Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

17/12/2013 09:49

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» του Ν.4024/2011(ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011).

2.    Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν. 4070/2012

3 Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)

5. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

6. Το άρθρο 21 του Ν.3669/08 και την γνωμοδότηση του ΝΣΚ 81/2008 σύμφωνα με την οποία, η επιτροπή για έργα συνολικού προϋπολογισμού μέχρι το ανώτατο όριο της 2ης τάξης του ΜΕΕΠ, συγκροτείται αποκλειστικά από τρία υπηρεσιακά μέλη

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ

 

  Ότι την Τετάρτη 18-12-2013 και ώρα 08:30 πμ, στο Δημοτικό Κατάστημα του Νικηφόρου, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση, μεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, για συμμετοχή στις παρακάτω Επιτροπές:

1)    Επιτροπή Παραλαβής εργασιών και μεταφορών (υπηρεσιών) του Π.Δ 28/1980 για το έτος 2014, η οποία αποτελείται από έναν Δημοτικό Σύμβουλο (με τον αναπληρωτή του) και από δύο υπαλλήλους (με τους αναπληρωτές τους).

2)    Επιτροπή Διαγωνισμών εργασιών και μεταφορών (υπηρεσιών) του Π.Δ 28/1980 για το έτος 2014, η οποία αποτελείται από έναν Δημοτικό Σύμβουλο (με τον αναπληρωτή του) και από δύο υπαλλήλους (με τους αναπληρωτές τους)..

3)    Επιτροπή Παραλαβής προμηθειών (ΕΚΠΟΤΑ) για το έτος 2014, η οποία αποτελείται από τρείς υπαλλήλους (με τους αναπληρωτές τους).

4)    Επιτροπή Διαγωνισμών προμηθειών (ΕΚΠΟΤΑ) και αξιολόγησης αποτελεσμάτων για το έτος 2014, η οποία αποτελείται από τρείς υπαλλήλους (με τους αναπληρωτές τους).

5)    Επιτροπή Διαγωνισμού για έργα συνολικού προϋπολογισμού μέχρι το ανώτατο όριο της 2ης τάξης του ΜΕΕΠ  (Ν.3669/2008) για το έτος 2014, η οποία αποτελείται από τρείς υπαλλήλους (με τους αναπληρωτές τους).

6)    Επιτροπή Παραλαβής για προμήθειες ανταλλακτικών οχημάτων, ελαστικών,  κλπ και για συντηρήσεις-επισκευές διαφόρων οχημάτων-μηχανημάτων, σε ιδιωτικά συνεργεία, για το έτος 2014. η οποία αποτελείται από τρείς υπαλλήλους (με τους αναπληρωτές τους).

7)    Επιτροπή Παραλαβής του Φυσικού Εδάφους για έργα του Δήμου Παρανεστίου, για το έτος 2014 ( έργα ΣΑΤΑ – ΕΣΠΑ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ κλπ) η οποία αποτελείται από τρείς υπαλλήλους (με τους αναπληρωτές τους).

 

Η δημόσια κλήρωση θα πραγματοποιηθεί από την παρακάτω τριμελή Επιτροπή:

1)    Τσεντίδης Κωνσταντίνος, Διευθυντής Διοικητικού-Οικονομικού, του Δήμου Παρανεστίου

2)    Ζαχαρόπουλος Ευστράτιος, Προϊστάμενος του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, του Δήμου Παρανεστίου

3)    Τάσσου Μαρία, Προϊσταμένη Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Παρανεστίου

   Για την πλήρη διαφάνεια, της διαδικασίας της κλήρωσης μεταξύ των υπαλλήλων, για τις διάφορες Επιτροπές, θα παρευρίσκεται και ο Αντιδήμαρχος Παρανεστίου Κουκαριώτης Παναγιώτης

   Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στο site του Δήμου Παρανεστίου .

