΗ-69Γ10/11/2020 02:00:00Ακύρωση της 75/2020 απόφασης της ΟΕ και λήψη νέας για την απ ευθείας ανάθεση της προμήθειας της ομάδα 4 «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ – ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ» της προμήθειας με τίτλο ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΟΜΑΔΕΣ 2,3,4,5,6,7,8,9» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΕΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ» (ποσού 3.650,00€ χωρίς το ΦΠΑ).»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
64Θ3ΩΞΗ-ΟΛΦ03/11/2020 02:00:00Πρόσληψη εποχικού προσωπικού, κατηγορίας ΠΕ & ΤΕ, µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικής διάρκειας δύο (2) µηνών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 69 του Ν.4722/15-09-2020 (ΦΕΚ 177, τεύχος Α) όπως ισχύουνΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
9ΨΟ4ΩΞΗ-ΔΤΔ02/11/2020 02:00:00Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «« Αποκατάσταση τμημάτων οδοστρώματος επί της κεντρικής οδού Παρανεστίου – Πρασινάδας – Ι.Μ. Μεταμορφώσεως μετά από θεομηνία » προϋπολογισμού 180.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) ή 145.161,29 € (χωρίς ΦΠΑ 24%)», κατόπιν κλήρωσης ΜΗΜΕΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6380ΩΞΗ-Α6Θ05/10/2020 03:00:00Ανάθεση σε δικηγόρο για γνωμοδότηση για το το αίτημα ανανέωσης σύμβασης μίσθωσης για τον σταθμό βάσης 3235_Platania_X της Εταιρείας Cosmote.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΘ5ΘΩΞΗ-ΔΗΑ05/10/2020 03:00:00Έγκριση του Πρακτικού 2 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού του έργου «Τοποθέτηση σκακιέρας στο πάρκο της Τ.Κ. ΑδριανήςΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΘΠ5ΩΞΗ-ΦΕ705/10/2020 03:00:00Εγκριση Παράτασης της αριθ. 442/5-2-2020 σύμβασης με ΑΔΑΜ 20SYMV006253865 για το ΥΠΟΕΡΓΟ 9:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΟΜΑΔΑ 9 ΠΟΛΥΚΟΥΖΙΝΑΚΙ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΕΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω19ΗΩΞΗ-7ΣΦ05/10/2020 03:00:00Έγκριση σχεδίου προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΔΕΠΑΝ, και του Δήμου Παρανεστίου για την Διοικητική Υποστήριξη σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παρανεστίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 & 3 του Ν. 4674/2020ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΛΤΙΩΞΗ-ΖΘΓ23/09/2020 03:00:00Έγκριση της αριθ. 10/2020 μελέτης και καθορισμός των όρων δημοπράτησης για την εκτέλεση της εργασίας/προμήθειας με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΖΧΑΩΞΗ-ΜΕΤ23/09/2020 03:00:00Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου και Δ.Σ. για την συμμετοχή τους στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ που θα πραγματοποιηθεί από 1η έως 3-10-2020 στην ΘεσσαλονίκηΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ψ65ΒΩΞΗ-45Ο23/09/2020 03:00:00Εξειδίκευση πιστώσεων κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΕΕΠΩΞΗ-ΑΔ823/09/2020 03:00:00Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής & Παιδείας Δήμου Παρανεστίου, και του Δήμου Παρανεστίου για την εκτέλεση του έργου:«SMART MEDICINE – SMART MED» και ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης εφαρμογής της ΣύμβασηςΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΓΧΞΩΞΗ-ΡΝΧ23/09/2020 03:00:00Έγκριση της Γ΄ αναμόρφωσης προϋπολογισμού Οικ. έτους 2020 του ΝΠΔΔ Κοιν. Αλληλεγγύης Προσχολικής αγωγής & Παιδείας του Δήμου Παρανεστίου.».ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΒΧΘΩΞΗ-ΚΒΠ23/09/2020 03:00:00Έγκριση της Β΄ αναμόρφωσης προϋπολογισμού Οικ. έτους 2020 του ΝΠΔΔ Κοιν. Αλληλεγγύης Προσχολικής αγωγής & Παιδείας του Δήμου Παρανεστίου.».ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΠΦΧΩΞΗ-Ε1107/09/2020 03:00:00Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκδίκαση της αγωγής της Ο.Ε. «Α.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ» κατά του Δήμου Παρανεστίου, η οποία θα εκδικαστεί στο Μονομελές Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής στις 1-12-2020ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΘΨΛΩΞΗ-ΠΚ201/09/2020 03:00:00Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου στο Ειρηνοδικείο Δράμας για την υπόθεση αγωγής κατά του Δήμου Παρανεστίου , Φρίξου Λεπτουργού του Γεωργίου που θα εκδικαστεί στις 04-09-2020ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω2Γ2ΩΞΗ-Ι5Κ01/09/2020 03:00:00Έγκριση προγραμματικής σύμβασης για τη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης με τίτλο «Αγώνες Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου 2020», και ορισμός Δημοτικών Συμβούλων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης εφαρμογής της Σύμβασης.».ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΣΧΖΩΞΗ-ΧΝΣ01/09/2020 03:00:00Εξειδίκευση πιστώσεων Κ.Α. του προϋπολογισμού Οικον. Έτους 2020».ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΚΗΨΩΞΗ-ΔΧΑ26/08/2020 03:00:00Ακύρωση της αριθ. 102/2020 απόφαση της Ο.Ε. περί «Έγκρισης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Έρευνας και Ανάπτυξης μεταξύ Δήμου Παρανεστίου και Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος για το έργο «Οικο – πολιτιστική» ανάδειξη του Δήμου Παρανεστίου και ενίσχυση της εξωστρέφειας μέσω Διεθνούς Δικτύωσης από την επιστημονική ομάδα της Έδρας UNESCO Con-E-Ect» και ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης εφαρμογής της Σύμβασης» και λήψη νέας απόφασης με το ίδιο θέμα.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΚΟΜΩΞΗ-Ι0Υ24/08/2020 03:00:00Αποδοχή δωρεάς για καθαρισμό τμήματος του υπ αριθ. 2 ρέματος του αγροκτήματος του οικισμού Πρινολόφου της Κοινότητας Πλατανιάς από την επιχείρηση Σωφρονίδης Κοσμάς & ΣΙΑ ΕΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ψ0Ν7ΩΞΗ-Γ5Ν13/08/2020 03:00:00Έγκριση ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2021ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΧΟ8ΩΞΗ-Ο6213/08/2020 03:00:00Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Έρευνας και Ανάπτυξης μεταξύ Δήμου Παρανεστίου και Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος για το έργο «Οικο – πολιτιστική» ανάδειξη του Δήμου Παρανεστίου και ενίσχυση της εξωστρέφειας μέσω Διεθνούς Δικτύωσης από την επιστημονική ομάδα της Έδρας UNESCO Con-E-Ect» και ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης εφαρμογής της ΣύμβασηςΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΓ3ΕΩΞΗ-6ΥΣ06/08/2020 03:00:00Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου στην ΑθήναΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΔΠΝΩΞΗ-Φ3Φ22/07/2020 03:00:00Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκώνΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΞΛΕΩΞΗ-ΧΘΑ31/07/2020 03:00:00Έγκριση του Πρακτικού 3 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 16Κ.Μ. ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΧΧΕΩΞΗ-ΝΓΗ03/08/2020 03:00:00Έγκριση Παράτασης της αριθ. 2693/19-6-2020 σύμβασης με ΑΔΑΜ 20SYMV006895848 για την «Προμήθεια και τοποθέτηση, παιδικών οργάνων και δαπέδου ασφαλείας, των παιδικών χαρών Νικηφόρου, Πτελέας, Πλατανιάς, Υψηλής Ράχης, Χαμοκεράσων, Παλιαμπέλων και Τείχους Δήμου Παρανεστίου» ΟΜΑΔΑ 2: ΦΩΤΙΣΜΟΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6Λ89ΩΞΗ-ΞΗΠ03/08/2020 03:00:00Έγκριση του Πρακτικού 3 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 16Κ.Μ. ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ».»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω8Ε1ΩΞΗ-44Θ03/08/2020 03:00:00Ορισμός δικηγόρου για να χειριστεί και να απαντήσει επί της από 23-7-2020 Εξώδικης Δήλωσης-ΠρόσκλησηςΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ψ15ΗΩΞΗ-3ΧΘ03/08/2020 03:00:00Έγκριση Παράτασης της αριθ. 2684/19-6-2020 σύμβασης με ΑΔΑΜ 20SYMV006895401 για την «Προμήθεια και τοποθέτηση, παιδικών οργάνων και δαπέδου ασφαλείας, των παιδικών χαρών Νικηφόρου, Πτελέας, Πλατανιάς, Υψηλής Ράχης, Χαμοκεράσων, Παλιαμπέλων και Τείχους Δήμου Παρανεστίου» ΟΜΑΔΑ 1: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ - ΟΜΑΔΑ 3: ΠΙΝΑΚΙΔΕΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΖΤΡΩΞΗ-0ΓΟ03/08/2020 03:00:00Έγκριση των τευχών δημοπράτησης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, έγκριση και καθορισμός των όρων δημοπράτησης, του έργου με τίτλο : Αποκατάσταση τμημάτων οδοστρώματος επί της κεντρικής οδού Παρανεστίου – Πρασινάδας – Ι.Μ. Μεταμορφώσεως μετά από θεομηνία.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΚΖΕΩΞΗ-8ΗΠ03/08/2020 03:00:00Έγκριση του Πρακτικού 1 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού του έργου «Τοποθέτηση σκακιέρας στο πάρκο της Τ.Κ. Αδριανής»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΦΝΑΩΞΗ-Ζ7Τ31/07/2020 03:00:00Εξειδίκευση πιστώσεων κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΕΖΕΩΞΗ-ΠΡΛ22/07/2020 03:00:00Έγκριση της έκθεσης εσόδων- εξόδων Β΄ τριμήνου (01/4/2020-30/6/2020) προϋπολογισμού οικον. έτους 2020.».ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
