Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

8η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

05/05/2018 14:38

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 3/5/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1731
Αριθ. Συνεδρίασης: 8

Σας προσκαλούμε την   7η του μηνός  Μαϊου   2018, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 20:00 μ.μ. να προσέλθετε  σε  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση της 1ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικον. έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ.
 2. Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2017 του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής & Παιδείας του Δήμου Παρανεστίου
 3. Κατάρτιση-Ψήφιση του κανονισμού λειτουργίας των παιδικών σταθμών του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής & Παιδείας Δήμου Παρανεστίου
 4. Έγκριση της 2ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικον. έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ.
 5. Επιχορήγηση πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων και ψήφιση πίστωσης
 6. Καθορισμός των δικαιούχων αποζημίωσης των Δημοτικών Συμβουλών για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παρανεστίου
 7. Έγκριση δαπανών μετακίνησης της Δημάρχου στην Αθήνα.
 8. Έγκριση έκθεσης εσόδων- εξόδων Α΄ τριμήνου (01/1/2018-31/3/2018) προϋπολογισμού 2018
 9. Έγκριση Πρωτόκολλου προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ – ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» αρχικού προϋπολογισμού 5.765,26 € με το ΦΠΑ .
 10. Έγκριση της 6ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2018
 11. Έγκριση των πραγματοποιηθέντων δαπανών της εκδήλωσης «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ»
 12. Λήψη απόφασης επί του κατατεθέντος σχεδίου νόμου με τίτλο «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α» - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ»
 13. Έγκριση μετάβασης Δημοτικών Συμβούλων και Δημάρχου στην Αθήνα για το έκτακτο Συνέδριο ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ.
 14. Διαγραφή δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους του Δήμου για τον Κεσίδη Αλέξανδρο
 15. Διαγραφή δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους του Δήμου για την Αντωνιάδου Δέσποινα
 16. Διαγραφή δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους του Δήμου για την Στεφανίδου Αναστασία
 17. Διαγραφή δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους του Δήμου για τον Αποστολίδη Γεώργιο
 18. Έγκριση ή μη του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Παρανεστίου και της ΔΙΑΜΜΑΘ ΑΕ με τίτλο «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του –Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Παρανεστίου» και ορισμό εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
 19. Έγκριση απολογισμού οικον. έτους 2017 της Β΄θμιας σχολικής επιτροπής του Δήμου
 20. Έγκριση απολογισμού οικον. έτους 2017 της Α΄θμιας σχολικής επιτροπής του Δήμου

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κουτεκίδου Μεταμόρφη

Κάντε κλικ για να λάβετε το σχετικό αρχείο


 1 Τελική