Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

Ανακοίνωση ως προς τον διαγωνισμό για την πράξη «Σχεδιασμός και παραγωγή υλικού για την προώθηση –προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής του Δήμου Παρανεστίου»

17/08/2016 19:28

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Ανοικτός πρόχειρος δημόσιος διαγωνισμός, για την ανάδειξη αναδόχου για την πράξη «Σχεδιασμός και παραγωγή υλικού για την προώθηση –προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής του Δήμου Παρανεστίου», ποσού είκοσι μία χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και σαράντα ένα λεπτών (21.689,41€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ο οποίος ήταν να διεξαχθεί την Τρίτη 23 Αυγούστου 2016, στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, αναβάλλεται λόγω εφαρμογής του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α/ 147)που αφορά την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 

ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΝΑ


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ –ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ"

16/08/2016 20:11

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

«ΤΙΤΛΟΣ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ –ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ», Προϋπολογισμός: 17.491,46€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, 21.689,41€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

Ο Δήμος Παρανεστίου Προκηρύσσει Ανοικτό πρόχειρο δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου για την πράξη «Σχεδιασμός και παραγωγή υλικού για την προώθηση –προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής του Δήμου Παρανεστίου», ποσού είκοσι μία χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και σαράντα ένα λεπτών (21.689,41€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Το έργο θα ανατεθεί με βάση την συμφερότερη προσφορά, όπως αυτή θα προκύψει από την στάθμιση της βαθμολόγησης τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης των προσφορών και των αντίστοιχων οικονομικών προσφορών.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι ανοιχτή και ελεύθερη, χωρίς περιορισμό στον αριθμό των υποψηφίων αναδόχων και σε όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές, τεχνικές, ποιοτικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που προβλέπονται από αυτή τη διακήρυξη και τη σχετική Νομοθεσία και διαθέτουν σχετική συναφή επαγγελματική εμπειρία, επάρκεια και υποδομές για την ανάπτυξη και ολοκλήρωση του έργου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 23 Αυγούστου 2016, με ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών την 10:00 π.μ. και ώρα  λήξης την 11:00 π.μ.

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται (παρ.α του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014(ΦΕΚ 160/08.08.2014).

α) Αντίγραφο της μελέτης θα βρίσκεται στα γραφεία του Δήμου Παρανεστίου (Παρανέστι ΤΚ 66 035, τηλ. 25243520132, fax 2524022571) και στη διάθεση των ενδιαφερομένων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

β) Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί:

- στο πρόγραμμα «Διαύγεια»,

- στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Σ.) και

- σε μία τοπική ημερήσια εφημερίδα

γ) Επίσης, η μελέτη θα βρίσκεται αναρτημένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου, www.paranesti.gr

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 17671/10-12-2012 απόφαση έγκρισης του Επενδυτικού Σχεδίου «Ενέργειες συνολικής προβολής- προώθησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής του Δήμου Παρανεστίου» στο μέτρο 313Α του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας(ΠΑΑ) του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έτσι όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 4986/05-07-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων.

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 

ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΝΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


Πρόσκληση για την 14η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

28/07/2016 21:21

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 28/07/2016
Αριθ. Πρωτ.: 3818
Αριθ. Συνεδρίασης: 14

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 1η  του μηνός  Αυγούστου    του έτους 2016, ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 22:30 π.μ. σε  Τακτική   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 1.  

Έγκριση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης και έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων του Δήμου, προϋπολογισμού οικον. Έτους 2016 .

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τα τακτικά μέλη θα πρέπει να ειδοποιήσουν έγκαιρα τον γραμματέα της επιτροπής ώστε να ειδοποιηθούν οι αναπληρωτές τους. 

