Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

Ανάθεση προμήθειας τεχνικών μπλουζών στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης της εκδήλωσης με τίτλο «Αγώνες Βουνού Παρθένου Παρθένου Δάσους Παρανεστίου 2016»

13/09/2016 10:30

 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

      

Παρανέστι, 13-09-2016

Αριθμός πρωτ.: 4549

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

 Ο Δήμος Παρανεστίου ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια τεχνικών μπλουζών στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης της εκδήλωσης με τίτλο «Αγώνες Βουνού Παρθένου Παρθένου Δάσους Παρανεστίου 2016», για τους αγώνες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στις 14-16 Οκτωβρίου 2016.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

AA

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ

1

Προμήθεια τεχνικής μπλούζας για τον αγώνα ΝΤ, λευκού χρώματος και σε διάφορα μεγέθη

Τεμαχ.

100

3,00

300,00

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

300,00

 

 

 

ΦΠΑ  24%

72,00

 

 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ)

372,00

Αναλυτικά τα μεγέθη έχουν ως εξής:

Ανδρικά                                                  Γυναικεία

Small

10 τεμάχια

Small

23 τεμάχια

Medium

22 τεμάχια

Medium

12 τεμάχια

Large

23 τεμάχια

Large

4 τεμάχια

XLarge

6 τεμάχια

 

 

 Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 372,00€(τριακοσίων εβδομήντα δυο ευρώ και μηδέν λεπτών, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω προμήθεια μέχρι την Παρασκευή 16/09/2016.

Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών

Χατζηπαναγιώτου Κωνσταντίνος

 

 

 


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Διαγωνισμού με θέμα «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

08/09/2016 17:30

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

 

   Ο Δήμος Παρανεστίου συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων υπηρεσίας ύδρευσης, συμπεριλαμβανόμενων και των απαιτούμενων ανταλλακτικών, με κριτήρια κατακύρωσης:

α) τη χαμηλότερη προσφορά με συμπλήρωση τιμολογίου όσο αφορά τις εργασίες επισκευής

β)το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της αξίας των ανταλλακτικών (επί τιμοκαταλόγου).

   Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα με μια από τις παρακάτω μορφές :

  • Εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευής και να χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τα οποία προμηθεύεται από το εκάστοτε επίσημο δίκτυο διακίνησης ανταλλακτικών των επισήμων αντιπροσώπων ή διανομέων στη χώρα.
  • Ανεξάρτητο συνεργείο επισκευής και να χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τα οποία προμηθεύεται από το εκάστοτε επίσημο δίκτυο διακίνησης ανταλλακτικών των επίσημων αντιπροσώπων ή διανομέων στη χώρα ανεξάρτητο συνεργείο επισκευής και να μην χρησιμοποιεί ανταλλακτικά του εκάστοτε επίσημου δικτύου διακίνησης ανταλλακτικών των αντίστοιχων οχημάτων –μηχανημάτων αλλά να χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τρίτων κατασκευαστών κατάλληλα και αποδεκτά για την χρήση για την οποία προορίζονται.

   Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν δικό τους συνεργείο , όπως και αντίστοιχη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, για την εκτέλεση των εργασιών που θα προσφέρουν και όχι μέσω τρίτων ή υπεργολάβων. Τέλος τα συνεργεία των ενδιαφερόμενων θα πρέπει να βρίσκονται εντός του Νομού Δράμας.

  Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Παρανεστίου την 22-09-2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, ώρα λήξης υποβολής των προσφορών από του υποψηφίους αναδόχους στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. Επίσης, οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο Παρανεστίου πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στη Διεύθυνση: Δήμος Παρανεστίου, Τ.Κ 66 035, οι οποίες δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίνονται στο αρμόδιο όργανο. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Η έναρξη υποβολής των προσφορών κηρύσσεται από τον πρόεδρο της επιτροπής διαγωνισμού, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης, σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν.4412/2016.

   Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016 δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό.  

