Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

«Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο : Τοπογραφική μελέτη για την αποτύπωση της εγκατάστασης αντλιοστασίου λυμάτων και του αγωγού λυμάτων, σε αγροτεμάχιο του Αγροκτήματος Αδριανής και τοπογραφική αποτύπωση πηγών και δικτύου ύδρευσης Διποτάμων»

29/12/2018 06:44

 

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 28/12/2018
Αριθ. Πρωτ.: 5537
                                                                                                       

ΔΗΜΟΣ  ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ                                                                               ΠΡΟΣ:                                                                   

Ταχ. Δ/νση : Δημαρχείο Παρανεστίου                                                           Κάθε ενδιαφερόμενο                      

ΤΚ: 66035                                                                            

Τηλ:2524350150                                                                       

                                                                                             

                                                                                   

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο : Τοπογραφική μελέτη για την αποτύπωση της εγκατάστασης αντλιοστασίου λυμάτων και του αγωγού λυμάτων, σε αγροτεμάχιο του Αγροκτήματος Αδριανής και τοπογραφική αποτύπωση πηγών και δικτύου ύδρευσης Διποτάμων»

 

Η Δήμαρχος  Παρανεστίου

Έχοντας υπόψη:

 1. Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών» (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 2. Την υπ΄ αριθμ.1/2018 Τεχνική Περιγραφή της Μελέτης με τίτλο: «Τοπογραφική μελέτη για την αποτύπωση της εγκατάστασης αντλιοστασίου λυμάτων και του αγωγού λυμάτων, σε αγροτεμάχιο του Αγροκτήματος Αδριανής και τοπογραφική αποτύπωση πηγών και δικτύου ύδρευσης Διποτάμων», με προϋπολογισμό  3.952,50  με το ΦΠΑ 24%      .
 3. Τους Κ.Α. 25/7413.01 και Κ.Α. 25/7413.02 του έτους 2018
 4. Τις υπ’ αριθ. 5533/28-12-2018 και 5531/28-12-2018 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης

 

ενδιαφέρεται να προβεί, στην ανάθεση της ανωτέρω μελέτης και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο, να αποστείλει / υποβάλει προσφορά,  σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο πρωτογενές αίτημα, το οποίο θα αναζητήσει με τα παραπάνω στοιχεία.

Ο ανωτέρω με την προσφορά του πρέπει να μας προσκομίσει  και τα παρακάτω:

α) Φορολογική ενημερότητα,

β) Ασφαλιστική Ενημερότητα

Δεκτή προσφορά μέχρι και την Δευτέρα  28-12-2018 και ώρα 12:00.

Διεύθυνση αποστολή προσφοράς:

Δήμος Παρανεστίου Νομού Δράμας

Δημαρχείο Παρανεστίου ΤΚ 66035,

Γραφείο πρωτοκόλλου, ισόγειο.                     

 

Η Δήμαρχος

 

 

Αλεξάνδρα Μαρίνα Σωτηριάδου


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς της προμήθειας: «Προμήθεια αντιπαγετικού αλατιού»

28/12/2018 15:37

 

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 28/12/2018
Αριθ. Πρωτ.: 5536 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                                                                             

Ταχ. Δ/νση : Παρανεστίου    ΤΚ 66035                    

Πληρ.: Δ.Μελενικιώτου                                                                                             

Τηλ   :2524350110                                                                                                                                                                            

 ΦΑΞ:2524022540

E-mail: despmeleni@yahoo.gr

 

                                                                                                                                   ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

 

          

 

ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς της προμήθειας: «Προμήθεια αντιπαγετικού αλατιού»

 

Η Δήμαρχος  Παρανεστίου έχοντας υπόψη:

 

 1. Τον Ν.4412/2016 ( ΦΕΚ 147/Α/2016) « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών» (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 2. Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή της προμήθειας: «Προμήθεια αντιπαγετικού αλατιού»
 3. Τον Κ.Α. 10/6699.01 και προϋπολογισμού και την 5534/278/2018 Α.Α.Υ.

 

ενδιαφέρεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας  και καλεί όσους ενδιαφέρονται, να αποστείλουν / υποβάλουν προσφορά,  σύμφωνα με την κατωτέρω περιγραφή και ποσότητα :

 

Είδος

Ποσότης

Τιμή Μον.