Η Πρόεδρος

Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

 


Πρόσκληση για την 14η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

28/07/2016 21:17

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 28/07/2016
Αριθ. Πρωτ.: 3817
Αριθ. Συνεδρίασης: 14

Σας προσκαλούμε την 1η  του μηνός   Αυγούστου    2016, ημέρα Δευτέρα    και ώρα 19:45 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης με τα παρακάτω θέματα  :

 1. Έγκριση της 9ης τροποποίησης Προϋπολογισμού Οικον. έτους 2016 και έγκριση της 6ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016
 2. Έγκριση λογαριασμών εκκαθάρισης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την Επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» και απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
 3. Διαγραφή Οφειλών δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για τον Βασιλειάδη Ανδρέα του Βασιλείου
 4. Διαγραφή Οφειλών δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για τον Παπάζογλου Δημήτριο του Πέτρου
 5. Διαγραφή Οφειλών δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους (Τοπ. Κοιν. Νικηφόρου) για την Αλεξανδρίδου Θεοπίστη του Μιλτιάδη
 6. Διαγραφή Οφειλών δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους (Τοπ. Κοινότητας Ανω Πυξαρίου) για την Αλεξανδρίδου Θεοπίστη του Μιλτιάδη
 7. Διαγραφή Οφειλών δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για τον Γεμενετζή Θεόδωρο του Γεωργίου
 8. Διαγραφή Οφειλών δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για την Γράβα Θάλεια του Ιωάννη
 9. Παραχώρηση χρήσης του δημοτικού γηπέδου Αδριανής στον Πολιτιστικό Σύλλογο Τεμένους Παρανεστίου «ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ» για πραγματοποίηση εκδήλωσης
 10. Παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστων χώρων σε επαγγελματίες της Τ.Κ. Αδριανής στις 5 και 6 Αυγούστου για τον εορτασμό της πανηγύρεως
 11. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκής Αγοράς στη Μολιστάνου Μαρία.
 12. Έγκριση δαπανών λειτουργίας συσσιτίων
 13. Έγκριση των δαπανών μετάβασης της Δημάρχου στον Μόλυβο της Λέσβου.
 14. Έγκριση των δαπανών μετάβασης της Δημάρχου στην Μήλο
 15. Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Τ.Κ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ» αρχικού προϋπολογισμού 2.948,19 € με το ΦΠΑ.
 16. Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» αρχικού προϋπολογισμού 203.000,00 € με το ΦΠΑ.
 17. Συμμετοχή του Δήμου στην 14η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία Συλλόγων και φορέων εθελοντών αιμοδοτών της Π.Ο.Σ.Ε.Α.
 18. Έγκριση μετάβασης της Δημάρχου στην Αθήνα .
 19. Έγκριση μετάβασης της Προέδρου και μελών της οργανωτικής επιτροπής των αγώνων βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου στη Βουλγαρία από 18-8-2016 έως 20-8-2016
 20. Έγκριση δαπάνης μετακίνησης μέλους της Οργανωτικής Επιτροπής των Αγώνων Παρθένου Δάσους Παρανεστίου στα Ζαγοροχώρια από 22-7-2016 έως 24-7-2016.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κουτεκίδου Μεταμόρφη

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ


Πρόσκληση για την 13η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

28/07/2016 21:13

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 25/07/2016
Αριθ. Πρωτ.: 3816
Αριθ. Συνεδρίασης: 13

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 1η  του μηνός  Αυγούστου   του έτους 2016, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 19:00 π.μ. σε  Τακτική   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση της 9ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. Έτους 2016
 2. Έγκριση του Πρακτικού 1 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού, του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ενός καινούργιου διπλοκάµπινου μικρού ανοικτού φορτηγού οχήματος (Double Cab) τύπου pickup 4X4 και δύο μεταχειρισμένων μιάμισης καμπίνας μικρών ανοικτών φορτηγών οχημάτων (Extra Cab) τύπου pickup 4X4 για τον Δήμο Παρανεστίου
 3. Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου:
  «ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Τ.Κ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ» Προϋπολογισμού: 3.300,00 € χωρίς ΦΠΑ 24% ή 4.092,00 € με το ΦΠΑ 24%
 4. Χορήγηση προέγκρισης για την εγκατάσταση των δραστηριοτήτων Λούνα Παρκ (Ψυχαγωγικό Πάρκο) από τις 02/08/2016 μέχρι τις 06/08/2016, στην Τ.Κ. Αδριανής
 5. Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της πράξης με τίτλο: «Σχεδιασμός και παραγωγή υλικού για την προώθηση-προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής του Δήμου Παρανεστίου

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τα τακτικά μέλη θα πρέπει να ειδοποιήσουν έγκαιρα τον γραμματέα της επιτροπής ώστε να ειδοποιηθούν οι αναπληρωτές τους.