 α) Αντίγραφο της μελέτης θα βρίσκεται στα γραφεία του Δήμου Παρανεστίου (Παρανέστι ΤΚ 66 035, τηλ. 25243520132, fax 2524022571) και θα βρίσκεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

β) Περίληψη της διακήρυξης αυτής θα δημοσιευτεί:

- στο πρόγραμμα «Διαύγεια»,

- στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Σ.) και

γ) Επίσης, η μελέτη θα βρίσκεται αναρτημένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου, www.paranesti.gr

 

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΝΑ

ΜΕΛΕΤΗ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Διαγωνισμού για την πράξη Σχεδιασμός και παραγωγή υλικού για την προώθηση – προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής του Δήμου Παρανεστίου»

08/09/2016 17:25

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

«ΤΙΤΛΟΣ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ –ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ», Προϋπολογισμός: 17.491,46€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, 21.689,41€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

Ο Δήμος Παρανεστίου Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου για την πράξη «Σχεδιασμός και παραγωγή υλικού για την προώθηση – προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής του Δήμου Παρανεστίου», ποσού είκοσι μία χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και σαράντα ένα λεπτών (21.689,41€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Το έργο θα ανατεθεί με βάση την συμφερότερη προσφορά, όπως αυτή θα προκύψει από την στάθμιση της βαθμολόγησης τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης των προσφορών και των αντίστοιχων οικονομικών προσφορών.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :

1. Φυσικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

2. Νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

3. Συνεταιρισμοί.

4. Ενώσεις

Για να γίνουν δεκτοί οι παραπάνω συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής, των όρων διακήρυξης και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και νόμων της ελληνικής νομοθεσίας ή αντίστοιχα της νομοθεσίας του κράτους - μέλους.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Παρανεστίου την   21-09-2016, ημέρα Tετάρτη και ώρα 10:00, ώρα λήξης υποβολής των προσφορών από του υποψηφίους αναδόχους στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. Η έναρξη υποβολής των προσφορών κηρύσσεται από τον πρόεδρο της επιτροπής διαγωνισμού, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης, σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν.4412/2016.

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016 δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό.

α) Αντίγραφο της μελέτης θα βρίσκεται στα γραφεία του Δήμου Παρανεστίου (Παρανέστι ΤΚ 66 035, τηλ. 25243520132, fax 2524022571) και στη διάθεση των ενδιαφερομένων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

β) Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί:

- στο πρόγραμμα «Διαύγεια»,

- στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Σ.) και

- σε μία τοπική ημερήσια εφημερίδα

γ) Επίσης, η μελέτη θα βρίσκεται αναρτημένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου, www.paranesti.gr

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 17671/10-12-2012 απόφαση έγκρισης του Επενδυτικού Σχεδίου «Ενέργειες συνολικής προβολής- προώθησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής του Δήμου Παρανεστίου» στο μέτρο 313Α του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας(ΠΑΑ) του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έτσι όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 4986/05-07-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων.

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 

ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΝΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ:

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ –ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ"

16/08/2016 20:11

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

«ΤΙΤΛΟΣ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ –ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ», Προϋπολογισμός: 17.491,46€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, 21.689,41€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

Ο Δήμος Παρανεστίου Προκηρύσσει Ανοικτό πρόχειρο δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου για την πράξη «Σχεδιασμός και παραγωγή υλικού για την προώθηση –προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής του Δήμου Παρανεστίου», ποσού είκοσι μία χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και σαράντα ένα λεπτών (21.689,41€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Το έργο θα ανατεθεί με βάση την συμφερότερη προσφορά, όπως αυτή θα προκύψει από την στάθμιση της βαθμολόγησης τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης των προσφορών και των αντίστοιχων οικονομικών προσφορών.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι ανοιχτή και ελεύθερη, χωρίς περιορισμό στον αριθμό των υποψηφίων αναδόχων και σε όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές, τεχνικές, ποιοτικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που προβλέπονται από αυτή τη διακήρυξη και τη σχετική Νομοθεσία και διαθέτουν σχετική συναφή επαγγελματική εμπειρία, επάρκεια και υποδομές για την ανάπτυξη και ολοκλήρωση του έργου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 23 Αυγούστου 2016, με ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών την 10:00 π.μ. και ώρα  λήξης την 11:00 π.μ.