90Β9ΩΞΗ-ΛΡΧ22/07/2020 03:00:00Ακύρωση της αριθ. 76/2020 απόφαση της Ο.Ε. περί « Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρο για έρευνα τίτλων στο υποθηκοφυλακείο Δράμας των ιδιοκτητών των ετοιμόρροπων οικιών σε Τοπικές Κοινότητες του Δήμου» και λήψη νέας απόφασης.».ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω1Δ3ΩΞΗ-Β1Ρ22/07/2020 03:00:00Τροποποίηση της αριθμ.59/2020 Απόφασης Ο.Ε.».ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΓ6ΤΩΞΗ-ΠΗΣ22/07/2020 03:00:00Έγκριση δαπανών μετακίνησης Δημάρχου στην ΠάτραΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6Γ6ΗΩΞΗ-ΗΣ922/07/2020 03:00:00Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΤΟΙΧΙΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΤΕΡΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» κατόπιν κλήρωσης ΜΗΜΕΔ.»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΝ72ΩΞΗ-Ν5Ω22/07/2020 03:00:00Εξειδίκευση πιστώσεων κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΙΗ1ΩΞΗ-Ζ2Τ22/07/2020 03:00:00Έγκριση της Α΄ αναμόρφωσης προϋπολογισμού Οικ. έτους 2020 του ΝΠΔΔ Κοιν. Αλληλεγγύης Προσχολικής αγωγής & Παιδείας του Δήμου ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
9ΤΨ5ΩΞΗ-ΚΩ817/07/2020 03:00:00«Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρο για έρευνα τίτλων στο υποθηκοφυλακείο Δράμας των ιδιοκτητών των ετοιμόρροπων οικιών σε Τοπικές Κοινότητες του Δήμου»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΩΦΠΩΞΗ-ΡΑΔ02/07/2020 03:00:00Έγκριση μελέτης και των τευχών δημοπράτησης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, έγκριση και καθορισμός των όρων δημοπράτησης, του έργου με τίτλο : «Τοιχίο αντιστήριξης στον Οικισμό Στέρνας Δήμου ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω14ΜΩΞΗ-4Ψ102/07/2020 03:00:00Ακύρωση της Αρ.17/2020 απόφασης της Ο.Ε, εκ νέου έγκριση μελέτης και των τευχών δημοπράτησης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, έγκριση και καθορισμός των όρων δημοπράτησης, του έργου με τίτλο : ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΚΑΚΙΕΡΑΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ Τ.Κ ΑΔΡΙΑΝΗΣ»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΝΖΚΩΞΗ-5Β102/07/2020 03:00:00Έγκριση του Πρακτικού 1 και 2 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 16Κ.Μ. ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6Ψ6ΤΩΞΗ-Μ4102/07/2020 03:00:00Εξειδίκευση πιστώσεων κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΓ38ΩΞΗ-Γ5Γ02/07/2020 03:00:00Λήψη απόφασης για την απ ευθείας ανάθεση της προμήθειας της ομάδα 4 «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ – ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ» της προμήθειας με τίτλο ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΟΜΑΔΕΣ 2,3,4,5,6,7,8,9» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΕΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ» (ποσού 3.650,00€ χωρίς το ΦΠΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ψ3Ρ5ΩΞΗ-ΝΨΖ02/07/2020 03:00:00Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου στην Πάτρα»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΣΕΩΩΞΗ-ΓΝΥ25/06/2020 03:00:00Έγκριση προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ της ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ Δ.Ε.Π.ΑΝ και του Δήμου Παρανεστίου για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο:«Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Δήμου Παρανεστίου στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 1(Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2019» του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2019-2020 A΄ Πρόσκληση του ΥΠΕΝ - ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ» και ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης εφαρμογής της Σύμβασης.».ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΙΙ5ΩΞΗ-ΣΥΖ27/03/2020 02:00:00Έγκριση μελέτης και των τευχών δημοπράτησης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, έγκριση και καθορισμός των όρων δημοπράτησης, του έργου με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου με Λυκειακές τάξεις Παρανεστίου»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΝΧΓΩΞΗ-ΠΤ417/06/2020 03:00:00«Εξειδίκευση πιστώσεων κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.».ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΟ8ΤΩΞΗ-90811/06/2020 03:00:00Ανάθεση σε δικηγόρο για σύνταξη Ιδιωτικού Συμφωνητικού παραχώρησης χρήσης τμήματος του αριθ. 1812 αγροτεμαχίου του αγροτκήματος της κοινότητας Αδριανής στο Δήμο μαςΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΟ0ΡΩΞΗ-ΟΒΥ10/06/2020 03:00:00Έγκριση του Πρακτικό 4 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020» για τις ανάγκες του Δήμου Παρανεστίου, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, του Νομικού Προσώπου Δήμου ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΔ1ΒΩΞΗ-ΒΞΧ10/06/2020 03:00:00Ορισμός ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης του φακέλου των οικονομικών προσφορών, για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 16Κ.Μ. ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» για τις ανάγκες του Δήμου ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΩΨΛΩΞΗ-Ο3410/06/2020 03:00:00Λήψη απόφασης για έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο "Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Δήμου Παρανεστίου" στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 1(Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2019» του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2019-2020 A΄ Πρόσκληση του ΥΠΕΝ - ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΨΣΛΩΞΗ-6ΥΞ10/06/2020 03:00:00Λήψη απόφαση έγκρισης / παραλαβής της μελέτης του έργου με τίτλο "Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Δήμου ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΒΗΔΩΞΗ-ΟΦ110/06/2020 03:00:00Έγκριση Πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκώνΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΜΒ8ΩΞΗ-ΞΥ227/05/2020 03:00:00Εγκριση του Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου με τίτλο: Πρόσκληση σε ηλεκτρονική διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς τροποποίηση των όρων της 1/2018 διακήρυξης του Ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ που προηγήθηκε (ΕΣΗΔΗΣ: 60658), της προμήθειας με τίτλο: ΟΜΑΔΑ 4 «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ – ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ» της προμήθειας με τίτλο ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΟΜΑΔΕΣ 2,3,4,5,6,7,8,9» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΕΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω8ΗΑΩΞΗ-5ΔΙ27/05/2020 03:00:00Έγκριση των αναθέσεων προμηθειών και υπηρεσιών και έργων λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης για την αντιμετώπιση των έκτακτων καιρικών φαινομένων (ισχυρές βροχοπτώσεις-καταιγίδεςΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΨ87ΩΞΗ-ΔΓΝ26/05/2020 03:00:00Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΚΑΚΙΕΡΑΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ Τ.Κ ΑΔΡΙΑΝΗΣ» προϋπολογισμού 10.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) ή 8.064,52 € (χωρίς ΦΠΑ 24%)», κατόπιν κλήρωσης ΜΗΜΕΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΗΖΑΩΞΗ-26Α26/05/2020 03:00:00Τροποποίηση της αριθμ.51/2020 Απόφασης Ο.Ε.».ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω28ΓΩΞΗ-7ΓΘ26/05/2020 03:00:00Εξειδίκευση πιστώσεων κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.».ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω7ΛΠΩΞΗ-ΡΩΤ05/05/2020 03:00:00Έγκριση του Πρακτικό 2 και 3 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020» για τις ανάγκες του Δήμου Παρανεστίου, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, του Νομικού Προσώπου Δήμου ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΘΨΞΩΞΗ-ΤΕΣ04/05/2020 03:00:00Ανάθεση σε Δικηγόρο για γνωμοδότηση περί αποδοχής δωρεάς η μη ενός αγροτεμαχίου του αγροκτήματος της Κοινότητας Παρανεστίου για επέκταση των νεκροταφείων.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6Φ97ΩΞΗ-24Ρ13/04/2020 03:00:00Έγκριση του Πρακτικού 1 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού της εργασίας/προμήθειας με τίτλο: «Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της προκήρυξης, για την ανάδειξη προμηθευτή/ών της εργασίας/προμήθειας με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 » για τις ανάγκες του Δήμου ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω176ΩΞΗ-ΓΧΜ22/04/2020 03:00:00Ανάκληση της αριθ. 50/2020 απόφαση της Ο.