Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

Προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: "ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΟΜΑΔΕΣ 2,3,4,5,6,7,8,9» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΕΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ»"

18/06/2018 09:32

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 15/06/2018
Αριθ. Πρωτ.: 2346

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Δήμαρχος Παρανεστίου

Η Δήμαρχος Παρανεστίου προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr για την προμήθεια με τίτλο   ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΟΜΑΔΕΣ 2,3,4,5,6,7,8,9» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΕΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ».

 1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Δήμος Παρανεστίου, Παρανέστι, 66035 τηλ:2524350101, 2524350100, φαξ:2524022571, email:hassapisc@gmail.com.
 2. Κωδικοί CPV: CPV 37414100-4, CPV 42512200-0, CPV 31710000-6, CPV 42991200-1, CPV 32300000-6, CPV39713200-5, CPV39713510-1, CPV42716200-0, CPV 39711310-5, CPV38436310-6, CPV32324400-4, CPV30121200-5, CPV39221123-5, CPV39221220-5, CPV39221121-1, CPV39722200-1, CPV39223200-3, CPV39721100-3, CPV39721100-3, CPV39512200-6, CPV39532000-0, CPV39512100-5, CPV39516120-9, CPV39511100-8, CPV39513100-2, CPV39511100-8, CPV39514000-8, CPV39532000-0, CPV39515100-6, CPV39141000-2.
 3. Διαδικασία: Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός
 4. Περιγραφή αντικειμένου διαγωνισμού: Προμήθεια ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και πλήρης εξοπλισμός της κουζίνας και των δωματίων, 24 υφιστάμενων οικίσκων, του πρώην οικισμού της ΔΕΗ στο Μεσοχώρι του Δ.Παρανεστίου.
 5. Γλώσσα Σύνταξης Προσφορών: Ελληνική
 6. Κριτήριο κατακύρωσης : την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής .
 7. Προϋπολογισμός: 237,72 ευρώ με ΦΠΑ 24%
 8. Υποδιαίρεση της προμήθειας σε τμήματα( «ΟΜΑΔΕΣ») : Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή και για περισσότερες ομάδες, για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα  ποσότητα κάθε ομάδας, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά  στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της κάθε ομάδας.
 9. Δικαιούμενοι Συμμετοχής : Αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.1 της διακήρυξης.
 10. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Κατάθεση εγγυητική επιστολή συμμετοχής 1% όπως αναλυτικά

αναφέρεται στο άρθρο 2.2.2.1 της διακήρυξης.

 1. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www. promitheus.gov.gr του συστήματος οι δε συστημικοί αριθμοί του διαγωνισμού είναι: 60652, 60656, 60658, 60659, 60660, 60662, 60664 και 60667. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 15-07-2018 και ώρα 23:00 και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 20-07-2018 και ώρα 10:00 πμ.
 2. Χρηματοδότηση: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΤΠΑ Από τον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων» του Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020»
 3. Χρόνος ισχύος των προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δέκα (10) μηνών (300 ημέρες) από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
 4. Δημοσιεύσεις:Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), στο site του Δήμου www.paranesti.gr στις προβλεπόμενες από το νόμο εφημερίδες

 

 

Η Δήμαρχος

 

 

Αλεξάνδρα Μαρίνα Σωτηριάδου

 

 

Μελέτη

Διακήρυξη

Περίληψη προκήρυξης

ΤΕΥΔ

ΤΕΥΔ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑ 2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑ 3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑ 4

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑ 5

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑ 6

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑ 7

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑ 8

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑ 9

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑ 2

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑ 3

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑ 4

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑ 5

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑ 6

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑ 7

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑ 8

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑ 8


 1 Τελική