Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

Πρόσκληση για την 23η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

07/12/2018 15:17

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 7/12/2018
Αριθ. Πρωτ.: 5202
Αριθ. Συνεδρίασης: 23

Σας προσκαλούμε την  12η του μηνός  Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ. να προσέλθετε  σε  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση της 20ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικον. έτους 2018.

 2. Αποδοχή της απόφασης του υπουργείου εσωτερικών, που αφορά την χρηματοδότηση και την απόφαση ένταξης πράξης του Δήμου Παρανεστίου, στο πρόγραμμα Φιλόδημος ιι – πρόσκληση ιιι με τίτλο : «Προμήθεια και τοποθέτηση, παιδικών οργάνων και δαπέδου ασφαλείας, των παιδικών χαρών Νικηφόρου, Πτελέας, Πλατανιάς, Υψηλής Ράχης, Χαμοκεράσων, Παλιαμπέλων, και Τείχους Δήμου Παρανεστίου», 21η τροποποίηση προϋπολογισμού και ορισμός του τρόπου εκτέλεσης

 3. Κατανομή ποσού 13.779,30 Ευρώ στις σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας

 4. Έγκριση δαπανών μετακίνησης της Δημάρχου και Δημοτικού Συμβούλου στην Αθήνα για την συμμετοχή τους στο ετήσιο Συνέδριο της ΚΕΔΕ

 5. Έγκριση δαπανών μετακίνησης της Προέδρου του Δ.Σ. και Δημοτικής Συμβούλου στην Θεσσαλονίκη την κοινή Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας που θα πραγματοποιηθεί στις 27-6-2018 με θέμα τις εξελίξεις στο ζήτημα των Σκοπίων

 6. Έγκριση ή μη σύναψης Διαβαθμιδικής σύμβασης του Δήμου Παρανεστίου με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης προκειμένου ο Δήμος Παρανεστίου να υποβάλλει πρόταση χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο : «Τοπικό Χωρικό Σχέδιο Δήμου Παρανεστίου» στα πλαίσια της με αριθ. πρωτ. 3404/03-10-2018 (ΑΔΑ: ΩΕΧΩ7ΛΒ-ΦΙΗ) πρόσκλησης (κωδικός πρόσκλησης ΑΜΘ62-τίτλος: «Δράση 6ε. 14.1 : Τοπικά και ειδικά χωρικά σχέδια») του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, για την υποβολή προτάσεων πράξεων στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία Θράκη», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

 7. Έγκριση ή μη υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Τοπικό Χωρικό Σχέδιο Δήμου Παρανεστίου» στα πλαίσια της με αριθ. πρωτ. 3404/03-10-2018 (ΑΔΑ: ΩΕΧΩ7ΛΒ-ΦΙΗ) πρόσκληση (κωδικός πρόσκλησης ΑΜΘ62) του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, για την υποβολή προτάσεων πράξεων στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία Θράκη

 8. Έγκριση ή μη σύναψης προγραμματικής σύμβασης του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής και Παιδείας Δήμου Παρανεστίου με τον Δήμο Παρανεστίου προκειμένου το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής και Παιδείας Δήμου Παρανεστίου να υποβάλλει πρόταση χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο : «Προσαρμογή του Παιδικού Σταθμού Παρανεστίου στις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017» στα πλαίσια της με αριθ. πρωτ. 31630/28-06-2018 πρόσκλησης του Υπουργού Εσωτερικών με τίτλο: «Για την υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017

 9. Έγκριση ή μη σύναψης προγραμματικής σύμβασης του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής και Παιδείας Δήμου Παρανεστίου με τον Δήμο Παρανεστίου προκειμένου το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής και Παιδείας Δήμου Παρανεστίου να υποβάλλει πρόταση χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο : «Προσαρμογή του Παιδικού Σταθμού Αδριανής στις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017» στα πλαίσια της με αριθ. πρωτ. 31630/28-06-2018 πρόσκλησης του Υπουργού Εσωτερικών με τίτλο: «Για την υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017

 10. Έγκριση δαπανών συσσιτίου για την Δ.Ε. Νικηφόρου.

 11. Ορισμός υπολόγου της ταμίας του Δήμου Κοτζαγιαννίδου Δέσποινας του Χαραλάμπους για την διαχείριση των χρηματοδοτούμενων έργων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων .

