Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

Πρόσκληση για την 32η Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

30/12/2015 20:38

        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 29/12/2015
Αριθ. Πρωτ.: 8069
Αριθ. Συνεδρίασης: 32

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 31η   του μηνός  Δεκεμβρίου  του έτους 2015, ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 16:00 μ.μ. σε  Έκτακτη κατεπείγουσα   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 Ν. 3852/2010 ,με το παρακάτω θέμα το οποίο είναι κατεπείγον , σύμφωνα τις διατάξεις   της παρ. 5, του άρθρου 4, του ΠΔ 113/2010 (Α.194) , αναλήψεις υποχρεώσεων που δεν έχουν εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει ,για οποιονδήποτε λόγο (ματαίωση πραγματοποίησης της δαπάνης ,δέσμευση πίστωσης μεγαλύτερου ύψους από την τελικώς πληρωθείσα δαπάνη κλπ) , ανατρέπονται μέχρι το τέλους του οικείου οικον. έτους , με σχετική ανακλητική απόφαση του διατάκτη (εκδίδονται έως 31.12 του οικείου έτους). Εγκύκλιος αριθ. 2/81869/0026/23-12-2015  του ΥΠ.ΟΙΚ. "Α. Ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων":

 

 1.  

Έγκριση προτάσεων ανατροπής ανάληψης υποχρεώσεων Οικ. Έτους 2015.

                                                     

Η Πρόεδρος

Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ


Πρόσκληση για την 29η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

30/12/2015 20:35

        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 29/12/2015
Αριθ. Πρωτ.: 8070
Αριθ. Συνεδρίασης: 29

Σας προσκαλούμε την 31η  του μηνός  Δεκεμβρίου  2015, ημέρα  Πέμπτη     και ώρα 16:30 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με την παρ. 5  του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τo παρακάτω θέμα το οποίο είναι κατεπείγον , σύμφωνα τις διατάξεις   της παρ. 5, του άρθρου 4, του ΠΔ 113/2010 (Α.194) , αναλήψεις υποχρεώσεων που δεν έχουν εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει ,για οποιονδήποτε λόγο (ματαίωση πραγματοποίησης της δαπάνης ,δέσμευση πίστωσης μεγαλύτερου ύψους από την τελικώς πληρωθείσα δαπάνη κλπ) , ανατρέπονται μέχρι το τέλους του οικείου οικον. έτους , με σχετική ανακλητική απόφαση του διατάκτη (εκδίδονται έως 31.12 του οικείου έτους). Εγκύκλιος αριθ. 2/81869/0026/23-12-2015  του ΥΠ.ΟΙΚ. "Α. Ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων": 

 1.

Έγκριση προτάσεων ανατροπής ανάληψης υποχρεώσεων  οικον. Έτους 2015.


Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κουτεκίδου Μεταμόρφη

 ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ


Ευχές Δημάρχου

25/12/2015 21:36


Πρόσκληση για την 31η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

24/12/2015 16:09

        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 24/12/2015
Αριθ. Πρωτ.: 8010
Αριθ. Συνεδρίασης: 31

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 30η   του μηνός  Δεκεμβρίου  του έτους 2015, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 20:30 μ.μ. σε  Τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 Ν. 3852/2010 ,με τα παρακάτω θέματα :

 1. Έγκριση προτάσεων ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων του Δήμου προϋπολογισμού οικον. Έτους 2015
 2. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμών εργασιών και μεταφορών (υπηρεσιών) του Π.Δ. 28/1980 για το έτος 2016
 3. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμών Προμηθειών (ΕΚΠΟΤΑ) και αξιολόγησης αποτελεσμάτων για το έτος 2016
 4. Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού για έργα συνολικού προϋπολογισμού μέχρι το ανώτατο όριο της 2ης τάξης του ΜΕΕΠ (Ν. 3669/2008) για το έτος 2016.