 

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ 13-12-2013

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΤΣΕΝΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


ΕΥΧΕΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

17/12/2013 09:47

[13/12/2013] Πρόσκληση για την 20η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

17/12/2013 09:42
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 13/12/2013
Αριθ. Πρωτ.: 10291
Αριθ. Συνεδρίασης: 20
Σας προσκαλούμε την 19 του μηνός Δεκεμβρίου  2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 να προσέλθετε στην  δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα εξής θέματα :
 1. 26η  Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013.
 2. 27η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013.
 3. Αποδοχή χρηματοδότησης για βοηθήματα ένδειας ποσού 12.000,00€ και 28η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013.
 4. Ψήφιση πίστωσης ποσού 420,43€ στον Κ.Α. 30/6422 για οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση υπαλλήλου του Δήμου.
 5. Ενημέρωση και συζήτηση διαφόρων θεμάτων του Δήμου Παρανέστιου.


ΜΕΤΕΡΕΩΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

17/12/2013 09:39

Το Παρανέστι Δράμας βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο του Ελλαδικού χώρου. Συντονισμένα, μεθοδικά, με πλήρη επιστημοσύνη, λειτουργεί ήδη ο Μετεωρολογικός Σταθμός. Σε πανελλήνια εμβέλεια, με πρόσβαση σε όλα τα μεγάλα ΜΜΕ, σε απευθείας σύνδεση με το Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Η εγκατάσταση του μετεωρολογικού σταθμού ανέδειξε περίτρανα ένα γεγονός που υπάρχει χρόνια στην Κοιλάδα του Παρανεστίου, ιδιαίτερα μετά την κατασκευή των δύο υδροηλεκτρικών εργοστασίων, του Θησαυρού και της Πλατανόβρυσης: Το μεγάλο ποσοστό υγρασίας που συσσωρεύεται από τα εκατομμύρια κυβικά νερού κατά του χειμερινούς μήνες έχουν σαν συνέπεια η Παρανέστια Γη να έχει πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και παγετό.

Η σωστή και τεκμηριωμένη από το σταθμό πληροφόρηση για τις θερμοκρασίες που επικρατούν θα δώσουν επιτέλους την δυνατότητα να διεκδικήσουμε αυτονόητες παροχές και οφέλη για τους κατοίκους του Δήμου Παρανεστίου όπως συμβαίνει σε άλλους Δήμους (Ορεινούς – Ακριτικούς) που είχαν τα ίδια προβλήματα με εμάς (π.χ. μείωση στην τιμή των καυσόξυλων κα).

Τίποτε δεν είναι τυχαίο. Όλα γίνονται από ανθρώπους. Από ανθρώπους που δείχνουν αγάπη για τον τόπο, μεράκι για την πατρίδα, αντοχή στις δυσκολίες, έμπνευση για τα παιδιά μας, αλληλεγγύη για το συνάνθρωπο. Οφείλω να ευχαριστήσω θερμά, θερμότατα και δημόσια, τον Δρ. Λαγουβάρδο Κωνσταντίνο, Μετεωρολόγο - Ερευνητή του Αστεροσκοπείου Αθηνών, για τη συνεχή αρωγή του, από την ίδρυση μέχρι την πλήρη λειτουργία του σταθμού.

Σημαντική βοήθεια αναγνωρίζουμε και στον κ. Γιοβανόπουλο Κωνσταντίνο, Βουλευτή Ημαθίας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, που λατρεύει το χωριό και το αναδεικνύει όπως μπορεί. Το φιλόξενο Παρανέστι μας πρωτοπορεί ξανά.

 

Αντιδήμαρχος Παρανεστίου

Παρλόγλου Μιχάλης


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ « TheJobofmyLife(MobiPro-EU)“»- «Η δουλειά της ζωής μου»

17/12/2013 09:38
Δυνατότητες εργασίας
και επαγγελματικής εκπαίδευσης
στη Γερμανία

Η Κεντρική Υπηρεσία της Γερμανίας  ZAV (ZentraleAuslands- undFachvermittlung) του κρατικού Γερμανικού Οργανισμού Εργασίας (BundesagenturfurArbeit)απευθύνεται σε πολίτες άνεργους που θέλουν