 12. Έγκριση κανονισμού Υπηρεσίας Νεκροταφείων Δήμου Παρανεστίου

 13. Έγκριση κανονισμού Δικτύου Ύδρευσης Δήμου Παρανεστίου

 14. Έγκριση κανονισμού Δικτύου Άρδευσης Δήμου Παρανεστίου

 15. Έγκριση κανονισμού Δικτύου Αποχέτευσης Δήμου Παρανεστίου

 16. Καθορισμός τέλους και δικαιώματος ύδρευσης για το έτος 2019

 17. Καθορισμός τέλους και δικαιώματος άδρευσης για το έτος 2019

 18. Καθορισμός τέλους και δικαιώματος χρήσης αποχέτευσης για το έτος 2019

 19. Καθορισμός δημοτικών τελών νεκροταφείων για το έτος 2019

 20. Καθορισμός τέλους ύδρευσης στην κτηνοτροφία για το έτος 2019

 21. Καθορισμός τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2019

 22. Καθορισμός Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για το έτος 2019

   

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κουτεκίδου Μεταμόρφη


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Υποέργο 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ, ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ»

07/12/2018 15:13

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 22/11/2018
Αριθ. Πρωτ.: 4911 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 • ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Υποέργο 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ, ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ»
 • της Πράξης «ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ»

Η Δήμαρχος Παρανεστίου

 • προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Υποέργο 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ, ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» της Πράξης «ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ»,

προϋπολογισμού  951.000,00 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) και αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών:  699.525,56 €

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 18% :  125.914,60 €

Σύνολο Δαπάνης Εργασιών και Γ.Ε. + Ο.Ε.:  825.440,16 €

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου

 Γ.Ε.+Ο.Ε.):   123.816,02 €

Αναθεώρηση:   1.743,82 €

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν.4412/2016.

Κάντε κλικ εδώ για να λάβετε τα σχετικά αρχεία


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ

06/12/2018 07:30

Την Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 18:00 στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Νικηφόρου θα γίνει ενημέρωση από τη Διεύθυνση Δασών Δράμας για τους Δασικούς Χάρτες και τη διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων.

 

 

ΑΦΙΣΑ


ΕΡΓΑ 406.952,41 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ!

29/11/2018 12:05

ΕΡΓΑ 406.952,41 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ!

Με στόχο τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των δημοτών μας και συγκεκριμένα, την ψυχαγωγία των παιδιών μας σε ασφαλείς χώρους, προχωράμε στην υλοποίηση της εγκατάστασης παιδικών χαρών στους οικισμούς Νικηφόρου, Πτελέας, Πλατανιάς, Υψηλής Ράχης, Χαμοκεράσων, Παλιαμπέλων και Τείχους.

Το έργο θα υλοποιηθεί από ίδιους πόρους συνολικού ποσού 208.650,00 ευρώ και από χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών, στα πλαίσια του Προγράμματος "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ", σύμφωνα με την υπ' αριθ. 61600/2-11-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών συνολικού ποσού 198.302,41 ευρώ.

Το έργο αφορά την κατασκευή υποδομών, την προμήθεια, την τοποθέτηση παιδικών οργάνων και δαπέδου ασφαλείας των παιδικών χαρών, με στόχο τη δημιουργία και λειτουργία παιδικών χαρών που θα πληρούν τα πρότυπα και τις προδιαγραφές ασφαλείας που απαιτούνται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επίσης, υπό αξιολόγηση βρίσκεται το έργο της κατασκευής παιδικής χαράς και βελτίωσης του γηπέδου μπάσκετ - βόλει στον αύλειο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Αδριανής το οποίο έχει προταθεί για χρηματοδότηση στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER.

Προγραμματίζεται η εγκατάσταση παιδικής χαράς στην Πρασινάδα, μετά από έγκριση αιτήματος παραχώρησης του αύλειου χώρου του σχολείου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμος Παρανεστίου είχε προχωρήσει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε αποξήλωση των υφιστάμενων παιδικών χαρών διότι δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας για την ασφάλεια των παιδιών.

Έκτοτε, το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ είναι το πρώτο πρόγραμμα (χωρίς πληθυσμιακά κριτήρια) στο οποίο μπορούσαν να ενταχθούν οι οικισμοί του Δήμου μας και ανταποκριθήκαμε άμεσα υποβάλλοντας τη σχετική πρόταση και έχοντας ήδη εξασφαλίσει την ένταξη του ανωτέρου έργου διαθέτοντας και τους παραπάνω αναφερόμενους ίδιους πόρους.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

29/11/2018 10:34

 

Το Κ.Υ. Παρανεστίου σε συνεργασία με τους “Γιατρούς του Κόσμου” θα πραγματοποιήσουν στους χώρους του Κ.Υ. Παρανεστίου προληπτικές Ιατρικές Εξετάσεις για ενήλικες και ηλικιωμένους. Θα παραστούν γιατροί των ειδικοτήτων Καρδιολογίας, Οφθαλμολογίας, Γυναικολογίας και Οδοντιατρικής με τον αντίστοιχο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Οι Δωρεάν εξετάσεις θα διενεργούνται στους χώρους του κέντρου υγείας στις 3 και 4 Δεκεμβρίου από τις 9:00 το πρωί ως τις 14:00 το μεσημέρι.
 
