Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

Πρόσκληση για την 13η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

24/06/2018 13:14

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 22/6/2018
Αριθ. Πρωτ.: 2419
Αριθ. Συνεδρίασης: 13

Σας προσκαλούμε την   26η του μηνός  Ιουνίου   2018, ημέρα Τρίτη  και ώρα 19:00 μ.μ. να προσέλθετε  σε  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση της αριθ. 23/2018 απόφασης του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής & Παιδείας του Δήμου Παρανεστίου περί «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ Ν.Π. Κ.Α.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019»
 2. Τροποποίηση της αριθ. 85/2018 απόφασης του Δ.Σ. περί «Έγκρισης της 1ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικον. έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ.»
 3. Τροποποίηση της αριθ. 86/2018 απόφασης του Δ.Σ. περί «Έγκρισης απολογισμού οικ. έτους 2017 του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής & Παιδείας του Δήμου Παρανεστίου.»
 4. Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη άδειας μεταλλευτικών ερευνών
 5. Έγκριση υποβολής αίτησης για εργασίες μικρής κλίμακας προς τη Δ/νση Πολεοδομίες για την κοπή δένδρων στο νεκροταφείο του οικισμού Πλατανόβρυσης του Δήμου Παρανεστίου
 6. Έγκριση της 8ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2018
 7. Καθορισμός ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων για την κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους μας για χρονικό διάστημα απασχόλησης οχτώ μηνών.
 8. Τροποποίηση της αριθ. 186/2017 απόφασης του Δ.Σ. περί «Έγκρισης δαπανών της εκδήλωσης με τίτλο : «ΑΓΩΝΕΣ ΒΟΥΝΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 2017»
 9. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων-σχολικών κλήρων Δήμου Παρανεστίου
 10. Τροποποίηση της αριθ.12/2018 απόφασης του Δ.Σ περί :« Συμπλήρωσης της υπ’ αριθμ. 152/2017 Απόφασης του Δ.Σ. Παρανεστίου περί «Κατάταξης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Παρανεστίου σε κατηγορίες δυνάμει των διατάξεων του Ν. 4479/2017».»
 11. Παραχώρηση της κεντρικής Πλατείας της Τ.Κ. Αδριανής και του αύλειου χώρου του Δημοτικού Σχολείου Αδριανής, στον Τοπικό Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Αδριανής για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεών του .
 12. Έγκριση της 2ης τροποποίησης νομικής δέσμευσης ( προέγκριση 4ου ΑΠΕ) της πράξης με τίτλο : «αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων δημοτικής ενότητας Παρανεστίου», του μέτρου 7, του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020». κωδικός ΟΠΣΑΑ: 950159
 13. Λήψη απόφασης για τις εξελίξεις στο ζήτημα των Σκοπίων.
 14. Έγκριση μετάβασης Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων στην Θεσσαλονίκη για την κοινή Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας που θα πραγματοποιηθεί στις 27-6-2018 με θέμα τις εξελίξεις στο ζήτημα των Σκοπίων.
 15. Κατάργηση της αριθ. 106/2018 απόφασης του Δ.Σ. και Αποδοχή της πρόσκλησης ΙΙΙ, του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, στον άξονα προτεραιότητας : Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων, με τίτλο: Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των Δήμων της χώρας, κατάθεση υποβολής πρότασης για ένταξη - χρηματοδότηση, στην παραπάνω πρόσκληση και εξουσιοδότηση της Δημάρχου για την υποβολή πρότασης, με όλες τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται.
 16. Αποδοχή της απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών, που αφορά την χρηματοδότηση και την απόφαση ένταξης πράξης του Δήμου Παρανεστίου, στο πρόγραμμα Φιλόδημος ιι – πρόσκληση ιι με τίτλο : «προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης και λοιπού υλικού σήμανσης για τις ανάγκες των σχολείων του Δήμου Παρανεστίου»- Έγκριση της 9ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.
 17. Αποδοχή της απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών, που αφορά την χρηματοδότηση και την απόφαση ένταξης πράξης του Δήμου Παρανεστίου, στο πρόγραμμα Φιλόδημος ιι – πρόσκληση Ι με τίτλο : «προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων, η/και συνοδευτικού εξοπλισμού», Έγκριση της 10ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.
 18. Αποδοχή της χρηματοδότησης του έργου με τίτλο : « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ – ΠΡΑΣΙΝΑΔΑΣ – Ι.Μ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ» προϋπολογισμού 180.000,00 €, από το πρόγραμμα: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥ ΟΤΑ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ», του Υπουργείου Εσωτερικών. ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2003ΣΕ05500005). Έγκριση της 11ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 και της 4ης τροποποίησης τεχνικού Προγράμματος έτους 2018
 19. Έγκριση ή μη επιστροφής ως αχρεωστήτως καταβληθέντων δημοτικών τελών και δικαιωμάτων στον Ευσταθιάδη Μιχαήλ του Παύλου
 20. Καθορισμός θέσεων στάσης / στάθμευσης (πιάτσες) Ταξί στο Δήμο Παρανεστίου σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4530/2018 (ΦΕΚ 59 / Α / 30-03-2018)

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κουτεκίδου Μεταμόρφη


 1 Τελική