Η Πρόεδρος

Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - «Προτάσεις και παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος «Χαρακτηρισμός χερσαίων και υδάτινων περιοχών της Οροσειράς Ροδόπης ως Εθνικό Πάρκο»

22/07/2016 13:51

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Με τη συμμετοχή προσκεκλημένων από το Δήμο Παρανεστίου, φορέων και συλλόγων παραγωγών πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Δημαρχείο Παρανεστίου την Πέμπτη 21 Ιουλίου 2016 με θέμα «Προτάσεις και παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος «Χαρακτηρισμός χερσαίων και υδάτινων περιοχών της Οροσειράς Ροδόπης ως Εθνικό Πάρκο» συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν : ο κ. Ξανθόπουλος Θεόφιλος πρώην πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας  και Καρβούνης Δημήτριος εκπρόσωποι του Συριζα Δράμας, ο κ. Ψωμάς Αλέξανδρος εκπρόσωπος του γραφείου του βουλευτή ΝΔ Δράμας Κυριαζίδη Δημητρίου,  η κ. Μάρθα Μαλέζογλου συνεργάτης του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Δράμας κ. Χρήστου Καραγιαννίδη, ο κ. Καραμπατζάκης Δημήτριος Αντιδήμαρχος του Δήμου Δράμας, ο κ. Ταμπουρίδης Ελευθέριος Αντιδήμαρχος Κάτω Νευροκοπίου, ο κ. Ιωακείμ Μουρατίδης Σύμβουλος Ανάπτυξης της ΠΕΔ ΑΜΘ, ο κ. Μανόλης Χατζόπουλος Διευθυντής της Αναπτυξιακής Εταιρίας Δράμας ΑΕ και ο κ. Νίκος Θωμαΐδης στέλεχος της ΑΝΕΔ ΑΕ, ο κ. Κιτσουκάκης Ιωάννης Πρόεδρος Συλλόγου Κτηνοτρόφων Δράμας, ο κ. Τσέρνιος Χρήστος Πρόεδρος του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Νευροκοπίου, ο κ. Κεχαγιόγλου Σταύρος Πρόεδρος του Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης και η κ. Παναγιώτα Πορτάλιου, στέλεχος του ΦΔΟΡ, ο κ. Δημήτρης Κυριαζίδης Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Μακεδονίας, δημοτικοί σύμβουλοι  του Δήμου Παρανεστίου και υπηρεσιακά στελέχη των παρισταμένων δήμων και δημότες κατά κύριο λόγο κτηνοτρόφοι και υλοτόμοι της περιοχής Παρανεστίου.

Προηγουμένως, την Δευτέρα 18 Ιουλίου 2016 είχε πραγματοποιηθεί σύσκεψη της Δημοτικής Αρχής Παρανεστίου με δημότες κτηνοτρόφους και υλοτόμους για το ίδιο θέμα.

Ομόφωνα αποφασίστηκε από τους συμμετέχοντες φορείς α) η κατάθεση αιτήματος παράτασης της προθεσμίας διαβούλευσης και β)  η προετοιμασία κοινού κειμένου που θα υποβληθεί  στη διαβούλευση με τις προτάσεις που κατατέθηκαν και αφορούν μεταξύ άλλων την αποφυγή δυσμενών επιπτώσεων στην άσκηση δραστηριοτήτων του πρωτογενούς τομέα (κτηνοτροφία, υλοτομία), η οποία ασκείται στην περιοχή,  την δημιουργία υποδομών, ενδεικτικά στην περιοχή των Θερμιών,  την εξόρυξη μαρμάρου στην περιοχή του Νευροκοπίου.