Ε. περί «Ορισμός ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης του (υπό)φακέλου των οικονομικών προσφορών, για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της προκήρυξης, για την ανάδειξη προμηθευτή της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020» για τις ανάγκες του Δήμου Παρανεστίου, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής & Παιδείας του Δήμου Παρανεστίου» και λήψη νέας απόφασης .»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΟΖΜΩΞΗ-9ΑΞ22/04/2020 03:00:00Έγκριση του πρακτικού 3 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων Δήμου Παρανεστίου 2020ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω85ΠΩΞΗ-9Η522/04/2020 03:00:00Εξειδίκευση πιστώσεων Κ.Α. του προϋπολογισμού Οικον. Έτους 2020 »ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ψ34ΠΩΞΗ-2ΩΓ13/04/2020 03:00:00Ορισμός ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης του (υπό)φακέλου των οικονομικών προσφορών, για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της προκήρυξης, για την ανάδειξη προμηθευτή της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020» για τις ανάγκες του Δήμου Παρανεστίου, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής & Παιδείας του Δήμου ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΛΘ1ΩΞΗ-0ΔΞ13/04/2020 03:00:00Ανάθεση σε Δικηγόρο για γνωμοδότηση για τρόπους παραχώρησης χρήσης του τμήματος του χωραφιού που βρίσκεται η γεώτρηση της ΑδριανήςΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
9ΩΩ2ΩΞΗ-31Ε13/04/2020 03:00:00Εξειδίκευση πιστώσεων Κ.Α. του προϋπολογισμού Οικον. Έτους 2020ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
63ΚΥΩΞΗ-ΤΥ213/04/2020 03:00:00Τροποποίηση της αριθ. 13/2020 της Ο.Ε. με θέμα «Εξειδίκευση πιστώσεων κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΝ13ΩΞΗ-ΓΨΖ13/04/2020 03:00:00Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2019 του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής & Παιδείας του Δήμου ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
9ΒΛΙΩΞΗ-Ρ9Σ13/04/2020 03:00:00Έγκριση δαπανών μετακινήσεων υπαλλήλων του Δήμου ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΒΤΩΩΞΗ-ΡΜΩ27/03/2020 02:00:00Τροποποίηση της αριθ. 94/2019 απόφασης της Ο.Ε. περί « Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και ελέγχου/αξιολόγησης προσφορών Υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6Π98ΩΞΗ-ΥΦΚ27/03/2020 02:00:00Αποδοχή δωρεάς για καθαρισμό τμήματος του υπ αριθ. 164 ρέματος του αγροκτήματος Ψηλής Ράχης από την επιχείρηση Σ.Τουμπουλίδη ΑΒΕΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΣΗΠΩΞΗ-ΘΩΑ27/03/2020 02:00:00Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (αρθρο 1047 Ν.4483/2017) για το έτος 2020.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΔΧΧΩΞΗ-ΧΨΗ27/03/2020 02:00:00Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους ΚΑΠ για το έτος 2020ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΟΥΡΩΞΗ-ΟΘ124/03/2020 02:00:00Έγκριση του πρακτικού 1 & 2 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων Δήμου Παρανεστίου 2020ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω207ΩΞΗ-ΕΟΗ24/03/2020 02:00:00Εξειδίκευση πιστώσεων Κ.Α. του προϋπολογισμού Οικον. Έτους 2020ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
63ΒΧΩΞΗ-1Γ124/03/2020 02:00:00Διαγραφή Δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για την Τριανταφυλλίδου Δέσποινα του ΘεόφιλουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΙΧΩΩΞΗ-ΗΧΖ24/03/2020 02:00:00Διαγραφή Δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για τον Τσακμακίδη Κων/νου του ΝικολάουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω9ΓΒΩΞΗ-ΤΦΣ24/03/2020 02:00:00Διαγραφή Δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για την Μαξίδου Παρθένας του ΔημητρίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6Ρ35ΩΞΗ-99Φ24/03/2020 02:00:00Έγκριση δαπανών μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ψ4ΔΑΩΞΗ-10Θ24/03/2020 02:00:00Έγκριση του πρακτικού 3 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020» για τις ανάγκες του Δήμου Παρανεστίου, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του Νομικού Προσώπου Δήμου Παρανεστίου.»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
66ΟΨΩΞΗ-1Χ624/03/2020 02:00:00Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκώνΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ψ6ΖΝΩΞΗ-ΓΔ220/03/2020 02:00:00Έγκριση μελέτης και των τευχών δημοπράτησης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, έγκριση και καθορισμός των όρων δημοπράτησης, της προμήθειας με τίτλο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 16κ.μΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΔΔΕΩΞΗ-ΒΡ203/03/2020 02:00:00Αποδοχή δωρεάς για καθαρισμό τμήματος του υπ αριθ. 164 ρέματος του αγροκτήματος Ψηλής Ράχης από την επιχείρηση Σ.Τουμπουλίδη ΑΒΕΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΔ5ΗΩΞΗ-ΑΙΔ03/03/2020 02:00:00Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση σχετικά με τις εναλλακτικές προτάσεις για την επίλυση της διαφοράς μεταξύ του Δήμου και της Παπαδοπούλου Φανής για τις τουαλέτες της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του ΝικηφόροιυΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ψ1Η6ΩΞΗ-ΞΤ203/03/2020 02:00:00Έγκριση μελέτης και των τευχών δημοπράτησης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, έγκριση και καθορισμός των όρων δημοπράτησης, του έργου με τίτλο : ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΚΑΚΙΕΡΑΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ Τ.Κ ΑΔΡΙΑΝΗΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΞΠ6ΩΞΗ-8Ρ428/02/2020 02:00:00Έγκριση του πρακτικού 1 & 2 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020» για τις ανάγκες του Δήμου Παρανεστίου, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του Νομικού Προσώπου Δήμου ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
94ΚΛΩΞΗ-ΡΨΓ26/02/2020 02:00:00Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων στην Αθήνα για την συμμετοχή τους στο διήμερο Συνέδριο της ΚΕΔΕ που θα πραγματοποιηθεί στις 16 και 17-3-2020ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6Ν2ΗΩΞΗ-54Υ26/02/2020 02:00:00Ορισμός ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης του (υπό)φακέλου των οικονομικών προσφορών, για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων Δήμου Παρανεστίου 2020ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ψ72ΞΩΞΗ-ΦΥΙ21/02/2020 02:00:00Έγκριση του πρακτικού ΧΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του Υποέργου 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΟΜΑΔΕΣ 2,3,4,5,6,7,8,9» του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΕΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ» για τις ανάγκες του Δήμου ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΚΝ2ΩΞΗ-74Σ21/02/2020 02:00:00Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου στην ΑθήναΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΞΤ9ΩΞΗ-81Γ20/02/2020 02:00:00Εξειδίκευση πιστώσεων Κ.Α. του προϋπολογισμού Οικον. Έτους 2020ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΤΖ7ΩΞΗ-ΚΘ719/02/2020 02:00:00Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου στο Ειρηνοδικείο Δράμας για την υπόθεση αγωγής κατά του Δήμου Παρανεστίου , Φρίξου Λεπτουργού του Γεωργίου που θα εκδικαστεί στις 20-03-2020ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΕΔΔΩΞΗ-Δ3Σ19/02/2020 02:00:00Διαγραφή δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους του Δήμου του Παπαδημητρίου Νικολάου του ΔημητρίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΕ5ΤΩΞΗ-ΣΩ719/02/2020 02:00:00Διαγραφή δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους του Δήμου του Κοσμίδη Ματθαίου του Κοσμά.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΝΦΗΩΞΗ-Ω3Ξ19/02/2020 02:00:00Διαγραφή δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους του Δήμου της Χατζηδημητρίου Αριστείδη του Βασιλείου.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΒΓ7ΩΞΗ-5Β219/02/2020 02:00:00Διαγραφή δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους του Δήμου της Ορφανίδου Αγγελικής του ΣτυλιανούΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΕ1ΘΩΞΗ-ΜΤ919/02/2020 02:00:00Έγκριση δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου στην ΑθήναΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω8ΜΥΩΞΗ-Δ0Β19/02/2020 02:00:00Σύνταξη έκθεσης εσόδων- εξόδων Δ΄ τριμήνου (01/10/2019-31/12/2019) προϋπολογισμού οικον. έτους 2019ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω52ΛΩΞΗ-ΚΧΨ19/02/2020 02:00:00Έγκριση του πρακτικού 1 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020» για τις ανάγκες του Δήμου Παρανεστίου, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του Νομικού Προσώπου Δήμου ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6Β27ΩΞΗ-Ρ0Ο19/02/2020 02:00:00Έγκριση του προϋπολογισμού, Τεχνικού Προγράμματος και του ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (πίνακα στοχοθεσίας) ΝΠΔΔ Κοιν. Αλληλεγγύης Προσχολικής αγωγής & Παιδείας του Δήμου Παρανεστίου έτους 2020.