Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Διαχείριση και συντονισμός έργου (οικονομική και διοικητική διαχείριση και συντονισμός του έργου από εξωτερικό σύμβουλο)»

18/10/2018 12:52

 

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΑΔΡΙΑΝΗ

ΤΑΧ. ΚΩΔ. : 66100 ΔΡΑΜΑ

 Παρανέστι, 17/10/2018
Αριθ. Πρωτ.: 471

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 Ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής & Παιδείας Δήμου Παρανεστίου

 

Προκηρύσσει συνοπτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας διαχείρισης και τεχνικής υποστήριξης υλοποίησης του έργου με τίτλο "SMART MEDICINE" και ακρωνύμιο “SMART_MED”, η οποία έχει τίτλο:

«Διαχείριση και συντονισμός έργου (οικονομική και διοικητική διαχείριση και συντονισμός του έργου από εξωτερικό σύμβουλο)»

Συνολικού προϋπολογισμού 34.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %.

 

 1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Νομικό Προσώπο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής & Παιδείας Δήμου Παρανεστίου

Οδός: Αδριανή

Ταχ.Κωδ.:66100

Τηλ.:25240-82472

Telefax: 2521082472

E-mail: paid_ad@otenet.gr

Ιστοσελίδα:www.paranesti.gr

 

 1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου https://www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.paranesti.gr 
 2. Κωδικός CPV: 79411000-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης
 3. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών συμβούλου διαχείρισης και τεχνικής υποστήριξης υλοποίησης του έργου με τίτλο "SMART MEDICINE" και ακρωνύμιο “SMART_MED”.

Ο τίτλος της υπηρεσίας είναι:

«Διαχείριση και συντονισμός έργου (οικονομική και διοικητική διαχείριση και συντονισμός του έργου από εξωτερικό σύμβουλο)»

Οι υπό ανάθεση υπηρεσίες Συμβούλου διαχείρισης και τεχνικής υποστήριξης περιλαμβάνουν:

 • Την παροχή υπηρεσιών διοικητικής – γραμματειακής υποστήριξης (secretarial support) του έργου για το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής & Παιδείας Δήμου Παρανεστίου
 • Την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης (project management) για την ορθή και ομαλή ολοκλήρωση του έργου
 1. Χρόνος και τόπος παράδοσης: Η δια?ρκεια της συ?μβασης ορι?ζεται ε?ως τις 04/09/2019 ημερομηνι?α λη?ξης του ε?ργου “SMART_MED”, ενω? μπορει? να παραταθει? σε περι?πτωση συνολικη?ς παρα?τασης του ε?ργου “SMART_MED”.
 2. Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Α. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 Β. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η Α.Α. μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Γ. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

 1. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην έδρα του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής & Παιδείας Δήμου Παρανεστίου στην Αδριανή, την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ. . Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.
 2. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 60/6115.01 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 του Φορέα. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2017ΕΠ23160017)

Το ε?ργο "SMART MEDICINE" εντα?σσεται στο Προ?γραμμα Διασυνοριακής Συνεργασι?ας INTERREG V-A "Greece-Bulgaria 2014-2020” και συγχρηματοδοτει?ται απο? Ευρωπαι?κου?ς (Ευρωπαι?κο? Ταμει?ο Περιφερειακη?ς Ανα?πτυξης) και εθνικου?ς πο?ρους των συμμετεχουσω?ν χωρω?ν (για την Ελλα?δα ειδικα? με?σω του Προγρα?μματος Δημοσι?ων Επενδυ?σεων), συ?μφωνα με την υπ’ αριθμο? "B2.9a.12" Συ?μβαση Χρηματοδο?τησης (Subsidy Contract) που υπογρα?φηκε στις 05/09/2017 μεταξυ? της Διαχειριστικη?ς Αρχη?ς του Προγρα?μματος Διασυνοριακής INTERREG V-A "Greece-Bulgaria 2014-2020” και του Δήμου Ντιμίτροβγκραντ (Βουλγαρία) και ε?χει λα?βει κωδικο? MIS 5016387.

 1. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (http://www.eprocurement.gov.gr), στην ιστοσελίδα του Δήμου www.paranesti.gr και η προκήρυξη στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και σε μία τοπική ημερήσια εφημερίδα.

 

                                                                                           Ο Πρόεδρος

 

 

 

    Ανανιάδης Ιορδάνης

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV.Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V.ΤΕΥΔ

 

 


 1 Τελική