Κοινά αποδεκτή έγινε η θέση ότι  η προστασία του περιβάλλοντος εναπόκειται στον ίδιο τον  άνθρωπο, τον οποίο δεν πρέπει να αγνοεί κανένα νομοθέτημα και ότι η άσκηση παραγωγικών δραστηριοτήτων του πρωτογενούς τομέα, στον οποίο η χώρα έχει εναποθέσει τις ελπίδες της για την ανάκαμψη της οικονομίας, πρέπει να προστατεύεται, διότι οι ασκούντες αυτές τις δραστηριότητες κατά κύριο λόγο είναι εκείνοι που διαφύλαξαν στο πέρασμα των χρόνων το περιβάλλον αυτό.

Τις επόμενες μέρες οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα ορίσουν στελέχη τους που θα συμμετέχουν στη σύνταξη του κοινού κειμένου που θα κατατεθεί στη δημόσια διαβούλευση. Είναι αυτονόητο ότι κάθε φορέας και ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει και αυτοτελώς τις προτάσεις του.

Η Δήμαρχος Παρανεστίου Αλίκη Σωτηριάδου, εξέφρασε στους παριστάμενους την ικανοποίησή της για την συμμετοχή τους και τόνισε ότι με εξαίρεση τους βουλευτές των δύο νομών που λόγω της ονομαστικής ψηφοφορίας για τον εκλογικό νόμο δεν ήταν δυνατό να παραβρίσκονται, θα ήταν ωφέλιμο να παρίστανται και οι άλλοι προσκληθέντες φορείς της περιοχής του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης. Για το λόγο αυτό, τους έχει ήδη απευθυνθεί πρόταση και θα καταθέσουν τις προτάσεις τους ώστε  να συμπεριληφθούν στο υπό διαμόρφωση κείμενο που θα κατατεθεί στη διαβούλευση.

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΑΛΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ με θέμα "Το Γαϊτανάκι", στον παιδικό σταθμό Αδριανής την 22/07/2016 20:00

21/07/2016 13:43


Πρόσκληση για την 13η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

18/07/2016 13:24

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 15/07/2016
Αριθ. Πρωτ.: 3571
Αριθ. Συνεδρίασης: 13

Π ρ ο ς 

Αποδέκτες

(όπως ο Πίνακας αποδεκτών)

Σας προσκαλούμε την 31η του μηνός  Ιουλίου   2016, ημέρα  Κυριακή    και ώρα 20:00 μ.μ. να προσέλθετε  στην  Ειδική Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 20 του Ν. 3781/2008,  η οποία θα γίνει στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Τοπ. Κοινότητας Νικηφόρου του Δήμου μας, σχετικά με τον

Απολογισμό Πεπραγμένων της Δημοτικής αρχής έτους 2015.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κουτεκίδου Μεταμόρφη

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ


Ανακοίνωση για συνάντηση σχετικά με το "Χαρακτηρισμό χερσαίων και υδάτινων περιοχών της Οροσειράς Ροδόπης ως Εθνικό Πάρκο"

15/07/2016 17:20

                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ                  Παρανέστι 15-07-2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ                                

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Ταχ. Δ/νση:  66 035 Παρανέστι

Πληροφορίες: Γραφείο Δημάρχου  

Τηλέφωνο: 2524350150

Fax: 2524350151

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

    Με αφορμή την θέση, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε δημόσια διαβούλευση, του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος «Χαρακτηρισμός χερσαίων και υδάτινων περιοχών της Οροσειράς Ροδόπης ως Εθνικό Πάρκο» και προκειμένου να υποβληθούν με συγκροτημένο τρόπο οι προτάσεις και οι παρατηρήσεις μας επί του συγκεκριμένου Σχεδίου, παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι, οι κτηνοτρόφοι, οι υλοτόμοι και οι επιχειρηματίες στον τομέα του Τουρισμού,  να παραβρεθούν σε συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί για τον σκοπό αυτό, την Δευτέρα 18 Ιουλίου 2016 και ώρα 10:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου του Δήμου Παρανεστίου.