Τηλ.Επικοινωνίας 25240-22222

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: "ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΔΡΙΑΝΗΣ"

29/11/2018 07:39

               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                                                                      Παρανέστι  23-11-2018

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                                 

                                                                                                                                                ΠΡΟΣ

                                                                                                                                              κ.  Χρυσοπούλου Αρίστη

                                                                                                                                             Αριστοτέλους 6

                                                                                                                                             57010 Πεύκα  Θεσ/νίκης

 

          Αγαπητή κυρία Χρυσοπούλου,

 

  Παρακαλώ δεχθείτε τις θερμές ευχαριστίες εμού της ιδίας και του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου για τη δωρεά των βιβλίων σας, η οποία έγινε αποδεκτή με την αρ. 66/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας. 

  Τα βιβλία σας  θα διατεθούν για τον  εμπλουτισμό του υλικού της   Βιβλιοθήκης Αδριανής  του Δήμου μας.

 Είμαστε βέβαιοι ότι τα βιβλία σας, όχι μόνο θα εμπλουτίσουν την βιβλιοθήκη μας και θα συμβάλλουν στην ανάπτυξή της, αλλά θα προσφέρουν και πολύτιμη γνώση και συναισθήματα στους κατοίκους του Δήμου μας που θα ενδιαφερθούν να τα διαβάσουν .

  Η παρούσα επιστολή αποτελεί ελάχιστη ένδειξη εκτιμήσεως έναντι της αξιόλογης και αξιέπαινης πράξης σας.

  Eυχόμαστε  υγεία και  ό,τι καλύτερο σ’  εσάς και την οικογένειά σας.

                                             

    Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

             Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα


Δημοσιοποίηση των στοιχείων σύμβασης δημοσίου έργου και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ

28/11/2018 10:39

 

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 28/11/2018
Αριθ. Πρωτ.: 4995

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Δημαρχείο

Ταχ. Κώδικας      : 66035  Παρανέστι

Πληροφορίες      : Ζαχαρόπουλος Ευστράτιος

Τηλέφωνο           : 2524350139

Φαξ                       : 2524022570

E-mail                   : e.zaxaropoulos@paranesti.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δημοσιοποίηση των στοιχείων σύμβασης δημοσίου έργου

και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ

 

Ο Δήμος Παρανεστίου, ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής  κλήρωσης μελών επιτροπής διαγωνισμού, την Δευτέρα 03 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 11:00 πμ, προκειμένου να διεξαχθεί ο ηλεκτρονικός ανοιχτός διαγωνισμός με τίτλο:

 • Υποέργο 1: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ, ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ»
 • της Πράξης «ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ»,
 • προϋπολογισμού 951.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ)

Η κλήρωση και η επιλογή των μελών επιτροπής διαγωνισμού γίνεται αυτόματα από την εφαρμογή του Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) σύμφωνα με την Απόφαση του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 (ΦΕΚ 4841/29.12.2017 τεύχος Β').

 

 

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

 

 

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ

 

 


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ

28/11/2018 09:46

Θέτοντας προτεραιότητα την ασφαλή πρόσβαση των μαθητών σε όλα τα σχολεία του Δήμου μας, προχωρήσαμε στην τοποθέτηση αντανακλαστικών πινακίδων κινδύνου και στη διαγράμμιση των οδοστρωμάτων.  

 

 

 

 

 

 

 

 


ΜΕΤΡΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

23/11/2018 16:11

Ύστερα από απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Δράμας η κυκλοφορία επί της γέφυρας του ποταμού Νέστου ρυθμίζεται ως εξής:

1. Όριο ταχύτητας διερχόμενων οχημάτων: 10 km/h

2. Μέγιστο φορτίο διερχόμενω οχημάτων: 10 t

Τα μέτρα θα ισχύσουν από σήμερα Παρασκευή 23-11-2018 μέχρι και τη Δευτέρα 26-11-2018

Παρακαλούμε τους χρήστες της γέφυρας για την πιστή τήρηση των μέτρων.