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΚΜ0ΩΞΗ-Μ9Ζ10/02/2020 02:00:00Έγκριση της αριθ. 27/2019 μελέτης και καθορισμός των όρων δημοπράτησης για την εκτέλεση της εργασίας/προμήθειας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΧΕ9ΩΞΗ-ΨΗΑ03/02/2020 02:00:00Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου στην ΑθήναΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω3Τ8ΩΞΗ-9ΤΙ23/01/2020 02:00:00Διαγραφή Δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για τον Τενίδη Ευάγγελο του Ανέστη »ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΦΤ0ΩΞΗ-ΞΙΕ23/01/2020 02:00:00Διαγραφή Δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για Βασιλειάδη Γεώργιο του ΑμανάτιουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΝΟ4ΩΞΗ-Η2Ι21/01/2020 02:00:001. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου στο Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής για την υπόθεση αγωγής κατά του Δήμου Παρανεστίου , του ΕΔΕ Καλτσίδη Κων/νου που θα εκδικαστεί στις 11-02-2020.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω84ΣΩΞΗ-6ΝΜ15/01/2020 02:00:00Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και ελέγχου/αξιολόγησης προσφορών Υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω6ΑΘΩΞΗ-Ψ2315/01/2020 02:00:00Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου στην ΑθήναΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ψ7Ζ0ΩΞΗ-ΙΞΥ09/01/2020 02:00:00Έγκριση της αριθ.7/2019 μελέτης και καθορισμός των όρων δημοπράτησης για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020.»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΡΩΗΩΞΗ-2ΥΞ07/01/2020 02:00:00Έγκριση δαπανών στα πλαίσια της πραγματοποίησης παιδικής θεατρικής παράστασης με τίτλο «Το νησί των συναισθημάτων» του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Παρανεστίου»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
68ΔΙΩΞΗ-ΣΡ723/12/2019 02:00:00Έγκριση δαπανών συσσιτίου»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω05ΝΩΞΗ-Ν6Ω23/12/2019 02:00:00Έγκριση δαπανών για τις εκδηλώσεις της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΞΦΝΩΞΗ-66Σ23/12/2019 02:00:00Έγκριση της Γ΄ αναμόρφωσης προϋπολογισμού Οικ. έτους 2019 του ΝΠΔΔ Κοιν. Αλληλεγγύης Προσχολικής αγωγής & Παιδείας του Δήμου ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
7ΝΤΑΩΞΗ-0ΝΕ23/12/2019 02:00:00Παράταση της σύμβασης για την προμήθεια καυσίμων κίνησης, Θέρμανσης και Πέλλετ.»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΝΜ1ΩΞΗ-ΖΑ123/12/2019 02:00:00Αποδοχή δωρεάς διαφόρων βιβλίων από την Γεμενετζή ΑλκιβίαΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΖΒ8ΩΞΗ-40123/12/2019 02:00:00Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου στη Θεσσαλονίκη για την συμμετοχή του στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΣΔΙΠΕ.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΧΣ9ΩΞΗ-9ΧΞ19/12/2019 02:00:00Χορήγηση διατακτικών για την ενίσχυση άπορων δημοτώνΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΓΥΒΩΞΗ-0ΟΓ03/12/2019 02:00:00Εξειδίκευση πιστώσεων Κ.Α. του προϋπολογισμού Οικον. Έτους 2019ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΥΥΕΩΞΗ-5ΟΚ03/12/2019 02:00:00Έγκριση του πρακτικού ΙV της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση, παιδικών οργάνων και δαπέδου ασφαλείας, των παιδικών χαρών Νικηφόρου, Πτελέας, Πλατανιάς, Υψηλής Ράχης, Χαμοκεράσων, Παλιαμπέλων και Τείχους Δήμου Παρανεστίου»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω5Μ9ΩΞΗ-ΣΑ603/12/2019 02:00:00Έγκριση του πρακτικού ΙV της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση, παιδικών οργάνων και δαπέδου ασφαλείας, των παιδικών χαρών Νικηφόρου, Πτελέας, Πλατανιάς, Υψηλής Ράχης, Χαμοκεράσων, Παλιαμπέλων και Τείχους Δήμου Παρανεστίου»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
66ΜΘΩΞΗ-ΜΑ603/12/2019 02:00:00Έγκριση του πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση, παιδικών οργάνων και δαπέδου ασφαλείας, των παιδικών χαρών Νικηφόρου, Πτελέας, Πλατανιάς, Υψηλής Ράχης, Χαμοκεράσων, Παλιαμπέλων και Τείχους Δήμου Παρανεστίου»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6Φ9ΣΩΞΗ-ΤΨΨ03/12/2019 02:00:00Έγκριση του Πρακτικού VΙ της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού του ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του Υποέργου 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΟΜΑΔΕΣ 2,3,4,5,6,7,8,9» του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΕΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ»για τις ανάγκες του Δήμου ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
7ΝΨΞΩΞΗ-ΩΗΥ02/12/2019 02:00:00Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Παρανεστίου έτους 2020»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6Ν39ΩΞΗ-ΘΟ102/12/2019 02:00:00Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών και τακτικού προσωπικού κλάδου ΔΕ Τηλεφωνητών Δήμου ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΔΘ9ΩΞΗ-ΒΤ329/11/2019 02:00:00Αποδοχή δωρεάς διαφόρων βιβλίων από τον κ. Διαμαντίδη ΒασίλειοΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΒΧΟΩΞΗ-Ω6Υ29/11/2019 02:00:00Διαγραφή Δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για την Κεκέογλου Ζωή του ΠαναγιώτηΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΖΕΝΩΞΗ-Γ5429/11/2019 02:00:00Διαγραφή Δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για την Ευθυμιάδου Μαγδαληνή του ΠαντελήΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΓΔΟΩΞΗ-11Θ29/11/2019 02:00:00Διαγραφή Δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για τον Μακρόγλου Ευκλείδη του ΕυαγγέλουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ψ52ΡΩΞΗ-68628/11/2019 02:00:00Ορισμός ορκωτού – λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Παρανεστίου για το έτος 2019ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΘΡΘΩΞΗ-1Χ728/11/2019 02:00:00Έγκριση της Β΄ αναμόρφωσης προϋπολογισμού Οικ. έτους 2019 του ΝΠΔΔ Κοιν. Αλληλεγγύης Προσχολικής αγωγής & Παιδείας του Δήμου ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
68ΗΑΩΞΗ-ΣΛ827/11/2019 02:00:00Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες μη ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2019ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΖΚΦΩΞΗ-ΞΣΞ26/11/2019 02:00:00Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου στη ΑθήναΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΔ9ΑΩΞΗ-ΧΑΕ21/10/2019 03:00:00Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου στη ΑθήναΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΙΙΓΩΞΗ-Λ4Ν21/10/2019 03:00:00Καθορισμός του τρόπου ανάδειξης Αναδόχου, κατόπιν άγονου αποτελέσματος της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της Προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ» της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ.ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» για τις ανάγκες του Δήμου Παρανεστίου και απευθείας ανάθεση της ανωτέρω ΠρομήθειαςΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΔΣΤΩΞΗ-ΞΚ121/10/2019 03:00:00Έγκριση του πρακτικού 1 και 2 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση, παιδικών οργάνων και δαπέδου ασφαλείας, των παιδικών χαρών Νικηφόρου, Πτελέας, Πλατανιάς, Υψηλής Ράχης, Χαμοκεράσων, Παλιαμπέλων και Τείχους Δήμου Παρανεστίου» που αφορά την αξιολόγηση των υποφακέλων «δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς» και «οικονομικών προσφορώνΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
9Ω92ΩΞΗ-ΣΟ317/10/2019 03:00:00Έγκριση δαπανών μετακίνησης της πρώην Δημάρχου στην ΑθήναΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ψ1ΕΣΩΞΗ-Λ9417/10/2019 03:00:00Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00/6443 για την πραγματοποίηση της εκδηλώσεως εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου 1940.»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
9ΚΨΘΩΞΗ-45Κ17/10/2019 03:00:00Έγκριση δαπανών συσσιτίων , της εκδήλωσης για τους σφαγιασθέντες της Βουλγαρικής Κατοχής στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Παρανεστίου και της 17ης Λαμπαδηδρομίας.»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΕΗΧΩΞΗ-5ΓΩ17/10/2019 03:00:00Αποδοχή δωρεών για τους Αγώνες Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