§  να επωφεληθούν από το γερμανικό σύστημα μαθητείας (+/-3ετή διττή επαγγελματική εκπαίδευση αποκτώντας πτυχίo κατάρτισης)

ή

§  να εργασθούν ως διπλωματούχοι σ έναν από τους επαγγελματικούς τομείς που έχει έλλειψη / ζήτηση προσωπικού η Γερμανία, όπως

 

- Μηχανικοί τεχνολογικών επαγγελμάτων (και ειδικά ηλεκτρολόγοι μηχανολόγοι)

- Ιατρικό, νοσηλευτικό προσωπικό (ιατροί, νοσηλευτές/νοσοκόμοι)

- Ειδικευμένοι στην Πληροφορική

- Ηλεκτρολόγοι και μεταλλοτεχνίτες (με επαγγελματική κατάρτιση)

(Δείτε και εδώ www.thejobofmylife.de/de/fragenantworten> θέμα „3. Fachkrafte/SkilledWorkers“ + Berufsgruppen/Occupationalgroups)

 

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Bundesministerium fur Arbeit und Soziales/BMAS) για την προώθηση της επαγγελματικής κινητικότητας άνεργων εφήβων/νέων 18-35 ετών από χώρες της ΕΕ (στον τομέα της απασχόλησης εξειδικευμένων ανέργωνγια ορισμένα επαγγέλματα στον κλάδο της υγείας έως και 40 ετών).Το ύψος των διαθέσιμων κονδυλίων για το χρονικό διάστημα 2013 έως 31.12.2016 ανέρχεται συνολικά σε 139 εκ. €.

 

Το εν λόγω πρόγραμμα προσφέρει οικονομική στήριξη π.χ. κατά τη διάρκεια της μαθητείας και σειρά άλλων βοηθημάτων όπως π.χ. για τα έξοδα μετακίνησης, εκμάθησης γλώσσας, πρακτική άσκηση προσαρμογής(Anpassungspraktikum), παροχές για τη προετοιμασία της εργασιακής ένταξης σε ορισμένα επάγγελμακλπ.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες (προϋποθέσεις, παροχές κτλ.)του  προγράμματος μπορείτε να απευθυνθείτε στην διαδικτυακή ιστοσελίδα :

www.thejobofmylife.de>Fragen/Antworten/FAQ

ή

www.thejobofmylife.de> Programm/Support Programme > Forderrichtlinie/Support Directive> Deutsch/Ελληνικά).

 

Επίσης χρήσιμες πληροφορίες θα βρείτε στις ιστοσελίδες :

www.zav.de> Ausbildung > Ausbildung in Deutschland > Broschuren ή Links (σχετικά με την επαγγελματική κατάρτιση στη Γερμανία)

www.arbeitsagentur.de> BERUFENET > Eingrenzen auf Gruppen >? Betriebliche (Duale) Ausbildungen (τα επαγγέλματα με εκπαίδευση σε εταιρικό περιβάλλον „διττή / δυαδική εκπαίδευση“)

www.zav.de/arbeiten-in-deutschland(σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στη Γερμανία, επίσης και στα Αγγλικά).

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση workingermany@arbeitsagentur.de (το αίτημα διατυπώνεται στα γερμανικά ή αγγλικά), αποστέλλοντας το βιογραφικό τους και διατυπώνοντας το αίτημά τους

§  είτε για την αναζήτηση θέσης εργασίας στον ενδιαφερόμενο τομέα/επάγγελμα

ή

§  είτε για την αναζήτηση επαγγελματικής κατάρτισης, αναφέροντας ποια διττή εκπαίδευση φιλοδοξούν/επιδιώκουν.

 

Ως τμήμα του κρατικού Ομοσπονδιακού Οργανισμού Εργασίας της Γερμανίας (Bundesagentur fur Arbeit) η ZAV-Internationaler Personalserviceπροσφέρει για τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους τις υπηρεσίες της δωρεάν.

  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ.