Γραφείο Δημάρχου


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

23/11/2018 15:58

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με θέμα την εκτίμηση της κατάστασης της γέφυρας του ποταμού Νέστου, συνήλθε έκτακτα το Συντονιστικό Τοπικό ΄Οργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Παρανεστίου την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου του -Δημάρχου Παρανεστίου Αλεξάνδρας Μαρίνας (Αλίκης) Σωτηριάδου.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν  οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Παρανεστίου κ. Ιωάννης Δίγκας και κ. Νικόλαος Ματζαρίδης, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Δήμου Παρανεστίου κ. Ζαχαρόπουλος Ευστράτιος,  ο υπάλληλος του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος  του Δήμου Παρανεστίου κ. Χρήστος Χασάπης,  εκπρόσωπος του Αστυνομικού Τμήματος Παρανεστίου κ. Βασίλειος Μιχαλόπουλος, ο Διευθυντής του Κέντρου Υγείας Παρανεστίου κ. Καλυβίνος Αυγουστίνος, ο Διευθυντής Γυμνασίου με Λυκειακές Τάξεις Παρανεστίου κ. Παντελής Ιωαννίδης, η Διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Παρανεστίου κα Φανή Κορυφά, η Διευθύντρια του Παιδικού Σταθμού Παρανεστίου, κα Παρασκευή Γεωργιάδου, εκπρόσωποι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Δράμας και του Πυροσβεστικού κλιμακίου Παρανεστίου κ.Κοσμίδης Δημήτριος και Καφαδάρης Γεώργιος, εκπρόσωπος του ΕΛΤΑ Παρανεστίου κ.Αλέξανδρος Πλατσίδας, ο Διοικητής του Προαναχωρησιακού Κέντρου Μεταναστανών κ. Στυλιανός Παπαδόπουλος, ο Διοικητής του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης  Παρανεστίου κ. Κωνσταντίνος Δανόγλου, ο Διευθυντής του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παρανεστίου κ. Γεώργιος Καρυπίδης, η υπάλληλος του Δήμου Παρανεστίου κα Σπυριδούλα Πρωιμάκη και η ειδική συνεργάτιδα της Δημάρχου κα Κυριακή Παπαζώτου

Η Πρόεδρος του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, κ. Αλεξάνδρα Μαρίνα (Αλίκη)  Σωτηριάδου, αναφέρθηκε στις επανειλημμένες οχλήσεις της ιδίας από το 2003 έως το 2010 και από το 2014  προς τις αρμόδιες υπηρεσίες αλλά και τα αρμόδια Υπουργεία για τον έλεγχο της καταλληλότητας της γέφυρας και τις αναγκαίες παρεμβάσεις για την επισκευή της . Ενημέρωσε το σώμα για τις πρόσφατες εξελίξεις και την κρισιμότητα της κατάστασης της γέφυρας. Στη συνέχεια, κάλεσε τους εκπροσώπους των φορέων και των υπηρεσιών που συμμετείχαν να εκφράσουν πιθανά προβλήματα και να προτείνουν λύσεις αντιμετώπισης αυτών κατά το λόγο αρμοδιότητάς τους. Στη συνέχεια, όλοι οι φορείς τοποθετήθηκαν θέτοντας υπόψη όλων στοιχεία για τη χρήση της γέφυρας, καθώς και για την ετοιμότητα των Υπηρεσιών τους και αναφέρθηκαν σε εναλλακτικές προτεινόμενες λύσεις.

Αμέσως μετά η Δήμαρχος συμμετείχε στην έκτακτη  σύσκεψη του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Δράμας που  πραγματοποιήθηκε για το ίδιο θέμα στην ΠΕ Δράμας . Στη σύσκεψη που έγινε ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του ΣΟΠΠ Αντιπεριφερειάρχη Δράμας κ. Αργύρη Πατακάκη, συμμετείχε  ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστος Μέτιος και εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων φορέων και υπηρεσιών. Η Δήμαρχος Παρανεστίου επεσήμανε τα προβλήματα που θα υπάρξουν στην περιοχή, στην καθημερινή ζωή των πολιτών κατοίκων-εργαζομένων ή διερχόμενων από την περιοχή, στη λειτουργία των υπηρεσιών (Κέντρου Υγείας, Σχολικών Μονάδων, Αστυνομικού Τμήματος, Κλιμακίου Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης, Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης , στα καταστήματα της περιοχής) όπως αυτά συζητήθηκαν προηγουμένως στο ΣΤΟΠ Παρανεστίου και πρότεινε μέτρα για τη διευκόλυνση όλων ανάλογα με την εξέλιξη του ζητήματος, ώστε να προετοιμαστούν οι αρμόδιες υπηρεσίες έγκαιρα. Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τα προβλήματα που θα προκύψουν από την καθυστέρηση επισκευής της γέφυρας και την πιθανή διακοπή της κυκλοφορίας. Στόχος της σύσκεψης ήταν η  λήψη των αναγκαίων μέτρων που θα απαιτηθούν ανάλογα με τα πιθανά σενάρια μερικής ή ολικής διακοπής κυκλοφορίας της γέφυρας. Αποφασίστηκε η σύγκλιση νέου έκτακτου Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, τη Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 13:00 μετά την υποβολή των αποτελεσμάτων από Ειδική Τεχνική Επιτροπή και των πορισμάτων των ειδικών τεχνικών.

Γραφείο Δημάρχου Παρανεστίου

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΣΤΟΠ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ


 1 2 3 4 5  ... Τελική