62ΜΨΩΞΗ-ΓΙ803/10/2019 03:00:00Έγκριση του πρακτικού 1 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ» της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ.ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» προϋπολογισμού 80.645,16 χωρίς το ΦΠΑ για τις ανάγκες του Δήμου Παρανεστίου.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6Μ4ΔΩΞΗ-ΓΤ723/09/2019 03:00:00Έγκριση του Πρακτικό V της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου του Υποέργου 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΟΜΑΔΕΣ 2,3,4,5,6,7,8,9» του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΕΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ » για τις ανάγκες του Δήμου ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΤΣ8ΩΞΗ-ΒΡ223/09/2019 03:00:00Έγκριση του Πρακτικού 1 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση, παιδικών οργάνων και δαπέδου ασφαλείας, των παιδικών χαρών Νικηφόρου, Πτελέας, Πλατανιάς, Υψηλής Ράχης, Χαμοκεράσων, Παλιαμπέλων και Τείχους Δήμου ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΙΟΚΩΞΗ-87Φ23/09/2019 03:00:00Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια πινακίδων οδοσήμανσης και λοιπών υλικών σήμανσης»,»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
68ΚΣΩΞΗ-Μ0Μ23/09/2019 03:00:00Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω69ΤΩΞΗ-Λ5Τ23/09/2019 03:00:00Εξειδίκευση πιστώσεων των Κ.Α. 60/6473.01και 00/6443»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω1ΠΜΩΞΗ-3ΤΙ23/09/2019 03:00:00Έγκριση της 9ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΠΠΗΩΞΗ-ΞΩΠ01/08/2019 03:00:00Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρο για έρευνα τίτλων στο υποθηκοφυλακείο Δράμας των ιδιοκτητών των ετοιμόρροπων οικιών σε Τοπικές Κοινότητες του ΔήμουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6Η6ΦΩΞΗ-5ΙΥ23/07/2019 03:00:00Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκδίκαση της αγωγής του Μήτρου Νικόλαου κατά του Δήμου Παρανεστίου, η οποία θα εκδικαστεί στο Πρωτοδικείο ΚαβάλαςΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω0ΟΟΩΞΗ-ΦΞΗ19/07/2019 03:00:00Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκδίκαση της αγωγής υπαλλήλων του Δήμου Παρανεστίου κατά του Δήμου Παρανεστίου, η οποία θα εκδικαστεί στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Καβάλας»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΩΑ8ΩΞΗ-ΛΧ819/07/2019 03:00:00Ακύρωση της αρ. 80/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση μελέτης, έγκριση των τευχών δημοπράτησης και καθορισμός των όρων δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο:« Προμήθεια και τοποθέτηση, παιδικών οργάνων και δαπέδου ασφαλείας, των παιδικών χαρών Νικηφόρου, Πτελέας, Πλατανιάς, Υψηλής Ράχης, Χαμοκεράσων, Παλιαμπέλων και Τείχους Δήμου Παρανεστίου» ποσού 198.302,41 € με το ΦΠΑ 24%.» και λήψη νέας απόφασης με το ίδιο θέμα.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΥΨΘΩΞΗ-ΖΦΘ19/07/2019 03:00:00Έγκριση του Πρακτικού 1 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια πινακίδων οδοσήμανσης και λοιπών υλικών σήμανσηςΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6Π2ΠΩΞΗ-ΘΧΔ19/07/2019 03:00:00Υπαγωγή οφειλέτη του Δήμου στη ρύθμιση οφειλών του ν. 4611/2019ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
9Β17ΩΞΗ-ΔΡ011/07/2019 03:00:00Τροποποίηση ή μη των αρ. 32/2019 και 42/2019 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για την επιλογή αναδόχου, του Υποέργου 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΟΜΑΔΕΣ 2,3,4,5,6,7,8,9» του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΕΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ» μόνο ως προς την ομάδα 3 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ, ύστερα από την αριθ. Ν15/29-5-2019 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής (Β΄Τμήματος).ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΨΝΛΩΞΗ-ΓΩΙ14/06/2019 03:00:00Έγκριση του Πρακτικό IV της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου του Υποέργου 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΟΜΑΔΕΣ 2,3,4,5,6,7,8,9» του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΕΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ » για τις ανάγκες του Δήμου ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΨ7ΤΩΞΗ-ΖΒΣ14/06/2019 03:00:00Έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο :«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΠΤΕΛΕΑΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΡΑΧΗΣ ΧΑΜΟΚΕΡΑΣΩΝ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΩΝ ΚΑΙ ΤΕΙΧΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΡ1ΓΩΞΗ-2ΣΖ14/06/2019 03:00:00«Έγκριση του πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΔ6ΑΩΞΗ-ΓΙΜ13/06/2019 03:00:00Ακύρωση της αρ. 38/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Προμήθεια πινακίδων σήμανσης και λοιπού υλικού σήμανσης για τις ανάγκες του Δήμου Παρανεστίου », προϋπολογισμού 24.779,91 € (με ΦΠΑ 24%).»,και λήψη νέας απόφασης με το ίδιο θέμα.».ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
69ΤΗΩΞΗ-ΣΒΣ14/05/2019 03:00:00ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Προμήθεια πινακίδων σήμανσης και λοιπού υλικού σήμανσης για τις ανάγκες του Δήμου Παρανεστίου », προϋπολογισμού 24.779,91 € (με ΦΠΑ 24%)ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΝΡ2ΩΞΗ-7ΓΓ06/05/2019 03:00:00Ακύρωση της αρ. 20/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο : «Κατασκευή και επισκευή φρεατίων ύδρευσης και αποχέτευσης ΤΚ Αδριανής» Προϋπολογισμού: 5.441,13 € χωρίς ΦΠΑ 24% ή 6.747,00 € με το ΦΠΑ 24%.» και λήψη νέας απόφασης με το ίδιο θέμαΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
623ΦΩΞΗ-Υ2Ο24/04/2019 03:00:00Έγκριση του 1ου Πρακτικού Διαπραγμάτευσης της εργασίας/προμήθειας με τίτλο «υντήρηση και Επισκευή οχημάτων του Δήμου Παρανεστίου με προμήθεια ανταλλακτικών και ελαστικών έτους 2019» για τις ομάδες 9 και 11ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
7ΝΛ4ΩΞΗ-Π4924/04/2019 03:00:00Έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο ««ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ, ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» της Πράξης «ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΕΣΤΙΟΥ»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6Α7ΝΩΞΗ-Ν0Ν24/04/2019 03:00:00Έγκριση του Πρακτικού 1 και 2 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ.ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ»»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ψ9ΑΥΩΞΗ-75124/04/2019 03:00:00Έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Συντήρηση κτιρίου πρώην δημοτικού Σχολείου Παλιαμπέλων» προϋπολογισμού 39.999.90€ (με το ΦΠΑ 24/%)ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΦ61ΩΞΗ-ΤΣΩ24/04/2019 03:00:00Έγκριση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο :«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΠΤΕΛΕΑΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΡΑΧΗΣ ΧΑΜΟΚΕΡΑΣΩΝ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΩΝ ΚΑΙ ΤΕΙΧΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ψ3ΓΔΩΞΗ-3Θ323/04/2019 03:00:00Έγκριση δαπανών για την προμήθεια ετοίμων γευμάτων και νερών»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΞΨΥΩΞΗ-Φ3Λ23/04/2019 03:00:00Αποδοχή δωρεάς διαφόρων βιβλίων από τον κ. Στυλιανίδη ΧρήστοΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΚ9ΤΩΞΗ-Κ6Ω23/04/2019 03:00:00Τροποποίηση της αριθ. 5/2019 απόφασης της Ο.Ε. περί «Έγκριση του Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου, του Υποέργου 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΟΜΑΔΕΣ 2,3,4,5,6,7,8,9» του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΕΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΦΓΖΩΞΗ-ΡΦΤ17/04/2019 03:00:00Έγκριση του πρακτικού 1 για την εκτέλεση της εργασίας/προμήθειας με τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή οχημάτων Δήμου Παρανεστίου με προμήθεια ανταλλακτικών και ελαστικών έτους 2019»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΞΥΦΩΞΗ-ΗΡΡ16/04/2019 03:00:00Ορισμός της ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης του (υπό)φακέλου των οικονομικών προσφορών της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ.ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω528ΩΞΗ-8ΓΛ28/03/2019 02:00:00Έγκριση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Συντήρηση κτιρίου πρώην δημοτικού Σχολείου Παλιαμπέλων» προϋπολογισμού 39.999.90€ (με το ΦΠΑ 24/%)»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΦΦΨΩΞΗ-ΤΑ221/03/2019 02:00:00Έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση υπηρεσιών του Δήμου ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω5ΛΡΩΞΗ-ΥΙ421/03/2019 02:00:00«Έγκριση της αριθ. 16/2019 μελέτης και καθορισμός των όρων δημοπράτησης για την εκτέλεση της εργασίας/προμήθειας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019»»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