Αξία

ΦΠΑ

Σύνολο

ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΟ ΑΛΑΤΙ

35 ΤΟΝΟΙ

71, 00

2.485,00

596,40

3.081,40

 

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται με οποιοδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα παραληφθούν και θα πρωτοκολληθούν μέχρι και την Δευτέρα, 31/12/2018 και ώρα 10:00 π.μ. ,με ευθύνη του προσφέροντος.

                   

 

                                                                        Η Δήμαρχος

 

 

 

                                                             Σωτηριάδου Αλεξάνδρα-Μαρίνα


Πρόσκληση υποβολής προσφοράς της υπηρεσίας με τίτλο : Εκμίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων έργων για τον αποχιονισμό

27/12/2018 17:14

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 27/12/2018
Αριθ. Πρωτ.: 5515

 

                                               Προς

                                                                                                                      Κάθε ενδιαφερόμενο                                            

                                                                                     

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς της υπηρεσίας με τίτλο : Εκμίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων έργων για τον αποχιονισμό»

 

Η Δήμαρχος  Παρανεστίου

Έχοντας υπόψη:

 1. Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών» (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 2. Την υπ΄ αριθμ.29/2018 Τεχνική Έκθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Εκμίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων έργων για τον αποχιονισμό», με πρωτογενές αίτημα: «18REQ004107855 2018-12-03» και προϋπολογισμό 994,40 € .
 3. Τον ΚΑ 70/6233.01  για το έτος 2018.
 4. Την υπ΄αριθμ 5514/27-12-2018 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης

 

ενδιαφέρεται να προβεί στην απ΄ευθείας ανάθεση της ανωτέρω υπηρεσίας και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν / υποβάλουν προσφορά,  σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο πρωτογενές αίτημα, το οποίο θα αναζητήσει με τα παραπάνω στοιχεία.

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία

μέχρι την Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 11:00 .

 

Η Δήμαρχος

 

 

Αλεξάνδρα Μαρίνα Σωτηριάδου


Πρόσκληση υποβολής προσφοράς της υπηρεσίας με τίτλο : Εκμίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων έργων για τον αποχιονισμό

27/12/2018 17:14

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 27/12/2018
Αριθ. Πρωτ.: 5515

 

                                               Προς

                                                                                                                      Κάθε ενδιαφερόμενο                                            

                                                                                     

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς της υπηρεσίας με τίτλο : Εκμίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων έργων για τον αποχιονισμό»

 

Η Δήμαρχος  Παρανεστίου

Έχοντας υπόψη:

 1. Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών» (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 2. Την υπ΄ αριθμ.29/2018 Τεχνική Έκθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Εκμίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων έργων για τον αποχιονισμό», με πρωτογενές αίτημα: «18REQ004107855 2018-12-03» και προϋπολογισμό 994,40 € .
 3. Τον ΚΑ 70/6233.01  για το έτος 2018.
 4. Την υπ΄αριθμ 5514/27-12-2018 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης

 

ενδιαφέρεται να προβεί στην απ΄ευθείας ανάθεση της ανωτέρω υπηρεσίας και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν / υποβάλουν προσφορά,  σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο πρωτογενές αίτημα, το οποίο θα αναζητήσει με τα παραπάνω στοιχεία.

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία

μέχρι την Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 11:00 .

 

Η Δήμαρχος

 

 

Αλεξάνδρα Μαρίνα Σωτηριάδου


Πρόσκληση για την 25η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

27/12/2018 10:51

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 24/12/2018
Αριθ. Πρωτ.: 5490
Αριθ. Συνεδρίασης: 25

 

Σας προσκαλούμε την 28η  του μηνός   Δεκεμβρίου   2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Ειδική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης με το παρακάτω θέμα  :

 1. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2019 Δήμου Παρανεστίου                       

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κουτεκίδου Μεταμόρφη


Πρόσκληση για την 24η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

27/12/2018 10:49

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 24/12/2018
Αριθ. Πρωτ.: 5489
Αριθ. Συνεδρίασης: 24

 Σας προσκαλούμε την  28η του μηνός  Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 μ.μ. να προσέλθετε  σε  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα: 