[12/12/2013] Πρόσκληση για την 18η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

12/12/2013 14:35
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 12/12/2013
Αριθ. Πρωτ.: 10253
Αριθ. Συνεδρίασης: 18
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 16η του μηνός  Δεκεμβρίου του έτους 2013, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 12:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 1. Εισήγηση της 26ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013 προς το Δημοτικό Συμβούλιο.
 2. Εξουσιόδοτηση δικηγόρου ώστε να παρασταθεί ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 152 προκειμένου να υποστηρίξει τις απόψεις του Δήμου μας, ως προς την εκδικαζόμενη ενώπιον της παραπάνω Επιτροπής, προσφυγής της Βακαρτζή Μαρίας σχετικά με την υπόθεση περί ακύρωσης της υπ’ αριθμ. 124/2013 απόφασης Δ.Σ.
 3. Έγκριση παράστασης εξουσιοδότησης δικηγόρου για την υποβολή απόψεων του Δήμου μας ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης σχετικά με την προσφυγή της Βακαρτζή Μαρίας κατά της αριθμ.124/2013 απόφασης Δ.Σ.
 4. Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης του Δήμου οικ. Έτους 2013.
 5. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή ποτίστρας στην Τ.Κ. Ψηλής Ράχης», προϋπολογισμού 12.000,00€
 6. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου « Κατασκευή ποτίστρας στην Τ.Κ. Πλατανιάς», προϋπολογισμού 12.000,00€
Ο Πρόεδρος
Καγιάογλου Νικόλαος 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

11/12/2013 18:14
Το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Κομοτηνής θα υλοποιήσει δύο προγράμματα γεωργικής επαγγελματικής κατάρτισης, για τους Νέους Αγρότες, ενταγμένο στις Πράξεις 1, 2 και 3 «Επαγγελματική Κατάρτιση Αυτοαπασχολουμένων στον Πρωτογενή τομέα (Νέοι Γεωργοί)», Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6 «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), διάρκειας 150 ωρών. Έναρξη πρώτου προγράμματος 19/12/2013 με θέμα «ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ)» και έναρξη του δευτέρου προγράμματος στις 21/12/2013 με θέμα <<ΦΥΤΙΚΗ – ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ>>.
Και τα δύο προγράμματα θα υλοποιηθούν στο Κέντρο <<ΔΗΜΗΤΡΑ>> Κομοτηνής.
Οι ενδιαφερόμενοι – υπόχρεοι εκπαίδευσης παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο προγράμματος κατάρτισης έως την Πέμπτη 19/12/2013.
Οι εκπαιδευτές που είναι ενταγμένοι στο «Μητρώο Β’ Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων» του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και ενδιαφέρονται να απασχοληθούν ως εκπαιδευτικό προσωπικό στο Πρόγραμμα Κατάρτισης, θα πρέπει έως την Πέμπτη 19/12/2013, να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο κατάρτισης και να υποβάλλουν Βιογραφικό Σημείωμα και την σχετική αίτηση με την θεματική ενότητα που επιθυμούν να διδάξουν.  
                                                                                                  
Ο Υπεύθυνος Κατάρτισης Π.Α.Μ.Θ.
Δεμίρης Αθανάσιος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

11/12/2013 18:11
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Σας ενημερώνουμε ότι μέσω του Τμήματος Διοικητικού-Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας-Θράκης, χορηγείται η εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών έτους 2013.
Ο Δήμος Παρανεστίου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία είναι χαρακτηρισμένος ως «ορεινή και μειονεκτική περιοχή». Συνεπώς, οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου είναι εν δυνάμει δικαιούχοι του προαναφερόμενου επιδόματος. Δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών, Ελλήνων υπηκόων και υπηκόων κρατών-μελών της Ε.Ε.
         