63ΒΣΩΞΗ-4ΓΥ21/03/2019 02:00:00Έγκριση δαπανών μετακινήσεων υπαλλήλων του Δήμου ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΠΞ2ΩΞΗ-ΣΤ921/03/2019 02:00:00Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκδίκαση της αγωγής της Ο.Ε. «Α.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ» κατά του Δήμου Παρανεστίου, η οποία θα εκδικαστεί στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Καβάλας .ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΚΩΕΩΞΗ-ΜΧΦ21/03/2019 02:00:00Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκδίκαση της αγωγής υπαλλήλων του Δήμου Παρανεστίου κατά του Δήμου Παρανεστίου, η οποία θα εκδικαστεί στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Καβάλας .ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΧΞΞΩΞΗ-6ΚΤ21/03/2019 02:00:00Ορισμός ορκωτού – λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Παρανεστίου για τα έτη 2017 και 2018ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω56ΟΩΞΗ-ΝΡΧ19/02/2019 02:00:00Έγκριση του 1ου Πρακτικού (ορθή επανάληψη) της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου : «ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ, ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» της Πράξης « ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΚΜ0ΩΞΗ-ΗΕ614/02/2019 02:00:00Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΟΤΙΣΤΡΩΝ» κατόπιν κλήρωσης ΜΗΜΕΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω1Π0ΩΞΗ-ΒΗΓ14/02/2019 02:00:00Ακύρωση της αρ. 64/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση Μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή νέων ποτιστρών » και λήψη νέας απόφασης με θέμα: « Έγκριση Μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή νέων ποτιστρών»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΕ3ΑΩΞΗ-Ο7714/02/2019 02:00:00Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Κατασκευή υποδομών, των παιδικών χαρών Νικηφόρου, Πτελέας, Πλατανιάς, Υψηλής Ράχης, Χαμοκεράσων, Παλιαμπέλων και Τείχους Δήμου Παρανεστίου», κατόπιν κλήρωσης ΜΗΜΕΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ψ9Γ8ΩΞΗ-ΧΒΦ14/02/2019 02:00:00Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΩΝ », κατόπιν κλήρωσης ΜΗΜΕΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΦΕΤΩΞΗ-25414/02/2019 02:00:00Έγκριση του πρακτικού 3 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή οριστικού αναδόχου της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΣΒ6ΩΞΗ-25Μ14/02/2019 02:00:00Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκδίκαση της αγωγής υπαλλήλων του Δήμου Παρανεστίου κατά του Δήμου Παρανεστίου, η οποία θα εκδικαστεί στο Ειρηνοδικείο ΔράμαςΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΟΟΕΩΞΗ-ΛΘΥ01/02/2019 02:00:00Έγκριση του Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου, του Υποέργου 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΟΜΑΔΕΣ 2,3,4,5,6,7,8,9» του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΕΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ »ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
68ΚΣΩΞΗ-ΣΔΖ31/01/2019 02:00:00«Κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τον δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για την μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης υπηρεσιών του Δήμου και υπηρεσιών που εδρεύουν στον Δήμο..»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΕΑ6ΩΞΗ-ΣΨ911/01/2019 02:00:00Έγκριση της υπ’ αριθ. 29/5-01-2019 απόφασης Δημάρχου για την απ’ ευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών αποχιονισμού»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΛ0ΞΩΞΗ-ΡΨ311/01/2019 02:00:00Έγκριση η μη του πρακτικού ΙΙ (οικονομικές προσφορές) για την επιλογή αναδόχου, της προμήθειας : « Προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικων για το έτος 2019»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΥΚΖΩΞΗ-ΨΚ604/01/2019 02:00:00Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και ελέγχου/αξιολόγησης προσφορών Υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω87ΘΩΞΗ-ΑΙΟ27/12/2018 02:00:00Έγκριση δαπανών για την προμήθεια έτοιμων γευμάτων και νερών.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΒΚ5ΩΞΗ-ΦΒ919/12/2018 02:00:00Έγκριση μελέτης, έγκριση των τευχών δημοπράτησης και καθορισμός των όρων δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο:« Προμήθεια και τοποθέτηση, παιδικών οργάνων και δαπέδου ασφαλείας, των παιδικών χαρών Νικηφόρου, Πτελέας, Πλατανιάς, Υψηλής Ράχης, Χαμοκεράσων, Παλιαμπέλων και Τείχους Δήμου Παρανεστίου» ποσού 198.302,41 € με το ΦΠΑ 24%.»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΘ7ΖΩΞΗ-ΡΗΙ19/12/2018 02:00:00Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού κατόπιν κλήρωσης ΜΗΜΕΔ , του έργου με τίτλο: Υποέργο 1: «Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Δήμου Παρανεστίου, Μονάδας Κομποστοποίησης προδιαλεγμένων οργανικών Δήμου Παρανεστίου και Πράσινου Σημείου της Δ.Ε. Νικηφόρου του Δήμου Παρανεστίου», της Πράξης : «ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ», προϋπολογισμού 951.000,00 ευρώ. χωρίς το ΦΠΑ 24%ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
60ΣΚΩΞΗ-ΜΔ519/12/2018 02:00:00Έγκριση μελέτης, έγκριση των τευχών δημοπράτησης και καθορισμός των όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Κατασκευή υποδομών, των παιδικών χαρών Νικηφόρου, Πτελέας, Πλατανιάς, Υψηλής Ράχης, Χαμοκεράσων, Παλιαμπέλων και Τείχους Δήμου Παρανεστίου» Προϋπολογισμού: 208.650,00 € με το ΦΠΑ 24%.»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΙΥ3ΩΞΗ-0ΛΔ19/12/2018 02:00:00Έγκριση μελέτης, έγκριση τευχών δημοπράτησης και καθορισμός των όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο : «Συντήρηση κτιρίου πρώην Δημοτικού Σχολείου Παλιαμπέλων.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΒΒΗΩΞΗ-8ΤΚ14/12/2018 02:00:00Έγκριση η μη του πρακτικού Ι (δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνικές προσφορές) για την επιλογή αναδόχου, της προμήθειας με τίτλο: «προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών για το έτος 2019»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ψ8ΔΜΩΞΗ-ΠΑΦ26/11/2018 02:00:00Αποδοχή δωρεάς διαφόρων βιβλίων από την κ. Χρυσοπούλου ΑρίστηΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΚΕΠΩΞΗ-ΥΛ328/11/2018 02:00:00«Έγκριση η μη του πρακτικού ι (δικαιολογητικά συμμετοχής) για την επιλογή αναδόχου, του υ π ο ε ρ γ ο υ 2 : « Π ρ ο μή θ ε ι α ε ξ ο π λ ι σμου – ο μ α δ ε ς 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 » , τ ο υ ε ρ γ ο υ :«δημιουργία υποδομών φιλοξενίας ειδικών ομάδων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον οικισμό ΔΕΗ Μεσοχωριού..»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΙΡ4ΩΞΗ-3ΘΞ26/11/2018 02:00:00Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή νέων ποτιστρών».»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΣΒ0ΩΞΗ-ΛΝΚ26/11/2018 02:00:00Έγκριση δαπανών μετακινήσεων υπαλλήλων του Δήμου Παρανεστίου και Έγκριση δαπανών μετακινήσεων υπαλλήλων άλλων Δήμων για την επίβλεψη και παραλαβή έργων καθώς και την συμμετοχή τους σε επιτροπές διαγωνισμώνΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
72ΖΧΩΞΗ-ΓΧΤ23/11/2018 02:00:00Έγκριση των επικαιροποιημένων Τευχών Δημοπράτησης και καθορισμός των όρων δημοπράτησης του έργου: «Υποέργο 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ των Μελετών του έργου με τίτλο: «Υποέργο 1: Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Δήμου Παρανεστίου, Μονάδας Κομποστοποίησης προδιαλεγμένων οργανικών Δήμου Παρανεστίου και Πράσινου Σημείου της Δ.Ε. Νικηφόρου του Δήμου Παρανεστίου» της Πράξης : «ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ.»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
78ΙΒΩΞΗ-ΣΒΔ07/11/2018 02:00:00Έγκριση της Αρ.Μελέτης 08/2018 και των τεχνικών προδιαγραφών της, έγκριση των τευχών δημοπράτησης και καθορισμός των όρων δημοπράτησης της Αρ. Διακήρυξης 4/2018, της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ.ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ», προϋπολογισμού 226.222,40 € με το ΦΠΑ 24%.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΟ5ΕΩΞΗ-0ΨΠ12/10/2018 03:00:00Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων για το έτος 2019ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ψ8ΘΙΩΞΗ-67Ο11/10/2018 03:00:00Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων-σχολικών κλήρων Δήμου Παρανεστίου.»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