 1. Έγκριση ή μη υποβολής πρότασης του Δήμου Παρανεστίου στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στα πλαίσια της πρόσκλησης "Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης έργων των ΟΤΑ"
 2. Έγκριση της 23ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικον. έτους 2018
 3. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την συμμετοχή δύο δημοτικών συμβούλων του Δήμου Παρανεστίου και δύο αναπληρωματικών για την συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας δημοπρασίας για την εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων και ακινήτων του Δήμου για το έτος 2018.
 4. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την συμμετοχή τριών υπαλλήλων με τους αναπληρωματικούς τους, για την συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής για προμήθειες ανταλλακτικών οχημάτων, ελαστικών επισώτρων κ.λ.π. και για συντηρήσεις – επισκευές οχημάτων – μηχανημάτων σε ιδιωτικά συνεργεία
 5. Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών Προμηθειών και εργασιών
 6. Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων Προμηθειών και εργασιών.
 7. Παράταση της σύμβασης για την προμήθεια καυσίμων κίνησης, Θέρμανσης και Πέλλετ.
 8. Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης παιδικού θεάτρου με τίτλο «Το νησί των συναισθημάτων» από το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου που θα πραγματοποιηθεί στις 17/01/2019
 9. Παραχώρηση του περιβάλλοντα χώρου της έδρας του ΦΔΟΡ (Δημοτικού Σχολείου Μεσοχωρίου) στον Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης .
 10. Έγκριση σύμβασης μεταξύ του Δήμου Παρανεστίου και του ΥΠ.Π.Ε.Θ,. που αφορά την παραχώρηση δημοτικών κτιρίων προς το ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τη στέγαση των Κ.Π.Ε.-Κ.Ε.Α..
 11. Έγκριση δαπάνης για την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου της με ΑΔΑ Ψ74ΒΩΞΗ-Κ56 Προγραμματικής Σύμβασης .
 12. Ορισμός ημερομηνίας Διεξαγωγής Αγώνων Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου για το έτος 2019 .
 13. Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2019 .
 14. Έγκριση μετακίνησης της Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων στην Θεσ/νικη για την συμμετοχή τους στο Ειδικό Θεματικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ στις 23 & 24-1-2019
 15. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης υπηρεσιών του Δήμου
 16. Επιλογή Τράπεζας για προθεσμιακή κατάθεση και όψεως και εξουσιοδότηση στην ταμία να προβεί στο άνοιγμα των προθεσμιακών καταθέσεων.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κουτεκίδου Μεταμόρφη


Πρόσκληση για την 30η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

22/12/2018 20:27

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 20/12/2018
Αριθ. Πρωτ.: 5437
Αριθ. Συνεδρίασης: 30

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την  24η του μηνός  Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11:00 μ.μ σε  Τακτική  Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Σύνταξη Έκθεσης και Κατάρτιση Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2015 του Δήμου Παρανεστίου
 2. Σύνταξη Έκθεσης και Κατάρτιση Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2016 του Δήμου Παρανεστίου
 3. Έγκριση της 23ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018
 4. Έγκριση του προσχέδιου του ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2019
 5. Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Οικον. έτους 2019 του Δήμου.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τα τακτικά μέλη θα πρέπει να ειδοποιήσουν έγκαιρα τον γραμματέα της επιτροπής ώστε να ειδοποιηθούν οι αναπληρωτές τους.

Η Πρόεδρος

Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα

 


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

13/12/2018 13:05

           

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 11/12/2018
Αριθ. Πρωτ.: 5236

 

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

 

Η Δήμαρχος Παρανεστίου έχοντας υπόψη:

 • τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/07
 • τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του Ν. 3852/2010
 • τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 4555/2018
 • τον ΟΕΥ του Δήμου Παρανεστίου (ΦΕΚ 2443 Β’/2-11-2011)
 • την ανάγκη υποστήριξης σε τεχνικά θέματα

καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού/ής συνεργάτη/τιδας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του/της υποψηφίου/ας, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι αυτά πληρούνται.

Β) Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ΠΕ ή ΤΕ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.

Γ) Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.

Δ) Καλή γνώση Η/Υ

 

Θα εκτιμηθεί:

 α. η γνώση χρήσης AUTOCAD

β. επαγγελματική απασχόληση και εμπειρία σε θέματα ΟΤΑ ή νομικών προσώπων των ΟΤΑ όπως τεχνική υποστήριξη κατά την υλοποίηση χρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ, συμβάσεις έργου, εκπονήσεις μελετών, προσκομίζοντας αντίστοιχες βεβαιώσεις/συμβάσεις.