Σημειώνεται ότι δικαιούχοι είναι μόνο οικογένειες, δηλαδή όσοι διατηρούν ανεξάρτητο και αυτοτελές νοικοκυριό, όπως αποδεικνύεται από τη δήλωση στοιχείων ακινήτων, από την μίσθωση ή τη δωρεάν παραχώρηση ακινήτου. Τα άτομα που φιλοξενούνται από οικεία συγγενικά (πχ γονείς) ή φιλικά πρόσωπα και ως εκ τούτου δεν συντηρούν ανεξάρτητα και αυτοτελή νοικοκυριά δεν είναι δικαιούχοι της εν λόγω εισοδηματικής ενίσχυσης.
? Το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι : 
1) 600 Ευρώ, για συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα έως 3.000 Ευρώ 
2) 300 Ευρώ, για συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα από 3.000 Ευρώ έως 4.700 Ευρώ
Οικογένειες με εισοδήματα άνω των 4.700 Ευρώ δεν είναι δικαιούχοι της ανωτέρω ενίσχυσης. 

? Απαραίτητα δικαιολογητικά :
1) Αίτηση (συνοδεύεται από Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, Βιβλιάριο Τράπεζας, ΑΦΜ)
2) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 του αιτούντος, περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για την ίδια οικογένεια 
3) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 
4) Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας 
5) Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος Eφορίας οικ.έτους 2013 

- Για πληροφορίες, συλλογή και συμπλήρωση των παραπάνω δικαιολογητικών, παρακαλούμε απευθυνθείτε στα κατά τόπους σημεία των υπηρεσιών του Δήμου : 
1) Δημαρχείο Παρανεστίου, Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών, αρμόδιοι υπάλληλοι : Μελενικιώτου Δέσποινα και Αλσανίδου Ελισάβετ, τηλέφωνα : 2524350101 & 2524350100
2) ΚΕΠ Νικηφόρου, αρμόδιοι υπάλληλοι : Μπογατίνη Μαρία και Γεωργαντζιά Βασιλική, τηλέφωνα : 2521352319 & 2521352318
3) Τοπική Κοινότητα Αδριανής, αρμόδιος υπάλληλος : Ματεντζόγλου Συμεών, τηλέφωνο : 2521082301
                   
Προθεσμία : το αργότερο έως την Παρασκευή  20 Δεκεμβρίου 

Οι αιτήσεις κατατίθενται αυτοπροσώπως από τον αιτούντα στο Γραφείο 332 (Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης)-3ος όροφος, κτίριο πρώην Νομαρχίας. 

Από την Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

11/12/2013 18:10
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Σας ενημερώνουμε ότι μέσω του Τμήματος Διοικητικού-Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας-Θράκης, χορηγείται η εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών έτους 2013.
Ο Δήμος Παρανεστίου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία είναι χαρακτηρισμένος ως «ορεινή και μειονεκτική περιοχή». Συνεπώς, οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου είναι εν δυνάμει δικαιούχοι του προαναφερόμενου επιδόματος. Δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών, Ελλήνων υπηκόων και υπηκόων κρατών-μελών της Ε.Ε.
         
Σημειώνεται ότι δικαιούχοι είναι μόνο οικογένειες, δηλαδή όσοι διατηρούν ανεξάρτητο και αυτοτελές νοικοκυριό, όπως αποδεικνύεται από τη δήλωση στοιχείων ακινήτων, από την μίσθωση ή τη δωρεάν παραχώρηση ακινήτου. Τα άτομα που φιλοξενούνται από οικεία συγγενικά (πχ γονείς) ή φιλικά πρόσωπα και ως εκ τούτου δεν συντηρούν ανεξάρτητα και αυτοτελή νοικοκυριά δεν είναι δικαιούχοι της εν λόγω εισοδηματικής ενίσχυσης.
? Το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι : 
1) 600 Ευρώ, για συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα έως 3.000 Ευρώ 
2) 300 Ευρώ, για συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα από 3.000 Ευρώ έως 4.700 Ευρώ
Οικογένειες με εισοδήματα άνω των 4.700 Ευρώ δεν είναι δικαιούχοι της ανωτέρω ενίσχυσης. 