7Σ1ΤΩΞΗ-ΣΜΖ24/09/2018 03:00:00Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης και καθορισμός των όρων δημοπράτησης του έργου: «Υποέργο 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ, ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» της Πράξης «ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω3Φ5ΩΞΗ-ΡΗΤ09/08/2018 03:00:00Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση τμήματος καταστραφέντος αγωγού αποχέτευσης Τ.Κ. Αδριανής Δήμου Παρανεστίου » ποσού 6.723,40 € με το ΦΠΑ .»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΑ4ΙΩΞΗ-ΞΨΑ22/08/2018 03:00:00Η αριθ. 51/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης για την διεξαγωγή της δημοπρασίας για εκμίσθωση αγροτεμαχίων-σχολικών κλήρων Δήμου Παρανεστίου»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΟΙ2ΩΞΗ-Ω3Ι09/08/2018 03:00:00Παροχή Νομικής υποστήριξης στον Αντιδήμαρχο του Δήμου Ελευθεριάδη Χρήστο του Μιχαήλ και ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την υπεράσπισή του ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Δράμας για υπόθεση του ΔήμουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ψ7ΓΒΩΞΗ-ΦΧΗ09/08/2018 03:00:00Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για έρευνα τίτλων στο υποθηκοφυλακείο Δράμας και παροχή νομικής συμβουλής για την παραχώρηση τμήματος αγροτεμαχίου για την υλοποίηση του έργου σύνδεση του οικισμού Αδριανής Δήμου Παρανεστίου με την ΕΕΛ Χωριστής Δήμου ΔράμαςΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ψ01ΨΩΞΗ-ΒΞΖ24/07/2018 03:00:00Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή προς την ΔΕΔΔΗΕ της τοποθέτησης ενός (1) στύλου και ενός (1) Φ.Σ. S17 προς την οικία της Χατζηκαπλάνης Μαρίας, στον οικισμό της Πλατανιάς του Δ. ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΠΖ5ΩΞΗ-ΧΛΕ03/08/2018 03:00:00Λήψη απόφασης για τροποποίηση μίσθωσης του αριθ. 92 αγροτεμαχίου αγροκτήματος Μεσοχωρίου του από 1470/18-3-2017 συμφωνητικού μίσθωσης μεταξύ του Δήμου και της Εμμανουηλίδου Γραμμάτας του ΣάββαΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΩΑΡΩΞΗ-ΛΗ924/07/2018 03:00:00Χορήγηση προέγκρισης για την εγκατάσταση των δραστηριοτήτων Λούνα Παρκ (Ψυχαγωγικό Πάρκο) από τις 01/08/2016 μέχρι τις 06/08/2016, στην Τ.Κ. ΑδριανήςΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΠΜ3ΩΞΗ-ΔΔΠ24/07/2018 03:00:00Έγκριση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης-έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων του Δήμου προϋπολογισμού οικον. Έτους 2018»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΩΡΕΩΞΗ-Θ5Ν27/06/2018 03:00:00Έγκριση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης-έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων του Δήμου προϋπολογισμού οικον. Έτους 2018ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΜΤΦΩΞΗ-4ΛΩ27/06/2018 03:00:00Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή προς την ΔΕΔΔΗΕ της τοποθέτησης δύο (2) Φ.Σ. S17 στην περιοχή μεταξύ Αδριανής - ΝικηφόρουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω358ΩΞΗ-ΚΔ631/05/2018 03:00:00Έγκριση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης-έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων του Δήμου προϋπολογισμού οικον. Έτους 2018»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΔΖΟΩΞΗ-Ψ2216/05/2018 03:00:00Έγκριση των τευχών διακήρυξης και καθορισμός των όρων δημοπράτησης του Υποέργου 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΟΜΑΔΕΣ 2,3,4,5,6,7,8,9», της πράξης: “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΕΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ” με κωδικό ΟΠΣ 5001155, συνολικού προϋπολογισμού 242.237,72 €»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
7ΔΔΕΩΞΗ-Ω3Χ08/05/2018 03:00:00«Έγκριση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης-έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων του Δήμου προϋπολογισμού οικον. Έτους 2018»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω6ΒΠΩΞΗ-ΘΛΠ31/01/2018 02:00:00Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων του Δήμου οικ. Έτους 2018.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΡΩΠΩΞΗ-ΠΥΘ12/04/2018 03:00:00Έγκριση του Πρακτικού 2, του συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου υπηρεσίας / προμήθειας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018..ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΔ5ΩΩΞΗ-ΛΣΖ28/03/2018 03:00:00Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων του Δήμου προϋπολογισμού οικον. Έτους 2018»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
7ΘΑΜΩΞΗ-ΛΩΞ26/03/2018 03:00:00Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή προς την ΔΕΔΔΗΕ της τοποθέτησης ενός (1) στύλου και ενός (1) Φ.Σ. S17 προς την οικία της Κεχαγιάς Μαρίας του Ευστρατίου, στον οικισμό της Ψηλής Ράχης του Δ. ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω6ΘΥΩΞΗ-ΙΦΓ26/03/2018 03:00:00Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή προς την ΔΕΔΔΗΕ τοποθέτησης τριών (3) Στύλων και επτά (7) Φωτιστικό Σώμα S-17 , προς το καφέ αναψυκτήριο με επωνυμία «Μανωλεσάκης Ι. – Μανωλεσάκης Μ. Ο.Ε», στον οικισμό της Αδριανής του Δ.ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΧ1ΒΩΞΗ-4ΗΠ26/03/2018 03:00:00««Έγκριση του πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018» για την «ομάδα 5 ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ και Ομάδα 1- Πετρέλαιο Θέρμανσης»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
67ΙΟΩΞΗ-3Γ207/03/2018 02:00:00Έγκριση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης-έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων του Δήμου προϋπολογισμού οικον. Έτους 2018ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6Π0ΒΩΞΗ-ΨΨΚ08/03/2018 02:00:00Αποδοχή ή μη της με αριθμ.πρωτ. 547/13-2018 γνωμοδότησης του δικηγόρου Αβραμίδη Κωνσταντίνου, επί της αίτησης του Μπαφέρα Νικόλαου , περί εξωδικαστικού συμβιβασμού για απαίτησή του σύμφωνα με την από 7459/29-12-2017 αίτησή τουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΞΧΦΩΞΗ-Θ8Ε07/03/2018 02:00:00Έγκριση δαπανών μετακίνησης, διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσης υπαλλήλου του Δήμου Παρανεστίου για την παρουσία του ως μάρτυρα ενώπιον του Δικαστηρίου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΞΞΓΩΞΗ-0Ψ405/03/2018 02:00:00Έγκριση του Πρακτικού 1, του συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου υπηρεσίας / προμήθειας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΒΠΠΩΞΗ-ΨΓΒ05/03/2018 02:00:00Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή προς την ΔΕΔΔΗΕ της τοποθέτησης ενός (1) στύλου και ενός (1) Φ.Σ. S17 προς την οικία του Κούτρα Νικολάου του Δημητρίου, στον οικισμό της Αδριανής (δρόμος παιδικού σταθμού).»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω3Δ5ΩΞΗ-ΠΗ605/03/2018 02:00:00Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή προς την ΔΕΔΔΗΕ της τοποθέτησης ενός (1) στύλου και ενός (1) Φ.Σ. S17 προς την οικία του Μελιτόπουλου Ιάκωβου του Ιορδάνου, στον οικισμό της Πτελέας»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΣ4ΑΩΞΗ-5Θ605/03/2018 02:00:00Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή προς την ΔΕΔΔΗΕ της τοποθέτησης ενός (1) στύλου και ενός (1) Φ.Σ. S17 προς την οικία του Απτόγλου Αθανασίου, στον οικισμό της Πλατανιάς»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΥΛΙΩΞΗ-ΛΘΣ05/03/2018 02:00:00Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή προς την ΔΕΔΔΗΕ της τοποθέτησης ενός (1) στύλου και ενός (1) Φ.Σ. S17 προς την οικία του Καρφάκη Χρήστου, στον οικισμό του Κάτω Θόλου»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ψ9ΨΨΩΞΗ-Γ6Δ02/03/2018 02:00:00«Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκδίκαση της από 11-3-2014 αίτησης ακύρωσης(Κατά την με αρίθ. Κ.Λ.279/1-2-2018 Κλήση προσφυγής) της Μαρίας Βακαρτζή του Νικολάου κατά :L- Της με αριθ. 77/2013 Απόφασης (πρακτικό 17ης συνεδρίασης) της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ν 3463/2006 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, που εδρεύει στην Κομοτηνή (Παρασίου 4), II.- Της με αριθ. πρωτ. 16182/31-10-2013 απόφασης του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, ,III.- Της με αριθ. 124/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παρανεστίου (με αριθ. 11/26-62013 πρακτικό συνεδρίασης), που υπεισήλθε αυτοδίκαια στα δικαιώματα και της υποχρεώσεις του συγχωνευθέντος σ’ αυτόν πρώην Δήμου Νικηφόρου. IV.- Κάθε άλλης ρητής ή σιωπηρής συναφούς πράξης της διοίκησης, η οποία θα εκδικαστεί στο Διοικητικό Εφετείο Θράκης . »»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΛΦΗΩΞΗ-45Κ13/02/2018 02:00:00Έγκριση του πρακτικού 1 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού σύμφωνα με την 349/1-2-2018 πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της προκήρυξης, για την ανάδειξη προμηθευτή/ών της προμήθειας με τίτλο:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018» και την 5/2017 Διακήρυξη του Δ.ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΦΡΤΩΞΗ-93Λ13/02/2018 02:00:00Έγκριση του πρακτικού 2 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018» για την «ομάδα 5 ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ και Ομάδα 1- Πετρέλαιο Θέρμανσης»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΥ7ΙΩΞΗ-Φ5Γ01/02/2018 02:00:00«Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθ. 280/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Δράμας και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για γνωμοδότηση .»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΧΠ1ΩΞΗ-ΘΘ631/01/2018 02:00:00Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση σχετικά με τον εξώδικο συμβιβασμό του Δήμου ύστερα από αίτηση που υπέβαλλε ο Μπαφέρας Νικόλαος του Αθανασίου»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΡΞΔΩΞΗ-ΡΝ131/01/2018 02:00:00Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή προς την ΔΕΔΔΗΕ της τοποθέτησης ενός (1) στύλου και ενός (1) Φ.Σ. S17 στον οικισμό ΞαγνάντουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
