Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

Οδηγίες για την απόκτηση Ιδιότητας Δασεργάτη-μέλους ΔΑ.Σ.Ε.- Ταυτότητας Δασεργάτη - μέλους ΔΑ.Σ.Ε.

29/10/2018 11:37

 

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την απόκτηση Ιδιότητας Δασεργάτη-μέλους ΔΑ.Σ.Ε.- Ταυτότητας Δασεργάτη -
μέλους ΔΑ.Σ.Ε.

1. Σύμφωνα με την αριθ. 168592/1442/21-08-2018 (ΑΔΑ:ΩΓΚΑ4653Π8-Α3Κ) Απόφαση του Αν. Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Παράταση προθεσμίας προσαρμογής των Δασικών Συνεταιρισμών»,
παρατείνεται η προθεσμία προσαρμογής των ΔΑ.Σ.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 47 παρ.1 του
Ν.4423/2016, για ένα επιπλέον έτος, δηλαδή μέχρι 27-09-2019.
2. Με την ανωτέρω (γ) σχετική Απόφαση του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ουσιαστικά
προσαρμόζονται όλοι οι ΔΑ.Σ.Ε. οι οποίοι λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος αυτής,
συμπεριλαμβανομένων και των ΔΑ.Σ.Ε. που ιδρύθηκαν μετά την ψήφιση του Ν. 4423/2016, ώστε τα
μέλη τους να είναι τουλάχιστον (21) είκοσι ένα σε αριθμό και να έχουν την προϋπόθεση απόκτησης
της Ιδιότητας Δασεργάτη, η οποία σύμφωνα με το άρθρο 5 του Νόμου είναι τα σχετικά με τις δασικές
εργασίες ένσημα. Επειδή η απόκτηση της ιδιότητας Δασεργάτη συνδέεται άμεσα με την συμμετοχή του
ως μέλος σε ΔΑ.Σ.Ε., πρέπει να συνυπολογιστούν και τα κωλύματα του άρθρου 6 του Νόμου.

Κατ’ αρχάς τα δικαιολογητικά (Βεβαίωση και Ταυτότητα) είναι απαραίτητα για την κατάρτιση των νέων
καταστατικών των ΔΑ.Σ.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.2(α) του Ν. 4423/2016.
Οι ΔΑ.Σ.Ε. είναι αρμόδιοι να ελέγξουν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις και περιορισμούς του Νόμου
για τα υφιστάμενα ή μελλοντικά μέλη τους τα οποία έχουν αποκτήσει την Ιδιότητα και διαθέτουν
Ταυτότητα Δασεργάτη από την Δασική Υπηρεσία, ώστε να προσαρμόζουν τα καταστατικά τους. Σε
περίπτωση που τα υφιστάμενα μέλη ΔΑ.Σ.Ε. δεν επαρκούν θα χρειαστεί εγγραφή νέων ή θα χρειαστεί
ΔΑ.Σ.Ε να συγχωνευτούν, να ιδρυθούν νέοι κ.λπ.
Κατά την κατάρτιση των νέων καταστατικών προσοχή πρέπει να δοθεί από τους ΔΑ.Σ.Ε. σε όλες
τις λεπτομέρειες του Νόμου, μεταξύ των οποίων η μόνιμη κατοικία των μελών, ο τύπος και το
περιεχόμενο του καταστατικού, τα κωλύματα του άρθρου 6, τα δικαιώματα των δοκίμων μελών, τα
τηρούμενα βιβλία κ.λπ. Τα μέλη ΔΑ.Σ.Ε μπορεί να είναι μόνο φυσικά πρόσωπα (άρθρο 5 του Ν.
4423/2016).
Οι νεοσύστατοι ΔΑ.Σ.Ε. καθώς και όσοι εκ των υφισταμένων ΔΑ.Σ.Ε. έχουν ήδη τροποποιήσει τα
καταστατικά τους, στην περίπτωση που αυτά περιλαμβάνουν όρους που δεν είναι σύμφωνοι με τις
διατάξεις του Ν.4423/2016 ή έχουν ελλείψεις οφείλουν εντός της προθεσμίας προσαρμογής των
ΔΑ.Σ.Ε.(έως 27-9-2019) να μεριμνήσουν για την προσαρμογή τους, σύμφωνα με το άρθρο 47 του
Ν.4423/2016 όπως ισχύει).
3. Με την ανωτέρω (στ) σχετική Απόφασή μας, συγκροτήθηκε η Επιτροπή Βεβαίωσης Ιδιότητας
Δασεργάτη –μέλους ΔΑ.Σ.Ε. για την Π.Ε. Δράμας.
Απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόκτηση της Ιδιότητας Δασεργάτη- μέλους ΔΑ.Σ.Ε είναι:
α) Αίτηση προς την Διεύθυνση Δασών Δράμας.
β) Φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
γ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄), στην οποία ο αιτών δηλώνει
ρητά ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό του κανένα από τα κωλύματα του άρθρου 6 του Ν.
4423/2016 και ότι δεν είναι μέλος σε κανένα άλλο ΔΑ.Σ.Ε. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης
επιβάλλονται οι κυρώσεις της παρ.6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄), όπως
ισχύει.
δ) Επικυρωμένο αντίγραφο Δελτίου Ασφαλιστικής Ταυτότητας Εισφορών «ΔΑΤΕ» (τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).
ε) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον οικείο Δήμο.
Για τους υφιστάμενους Δασεργάτες μέλη ΔΑ.Σ.Ε. απαιτούνται επιπλέον:
στ) Βεβαίωση ΔΑ.Σ.Ε. υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπό του στην οποία να
βεβαιώνεται ότι ο αιτών είναι τακτικό μέλος του.
Για τους υφιστάμενους Δασεργάτες που επιθυμούν να γίνουν μέλη ΔΑ.Σ.Ε. απαιτείται επιπλέον:
ζ) Βεβαίωση ΔΑ.Σ.Ε. στην οποία θα αναφέρεται ότι ο αιτών έχει υποβάλλει σ’ αυτόν αίτηση
εγγραφής ως τακτικό μέλος του. Η έδρα του ΔΑ.Σ.Ε. πρέπει να βρίσκεται εντός της Διεύθυνσης
Δασών Δράμας, στην οποία ο ενδιαφερόμενος έχει υποβάλλει την αίτησή του για την απόκτηση
της Ιδιότητας Δασεργάτη.
Για Αλλοδαπούς Δασεργάτες επιπλέον τα προβλεπόμενα κάθε φορά δικαιολογητικά (Υπουργείο
Μεταναστευτικής Πολιτικής).
4. Η Ιδιότητα Δασεργάτη για τους υφιστάμενους δασεργάτες που είναι ήδη ή επιθυμούν να γίνουν
μέλη ΔΑ.Σ.Ε. αποδεικνύεται από ορισμένο αριθμό καταβληθέντων ενσήμων στον ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ), σχετικών με δασικές εργασίες, ως ακολούθως:
α) τουλάχιστον (50) πενήντα ένσημα κατά το προηγούμενο της ημερομηνίας αίτησης έτος ή
β) σωρευτικά τουλάχιστο (150) εκατόν πενήντα ένσημα κατά την προηγούμενη της ημερομηνίας
αίτησης τριετία ή
γ) σωρευτικά τουλάχιστο (250) διακόσια πενήντα ένσημα κατά την προηγούμενη της
ημερομηνίας αίτησης πενταετία.
Τονίζουμε ότι αρκεί και μόνο μία (1) από τις τρεις ως άνω περιπτώσεις για να αποκτήσει κάποιος την
Ιδιότητα Δασεργάτη και όχι και οι τρείς (3) σωρευτικά.

