Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς της υπηρεσίας: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ / ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ», για το έτος 2018

20/10/2018 10:06

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 19/10/2018
Αριθ. Πρωτ.: 4141

 

Η Δήμαρχος  Παρανεστίου έχοντας υπόψη: 

  1. Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών» (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  2. Την αριθ. 24/2018 τεχνική περιγραφή για την παροχή υπηρεσιών: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ / ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ»
  3. Τον ΚΑ 35/6262.03  προϋπολογισμού 2018 ποσού 15.000,00 € με το ΦΠΑ.
  4. Την υπ΄αριθμ πρωτ. 3241/27-08-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης που αφορά την έγκριση της δαπάνης, τη διάθεση και τη δέσμευση πίστωσης

 

ενδιαφέρεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της ανωτέρω υπηρεσίας και καλεί τους:

Χριστοφορίδου Γεσθημανή

Αργυροκάστρου 13

Δράμα ΤΚ 66100 

Τηλ: 6974904907

Λογοθέτη Γεώργιο

Ταξιάρχες

Δράμα ΤΚ 66100

Τηλ: 2521027222

Παπαδόπουλος Θεόδωρος

Εγνατίας 65

Καβάλα ΤΚ 64003

Τηλ: 695179611

ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

Θερμαϊκού 56,

Νέα Ευκαρπία ΤΚ 56429

Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310683555

Κάθε ενδιαφερόμενος

εφόσον ενδιαφέρονται, να αποστείλουν / υποβάλουν προσφορά,  σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Τεχνική Έκθεση με αρ. 24/2018

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται αυτοπροσώπως από τους ενδιαφερόμενους, με φαξ, e-mail ή να αποστέλλονται στη Δ/νση: Δήμος Παρανεστίου, Τ.Κ 66 035, με οποιοδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα παραληφθούν και θα πρωτοκολληθούν μέχρι και την Παρασκευή, 26/10/ 2018 με ευθύνη του προσφέροντος.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΝΑ

 Κάντε κλικ για να λάβετε το σχετικό αρχείο

 


 1 Τελική