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται (παρ.α του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014(ΦΕΚ 160/08.08.2014).

α) Αντίγραφο της μελέτης θα βρίσκεται στα γραφεία του Δήμου Παρανεστίου (Παρανέστι ΤΚ 66 035, τηλ. 25243520132, fax 2524022571) και στη διάθεση των ενδιαφερομένων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

β) Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί:

- στο πρόγραμμα «Διαύγεια»,

- στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Σ.) και

- σε μία τοπική ημερήσια εφημερίδα

γ) Επίσης, η μελέτη θα βρίσκεται αναρτημένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου, www.paranesti.gr

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 17671/10-12-2012 απόφαση έγκρισης του Επενδυτικού Σχεδίου «Ενέργειες συνολικής προβολής- προώθησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής του Δήμου Παρανεστίου» στο μέτρο 313Α του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας(ΠΑΑ) του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έτσι όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 4986/05-07-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων.

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 

ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΝΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ανοιχτού Διαγωνισμού με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» με προϋπολογισμό 30.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

05/07/2016 18:39

Ο Δήμος Παρανεστίου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» με προϋπολογισμό 30.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών.
α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με ενδεικτικό προϋπολογισμό 23.985,92€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ&ΕΟ 18% και απρόβλεπτα 15%)
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 23.985,92€ ( χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. ).
1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) και να προμηθευθούν θεωρημένο έντυπο προσφοράς (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) από τα γραφεία της τεχνικής υπηρεσίας που στεγάζονται στο Δημαρχείο Παρανεστίου , μέχρι τις 28-07-2016 ημέρα Πέμπτη.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 25243-50139/161, FAX 25243-50151, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία, Ζαχαρόπουλος Ευστράτιος και στο paranesti.gr.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 02-08-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στο Δημαρχείο Παρανεστίου. Αν για οποιονδήποτε λόγω δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.), που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ ή ΕMAIL πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού. Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σ΄ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι και δύο εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα του διαγωνισμού δεν προσμετράται).
Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου B.

Σχετικά Αρχεία:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΣΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ανοιχτού Διαγωνισμού με τίτλο «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» με προϋπολογισμό 49.454,45 € (με Φ.Π.Α.)

30/06/2016 10:53

Ο Δήμος Παρανεστίου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό του έργου με τίτλο: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» με προϋπολογισμό 49.454,45 € (με Φ.Π.Α.).
Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών.
α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ με ενδεικτικό προϋπολογισμό 39.788,46€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ&ΕΟ 18% και απρόβλεπτα 15%)
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 39.788,46€ ( χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. ).
1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) και να προμηθευθούν θεωρημένο έντυπο προσφοράς (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) από τα γραφεία της τεχνικής υπηρεσίας που στεγάζονται στο Δημαρχείο Παρανεστίου , μέχρι τις 21-07-2016 ημέρα Πέμπτη.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 25243-50139/161, FAX 25243-50151, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία, Ζαχαρόπουλος Ευστράτιος και στο www.paranesti.gr.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26-07-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στο Δημαρχείο Παρανεστίου. Αν για οποιονδήποτε λόγω δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.), που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ ή ΕMAIL πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού. Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σ΄ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι και δύο εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα του διαγωνισμού δεν προσμετράται).
Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου B.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΣΥ ΟΔΟΠΟΙΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ


Προμήθεια ενός καινούργιου διπλοκάμπινου μικρού ανοικτού φορτηγού οχήματος (Double Cab) τύπου pickup 4X4 και δύο μεταχειρισμένων μιάμισης καμπίνας μικρών ανοικτών φορτηγών οχημάτων (Extra Cab) τύπου pickup 4X4 για τον Δήμο Παρανεστίου