Διευκρινίζουμε ότι ως «προηγούμενο έτος» θεωρείται το προηγούμενο της ημερομηνίας υποβολής
αίτησης δωδεκάμηνο.
Ο ΔΑ.Σ.Ε μπορεί για την εξυπηρέτηση των μελών του να καταθέσει με έγγραφό του τα παραπάνω
δικαιολογητικά, συγκεντρωτικά για τα μέλη του.
Αρμόδιος για τον έλεγχο των προϋποθέσεων εγγραφής ως μέλος του είναι ο ΔΑ.Σ.Ε. Η εγγραφή
νέων μελών από τον ΔΑ.Σ.Ε. είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.
4423/2016, εφόσον υποβληθεί αίτηση εγγραφής και πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις. Η
περαιτέρω διαδικασία έγκρισης της αίτησης και εγγραφής του μέλους ΔΑ.Σ.Ε. γίνεται σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 7 του Ν.4423/2016. Για τους δασεργάτες που είναι ήδη μέλη ΔΑ.Σ.Ε., η απόκτηση
της Ιδιότητας συνεπάγεται αυτόματα την παραμονή τους ως μέλη σε αυτόν εφόσον το επιθυμούν.
5. Χορήγηση Ταυτότητας δασεργάτη – μέλους ΔΑ.Σ.Ε.
Μετά την απόκτηση της ιδιότητας Δασεργάτη μέλους ΔΑ.Σ.Ε. εκδίδεται από την Υπηρεσία μας
Ταυτότητα Δασεργάτη – μέλους ΔΑ.Σ.Ε. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:
α) Αίτηση στην Διεύθυνση Δασών Δράμας.
β) Πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία τύπου ταυτότητας διαστάσεων 3Χ3,5 εκατοστά.
Για τους νεοεισερχόμενους δασεργάτες (δεν έχουν απασχοληθεί σε δασικές εργασίες), οι οποίοι
επιθυμούν να γίνουν μέλη ΔΑ.Σ.Ε., θα ακολουθήσουν νεώτερες οδηγίες μας μετά την έκδοση σχετικής
Υπουργικής Απόφασης

Κάντε κλικ εδώ για να λάβετε το σχετικό αρχείο


 1 Τελική