? Απαραίτητα δικαιολογητικά :
1) Αίτηση (συνοδεύεται από Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, Βιβλιάριο Τράπεζας, ΑΦΜ)
2) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 του αιτούντος, περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για την ίδια οικογένεια 
3) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 
4) Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας 
5) Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος Eφορίας οικ.έτους 2013 

- Για πληροφορίες, συλλογή και συμπλήρωση των παραπάνω δικαιολογητικών, παρακαλούμε απευθυνθείτε στα κατά τόπους σημεία των υπηρεσιών του Δήμου : 
1) Δημαρχείο Παρανεστίου, Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών, αρμόδιοι υπάλληλοι : Μελενικιώτου Δέσποινα και Αλσανίδου Ελισάβετ, τηλέφωνα : 2524350101 & 2524350100
2) ΚΕΠ Νικηφόρου, αρμόδιοι υπάλληλοι : Μπογατίνη Μαρία και Γεωργαντζιά Βασιλική, τηλέφωνα : 2521352319 & 2521352318
3) Τοπική Κοινότητα Αδριανής, αρμόδιος υπάλληλος : Ματεντζόγλου Συμεών, τηλέφωνο : 2521082301
                   
Προθεσμία : το αργότερο έως την Παρασκευή  20 Δεκεμβρίου 

Οι αιτήσεις κατατίθενται αυτοπροσώπως από τον αιτούντα στο Γραφείο 332 (Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης)-3ος όροφος, κτίριο πρώην Νομαρχίας. 

Από την Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 


«Leasing μεταφορικών μέσων για τις ανάγκες του Δήμου Παρανεστίου»

11/12/2013 09:15
Ο Δήμαρχος Παρανεστίου έχοντας υπ όψη:  
 1. 1Την υπ΄ αριθμ. 11389/93 Απόφαση Υπ. Εσωτερικών ¨Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α. (ΕΚΠΟΤΑ).
 2. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης– Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 3. Τα άρθρα 193 παρ. 1 κ΄ 3 και 209 παρ. 1 του Ν. 3463/06 ¨Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων¨.
 4. Το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2286/95 ¨Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων¨.
 5. Το Π.Δ. 60/07 ‘Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005’.
 6. Το Ν. 1665/86 ¨Συμβάσεις Χρηματοδοτικής μίσθωσης¨, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Ν. 2367/95 ¨Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις¨.
 7. Το άρθρο 8 του Ν. 2741/99 ¨Ενιαίος φορέας ελέγχου τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις¨.
 8. Το Ν. 2522/97 Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών¨.
 9. Το Ν. 3310/05 ¨Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων¨, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/05 ¨τροποποίηση του Ν. 3310/05.
 10. Το Ν. 2238/94, άρθρο 55 παρ. 1 στ΄ , όπως ισχύει.
 11. Το Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Τ.Α7 5.6.2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».
 12. Την αριθ.Π1/2128/5-11-2013 Απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης περί « Εγκρίσεις (εντάξεις-τροποποιήσεις) στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών έτους 2013».
 13. Τις προβλεπόμενες πιστώσεις του προϋπολογισμού έτους 2013, που αφορούν την ετήσια χρηματοδοτική μίσθωση.
 14. Tην υπ’ αριθμ. 186/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου για την έγκριση της προμήθειας(ΑΔΑ: ΒΛ0ΝΩΞΗ-1Δ9).
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια και την πενταετή συντήρηση, δύο(2) φορτηγών οχημάτων 4*4  με μονή καμπίνα, ενός(1) φορτηγού οχήματος 4*4 με extra καμπίνα και ενός(1) φορτηγού οχήματος 4*4 με διπλή καμπίνα, με απλή χρηματοδοτική μίσθωση (financial leasing), για πέντε (5) έτη με δικαίωμα αγοράς των ειδών, προϋπ. 99.000,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο κατάστημα του Δήμου Παρανεστίου, από την Επιτροπή Διαγωνισμού, την 30η Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00- 11.00 π.μ. (Λήξη Αποδοχής Προσφορών).
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν διεξαχθεί την ανωτέρω ημερομηνία ή αποβεί άγονος, θα επαναληφθεί στις 07 Ιανουαρίου 2014, ημέρα Τρίτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο. 

 1 2 3 4 5  ... Τελική