 

Η Πρόεδρος

Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

 


Πρόσκληση για την 30η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

24/12/2015 16:07

        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 24/12/2015
Αριθ. Πρωτ.: 8008
Αριθ. Συνεδρίασης: 30

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 30η   του μηνός  Δεκεμβρίου  του έτους 2015, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ. σε  Τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 Ν. 3852/2010 ,με τα παρακάτω θέματα :

 1. Έγκριση της 18ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικον. έτους 2015.
 2. Ορισμός ορκωτού ελεγκτή- λογιστή για τον έλεγχο της απογραφής έναρξης και Οικον. Καταστάσεων του Δήμου Παρανεστίου .
 3. Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016»

 

Η Πρόεδρος

Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ


Πρόσκληση για την 28η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

24/12/2015 16:04

        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 24/12/2015
Αριθ. Πρωτ.: 8009
Αριθ. Συνεδρίασης: 28

Σας προσκαλούμε την 30η  του μηνός  Δεκεμβρίου  2015, ημέρα  Τετάρτη    και ώρα 18:00 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα :

 1. Έγκριση της 18ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. Έτους 2015
 2. Παράταση της σύμβασης για την προμήθεια καυσίμων κίνησης και Θέρμανσης
 3. Αποδοχή επιχορήγησης συνολικού ποσού 2.200,00€ για την ειδική εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων οι οποίοι εργάστηκαν στα ειδικά εκλογικά συνεργεία για την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 και 19η αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων έτους 2015.
 4. Έγκριση του προϋπολογισμού και του ολοκληρωμένο Πλαίσιου Δράσης (πίνακα στοχοθεσίας) ΝΠΔΔ Κοιν. Αλληλεγγύης Προσχολικής αγωγής & Παιδείας του Δήμου Παρανεστίου έτους 2016
 5. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών και μεταφορών (υπηρεσιών) του Π.Δ. 28/1980 για το έτος 2016
 6. «Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών που υπάγονται στις διατάξεις ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2016
 7. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για προμήθειες ανταλλακτικών οχημάτων , ελαστικών επισώτρων κ.λ.π. και για συντηρήσεις – επισκευές οχημάτων – μηχανημάτων σε ιδιωτικά συνεργεία
 8. Συγκρότηση επιτροπής του φυσικού εδάφους για έργα του Δήμου (έργα ΣΑΤΑ-ΕΣΠΑ-Υπουργείων κλπ).
 9. Ορισμός Δήμ. Συμβούλου για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμών εργασιών και μεταφορών (υπηρεσιών) του Π.Δ. 28/1980 για το έτος 2016
 10. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής έργων και εργασιών συντήρησης για το έτος 2016

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κουτεκίδου Μεταμόρφη

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ


Κάλαντα στην Δήμαρχο Παρανεστίου από τον πολιτιστικό σύλλογο Τεμένους

24/12/2015 08:50


Ευχές από το Δήμο Παρανεστίου

24/12/2015 08:50


Προμήθεια Καυσίμων και Ελαιολιπαντικών για το έτος 2016

22/12/2015 14:15

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών για το έτος 2016, για τις ανάγκες του Δήμου Παρανεστίου, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, του Νομικού Προσώπου Δήμου Παρανεστίου συνολικού προϋπολογισμού 210.464,50 € με τον ΦΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ στα παρακάτω αρχεία:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ


Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Παρανεστίου

18/12/2015 07:19

Το επιχειρησιακό Πρόγραμμα των Δήμων έχει σκοπό την προώθηση της τοπικής και της εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και τις νέες αρμοδιότητες που ορίζει το Πρόγραμμα Καλλικράτης.

Ο θεσμός των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων έχει ήδη διανύσει μια 7ετία από την πρώτη εφαρμογή του, στους Δήμους με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων. Από το 2011 επεκτάθηκε και σε μικρότερους πληθυσμιακά Δήμους, όπως είναι ο Δήμος Παρανεστίου.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Παρανεστίου περιλαμβάνει :

 1. Στρατηγικό Σχεδιασμό των Δράσεων του Δήμου
 2. Επιχειρησιακό Σχέδιο
 3. Δείκτες Παρακολούθησης και αξιολόγησης (Δείκτες εισροών, εκροών αποτελέσματος).

Ημερομηνία: Έως την 16/01/2016

Περισσότερες πληροφορίες στα παρακάτω αρχεία:

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Έγκριση Απόφασης

Απόφαση


 1 2 3 4 5  ... Τελική