27/06/2016 10:42

Ο Δήμος Παρανεστίου Προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 11389 ΦΕΚ Β 185/23-3-1993), για την ανάδειξη προμηθευτή/των, της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ενός καινούργιου διπλοκάμπινου μικρού ανοικτού φορτηγού οχήματος (Double Cab) τύπου pickup 4X4 και δύο μεταχειρισμένων μιάμισης καμπίνας μικρών ανοικτών φορτηγών οχημάτων (Extra Cab) τύπου pickup 4X4 για τον Δήμο Παρανεστίου ».
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00€ (με τα έξοδα ταξινόμησης και έκδοσης άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας και με τον ΦΠΑ 24%) .
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή .
Στο διαγωνισμό για την υποβολή προσφορών γίνονται δεκτοί Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές, Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά, ενώσεις Προμηθευτών, που ασχολούνται συστηματικά με την κατασκευή ή την εμπορία των υπό προμήθεια ειδών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά και για μέρος της ποσότητας .
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τετάρτη 20 Ιουλίου 2016, με ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών την 10:00 π.μ. και ώρα λήξης την 10:30 π.μ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΔΡΙΑΝΗΣ

02/06/2016 11:03

Ο Δήμος Παρανεστίου
δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι
τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΔΡΙΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ
Π Α Ρ Α Ν Ε Σ Τ Ι Ο Υ
Προϋπολογισμού 40.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.),

 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις α) του ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων (ΚΔΕ) και β) τους όρους του παρόντος τεύχους και καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ε.Σ.Υ.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΕΓΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΒΟΥΝΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΓΩΝΕΣ ΒΟΥΝΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 2016»

05/05/2016 08:40

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΒΟΥΝΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΓΩΝΕΣ ΒΟΥΝΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 2016»

 Ο Δήμος Παρανεστίου προκειμένου να προβεί στην ασφάλιση 62 έως 70 αθλητών και 40 εθελοντών βουνού, στα πλαίσια της εκδήλωσης με τίτλο «Αγώνες Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου 2016» που θα πραγματοποιηθούν στις 15 Μαΐου 2016,

κ α λ ε ί

όλους τους ενδιαφερόμενους με αντίστοιχο αντικείμενο να καταθέσουν έγγραφες οικονομικές προσφορές στο Δημοτικό Κατάστημα μέχρι την Παρασκευή, 6 Μαΐου 2016.

Περισσότερες πληροφορίες:

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ»

05/05/2016 08:35

Ο Δήμος Παρανεστίου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ» με προϋπολογισμό 37.652,91 € (με
Φ.Π.Α.).
Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών.
α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με ενδεικτικό προϋπολογισμό 22.725,58€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ&ΕΟ 18% και απρόβλεπτα 15%)
β) κατηγορία Η/Μ με ενδεικτικό προϋπολογισμό 7.684,01€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ&ΕΟ 18% και απρόβλεπτα 15%)
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 30.409,59€ ( χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. ).
1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων
κ.λ.π.) και να προμηθευθούν θεωρημένο έντυπο προσφοράς (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) από τα γραφεία της τεχνικής
υπηρεσίας που στεγάζονται στο Δημαρχείο Παρανεστίου , μέχρι τις 26-05-2016 ημέρα Πέμπτη.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 25243-50139/161, FAX 25243-50151, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία, Ζαχαρόπουλος
Ευστράτιος.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 31-05-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στο
Δημαρχείο Παρανεστίου. Αν για οποιονδήποτε λόγω δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν
διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.), που θα
καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ ή ΕMAIL πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες
ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού. Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη
φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν
τεύχη του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σ΄ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά.
Στην περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι και δύο εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα του
διαγωνισμού δεν προσμετράται).
Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου B.

Περισσότερες πληροφορίες:

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ


 1 2 3 Τελική