 

 

 

 

 

 

 


Πρόσκληση για την 12η Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

13/07/2016 14:29

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αριθ. Πρωτ. 3541

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

 Αριθ. 12η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Π ρ ο ς  

    Μετά την ματαίωση της 11/13-7-2016 ματαιωθείσας έκτακτης κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την αριθ. 3526/13-7-2016 πρόσκλησης συνεδρίασης, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, καλείσθε να προσέλθετε σε νέα δημόσια έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση, την 13η του μηνός Ιουλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ., σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στον πίνακα θεμάτων και της αριθ. 3526/13-7-2016 πρόσκλησης.                           

Το κατεπείγον της συνεδρίασης συνίσταται:

• Αναφορικά με το 1ο θέμα, για την εύρυθμη λειτουργία της Οικ. Υπηρεσίας του Δήμου, διότι σύμφωνα με παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, και το άρθρο 39 του ν. 4257/2014 ,η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. Η Ο.Ε. με την αριθ. 53/12-7-2016 

• Αναφορικά με το 3ο θέμα, θα πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες πρόσληψης του προσωπικού, το οποίο έχει εγκριθεί με την αριθ. 21782/29-6-2016 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, διότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη συντήρησης των αγροτικών δρόμων του Δήμου κατά την θερινή περίοδο.

• Αναφορικά με το 4ο θέμα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη εκδήλωση στις 16-7-2016.

• Αναφορικά με το 5ο 6ο και 7ο θέμα ,λόγω ότι η υποβολή των προτάσεων ξεκινάει στις 15-7-2016 και του γεγονότος ότι η αξιολόγηση τους είναι άμεση, δηλαδή προτάσσετε ο φορέας που θα υποβάλλει την πρόταση του πιο έγκαιρα .

• το δε 8ο θέμα, διότι η λήψη απόφασής του, αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό για την υποβολή της πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο ¨Τοπική Μονάδα διαχείρισης του Δήμου Παρανεστίου 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

1. Έγκριση της έκθεσης εσόδων - εξόδων Β΄ τριμήνου (01/4/2016-30/6/2016) προϋπολογισμού 2016

2. Καθορισμός τόπου και ημερομηνίας για τη διεξαγωγή συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής έτους 2015 (217 παρ.3. Ν.3463/2006)

3. Ορισμός ειδικότητας για την απασχόληση ενός ατόμου με σχέση εργασίας Ιδ. Δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα

4. Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου (κεντρική πλατεία Τ.Κ. Αδριανής) στον Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Αδριανής για πραγματοποίηση εκδήλωσης 

5. Έγκριση ή μη υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης: «Τοπική Μονάδα Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Παρανεστίου», στα πλαίσια της με αριθμό πρωτ. Οικ. 5101/28-4-2016 (Ορθή επανάληψη 10-6-2016) (ΑΔΑ: 75ΛΙ4653Ο7-ΦΓ0) Πρόσκλησης της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ, έτσι όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 6568/8-6-2016 απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΑ, για την υποβολή προτάσεων πράξεων στον άξονα 14 του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020

 

6. Έγκριση ή μη υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης: «Εγκατάσταση του Πράσινου Σημείου της Δ.Ε. Παρανεστίου», στα πλαίσια της με αριθμό πρωτ. Οικ. 5101/28-4-2016 (Ορθή επανάληψη 10-6-2016)(ΑΔΑ: 75ΛΙ4653Ο7-ΦΓ0) Πρόσκλησης της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ, έτσι όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 6568/8-6-2016 απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΑ, για την υποβολή προτάσεων πράξεων στον άξονα 14 του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020

 


 ... 6 7 8 9 10  ... Τελική