685ΝΩΞΗ-Β1Η31/01/2018 02:00:00Έγκριση του Πρακτικό (ΙΙΙ) της Επιτροπής Διαγωνισμού, που αφορά την δημοπράτηση του έργου με τίτλο : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» >> προϋπολογισμού 73.000,00 € ( με το ΦΠΑ 24%), το οποίο δημοπρατήθηκε στις 27-06-2017»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
7Ζ55ΩΞΗ-1Β431/01/2018 02:00:00Έγκριση ή μη των πρακτικών δημοπρασίας (Πρακτικό 1) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
7ΘΣΞΩΞΗ-Λ7831/01/2018 02:00:00Ανάκληση της αριθ. 106/2017 απόφαση της Ο.Ε και Έγκριση της αριθ. 40/2017 μελέτης και καθορισμός των όρων δημοπράτησης για την εκτέλεση της εργασίας/προμήθειας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΛΛΤΩΞΗ-ΕΦ731/01/2018 02:00:00Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Έργων σύμφωνα με τον Ν.4412/16, μέχρι του ανώτατου ορίου του 1.000.000,00 € χωρίς ΦΠΑ, για το έτος 2018, μετά από κλήρωσηΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΝΡ9ΩΞΗ-ΧΞΓ23/01/2018 02:00:00Έγκριση προτάσεων ανατροπής ανάληψης υποχρεώσεων Οικον. Έτους 2017ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
69ΛΟΩΞΗ-ΔΓ910/01/2018 02:00:00Έγκριση της αριθ. 40/2017 μελέτης και καθορισμός των όρων δημοπράτησης για την εκτέλεση της εργασίας/προμήθειας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΗΣΠΩΞΗ-ΛΧΥ10/01/2018 02:00:00Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων του Δήμου οικ. Έτους 2018.»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΟΦΩΩΞΗ-ΧΩ828/12/2017 02:00:00Δέσμευση πιστώσεων προΰπολογισμού οικονομικού έτους 2018.»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΠΞΒΩΞΗ-ΔΨΡ28/12/2017 02:00:00«Σύνταξη Έκθεσης και Κατάρτιση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2014 του Δήμου Παρανεστίου»ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΩΒ5ΞΩΞΗ-3Δ828/12/2017 02:00:00«Σύνταξη Έκθεσης και Κατάρτιση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2013 του Δήμου Παρανεστίου»ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΩΛ5ΚΩΞΗ-Μ0Ν28/12/2017 02:00:00Έγκριση του Πρακτικό (ΙΙ) της Επιτροπής Διαγωνισμού, που αφορά την δημοπράτηση του έργου με τίτλο : <<ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΑΔΡΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΚ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ >> προϋπολογισμού 12.889,64 € ( με το ΦΠΑ 24%), το οποίο δημοπρατήθηκε στις 03-10-2017»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΗΜΩΩΞΗ-4Ξ628/12/2017 02:00:00Έγκριση του Πρακτικό (ΙΙΙ) της Επιτροπής Διαγωνισμού, που αφορά την δημοπράτηση του έργου με τίτλο : <<ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ >> προϋπολογισμού 15.266,95 € ( με το ΦΠΑ 24%), το οποίο δημοπρατήθηκε στις 08-08-2017.».ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΞΔΣΩΞΗ-ΔΛ728/12/2017 02:00:00Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και ελέγχου/αξιολόγησης προσφορών Υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6Ω9ΙΩΞΗ-ΨΨ728/12/2017 02:00:00Έγκριση δαπάνης μετακινήσεων εκτός έδρας ,υπαλλήλων για παραλαβή έργων και συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά σεμινάρια..»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω12ΡΩΞΗ-ΓΘΤ28/12/2017 02:00:00Εγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων του Δήμου προϋπολογισμού οικον. Έτους 2017ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΔΦΘΩΞΗ-Ω7811/12/2017 02:00:00Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκδίκαση της αγωγής ΑΕ «ΖΕΥΣ Υπηρεσίες Συμβούλων –Σύμβουλοι Μηχανικού ΑΕ» κατά του Δήμου ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΟΣΡΩΞΗ-Φ8Π07/12/2017 02:00:00Υπαγωγή οφειλέτη του Δήμου στη ρύθμιση οφειλών του ν. 4483/2017»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΒΟΑΩΞΗ-ΠΝ307/12/2017 02:00:00Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για σύνταξη εξωδίκου κατά της ΔΕΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΜ20ΩΞΗ-Ι4706/12/2017 02:00:00Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκδίκαση της αγωγής του Χατζηθεοδώρου Θεόδωρου κατά του Δήμου Παρανεστίου, η οποία θα εκδικαστεί στο Ειρηνοδικείο ΔράμαςΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
7Δ2ΠΩΞΗ-Ν0Ζ04/12/2017 02:00:00Έγκριση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης-έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων του Δήμου προϋπολογισμού οικον. Έτους 2017ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
62ΜΞΩΞΗ-ΚΚ229/11/2017 02:00:00Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων για το έτος 2018»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΘΞ6ΩΞΗ-6ΣΥ10/11/2017 02:00:00Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, του έργου με τίτλο : «Κατασκευή και επισκευή φρεατίων ακαθάρτων και ύδρευσης στην ΤΚ Αδριανής και ΤΚ Πλατανιάς», προϋπολογισμού 12.889,64 ευρώ με το Φ.Π.Α 24% χρηματοδοτούμενο από ΣΑΤΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΜΡ0ΩΞΗ-ΥΗΧ10/11/2017 02:00:00Διόρθωση της αριθ. 54/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, του έργου με τίτλο : «Επισκευή Στέγης Δημοτικού Σχολείου Παρανεστίου» προϋπολογισμού 73.000,00 € ( με το ΦΠΑ 24%)» ως προς τον προσωρινό ανάδοχο του έργου «Επισκευή Στέγης Δημοτικού Σχολείου Παρανεστίου»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
60ΙΚΩΞΗ-1ΣΖ10/11/2017 02:00:00) Διόρθωση της αριθ. 69/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, του έργου με τίτλο:«Συντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων ΔΕ Νικηφόρου» προϋπολογισμού 15.266,95 € ( με το ΦΠΑ 24%) » ως προς τον προσωρινό ανάδοχο του έργου «Συντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων ΔΕ Νικηφόρου»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
73ΡΟΩΞΗ-ΘΥ310/11/2017 02:00:00Χορήγηση βεβαίωσης προς το Ν.Π.Δ.Δ. Δ. Παρανεστίου ότι δεν υπηρετεί υπάλληλος στο Δήμο με την απαιτούμενη άδεια λογιστή και ο αριθμός των υπηρετούντων υπαλλήλων δεν επαρκεί για την εφαρμογή του Διπλογραφικού Συστήματος στο Ν.Π.Δ.Δ. Δ. Παρανεστίου»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΝΒ2ΩΞΗ-18Π08/11/2017 02:00:00Έγκριση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης-έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων του Δήμου προϋπολογισμού οικον. Έτους 2017ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΟΥΦΩΞΗ-ΖΜΑ28/09/2017 03:00:00Έγκριση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης-έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων του Δήμου προϋπολογισμού οικον. Έτους 2017ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
7Α8ΔΩΞΗ-ΣΛΤ20/09/2017 03:00:00Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης της Διαπραγμάτευσης, για την επιλογή αναδόχου χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς τροποποίηση των όρων της 3/2016 διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού που προηγήθηκε για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ενός καινούργιου διπλοκάµπινου μικρού ανοικτού φορτηγού οχήματος (Double Cab) τύπου pickup 4X4» της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ενός καινούργιου διπλοκάµπινου μικρού ανοικτού φορτηγού οχήματος (Double Cab) τύπου pickup 4X4 και δύο μεταχειρισμένων μιάμισης καμπίνας μικρών ανοικτών φορτηγών οχημάτων (Extra Cab) τύπου pickup 4X4 για τον Δήμο Παρανεστίου».».ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
64ΤΞΩΞΗ-ΞΣ920/09/2017 03:00:00Έγκριση του Πρακτικού (ΙΙ) της Επιτροπής Διαγωνισμού, του έργου με τίτλο : «Επισκευή Στέγης Δημοτικού Σχολείου Παρανεσ