γ. κάθε άλλη παροχή υπηρεσίας στο πλαίσιο λειτουργίας των ΟΤΑ.

Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας, καθώς και σχετική βεβαίωση από τον/τους εργοδότη/ες. Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης με τα αντίστοιχα στοιχεία, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

            Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας, προσκομίζοντας στοιχεία που να την αποδεικνύουν, καθώς και βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα και βεβαίωση έναρξης του επαγγέλματος.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέχρι την 24η  Δεκεμβρίου  2018, ημέρα Δευτέρα, στα γραφεία του Δήμου Παρανεστίου (αρμόδιος υπάλληλος: Καλαϊτζόγλου Εμμανουήλ , τηλέφωνο επικοινωνίας: 2521352308), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

                                                                            

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

 

 

 

     ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ


Πρόσκληση για την 29η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

07/12/2018 15:22

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 7/12/2018
Αριθ. Πρωτ.: 5203
Αριθ. Συνεδρίασης: 29

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την  12η του μηνός  Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 22:00 μ.μ σε  Τακτική  Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση μελέτης, έγκριση των τευχών δημοπράτησης και καθορισμός των όρων δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο:« Προμήθεια και τοποθέτηση, παιδικών οργάνων και δαπέδου ασφαλείας, των παιδικών χαρών Νικηφόρου, Πτελέας, Πλατανιάς, Υψηλής Ράχης, Χαμοκεράσων, Παλιαμπέλων και Τείχους Δήμου Παρανεστίου» ποσού 198.302,41 € με το ΦΠΑ 24%.»

 2. Έγκριση μελέτης, έγκριση των τευχών δημοπράτησης και καθορισμός των όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο:«Κατασκευή υποδομών, των παιδικών χαρών Νικηφόρου, Πτελέας, Πλατανιάς, Υψηλής Ράχης, Χαμοκεράσων, Παλιαμπέλων και Τείχους Δήμου Παρανεστίου» Προϋπολογισμού: 208.650,00 € με το ΦΠΑ 24%.»

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τα τακτικά μέλη θα πρέπει να ειδοποιήσουν έγκαιρα τον γραμματέα της επιτροπής ώστε να ειδοποιηθούν οι αναπληρωτές τους.

Η Πρόεδρος
Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα


Πρόσκληση για την 28η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

07/12/2018 15:20

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 7/12/2018
Αριθ. Πρωτ.: 5201
Αριθ. Συνεδρίασης: 28

 Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 12η του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 μ.μ σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση της 20ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικον. έτους 2018

 2. Έγκριση η μη του πρακτικού Ι (δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνικές προσφορές) για την επιλογή αναδόχου, της προμήθειας με τίτλο: «προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών για το έτος 2019»

 3. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού κατόπιν κλήρωσης ΜΗΜΕΔ , του έργου με τίτλο: Υποέργο 1: «Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Δήμου Παρανεστίου, Μονάδας Κομποστοποίησης προδιαλεγμένων οργανικών Δήμου Παρανεστίου και Πράσινου Σημείου της Δ.Ε. Νικηφόρου του Δήμου Παρανεστίου», της Πράξης : «ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ», προϋπολογισμού 951.000,00 ευρώ. χωρίς το ΦΠΑ 24% .

 4. Έγκριση δαπανών για την προμήθεια έτοιμων γευμάτων και νερών.

 5. Εισήγηση επιβολής καθορισμός τέλους και δικαιώματος ύδρευσης για το έτος 2019

 6. Εισήγηση επιβολής τέλους και δικαιώματος άρδευσης για το έτος 2019

 7. Εισήγηση επιβολής τέλους και δικαιώματος χρήσης αποχέτευσης για το έτος 2019

 8. Εισήγηση επιβολής δημοτικών τελών νεκροταφείων για το έτος 2019

 9. Εισήγηση επιβολής τέλους ύδρευσης στην κτηνοτροφία για το έτος 2019

 10. Εισήγηση επιβολής δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2019

 11. Εισήγηση επιβολής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για το έτος 2019 

   

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τα τακτικά μέλη θα πρέπει να ειδοποιήσουν έγκαιρα τον γραμματέα της επιτροπής ώστε να ειδοποιηθούν οι αναπληρωτές τους.

Η Πρόεδρος

Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα 


 1 2 3 4 5  ... Τελική