Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

5η Έκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

14/03/2018 13:01

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 13/3/2017
Αριθ. Πρωτ.: 1023
Αριθ. Συνεδρίασης: 5

 

Π ρ ο ς 

 

 

Σας προσκαλούμε την   14η του μηνός  Μαρτίου   2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Έκτακτη Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 

Έγκριση της  3ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικον. έτους 2018

 

Επιλογή Τράπεζας για προθεσμιακή κατάθεση και όψεως και εξουσιοδότηση στην ταμία να προβεί  στο άνοιγμα των προθεσμιακών καταθέσεων.

 

Αποδοχή της απόφασης του περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. ,  με αρ. πρωτ. 437/22-02-2018 με θέμα : “Τροποποίηση της πράξης: δημιουργία υποδομών φιλοξενίας ειδικών ομάδων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον οικισμό ΔΕΗ Μεσοχωρίου με κωδικό ΟΠΣ 5001155 στο Ε.Π. : Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020” ,   έγκριση της  4ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικον. έτους 2018 και έγκριση της 2ης τροποποίησης του Τεχνικού προγράμματος έτους 2018.

 

Συναίνεση σε έκδοση άδειας ανασκαφής για εύρεση θησαυρού

 

Καθορισμός του τρόπου ανάδειξης Αναδόχου, κατόπιν άγονου αποτελέσματος  της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς  προηγούμενη δημοσίευση  της Εργασίας/Προμήθειας «Συντήρηση οχημάτων Δήμου Παρανεστίου  έτους 2018», σύμφωνα με την 875/6-3-2018  Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της προκήρυξης, για την ανάδειξη προμηθευτή/ών της εργασίας/προμήθειας με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018» για τις ανάγκες του Δήμου Παρανεστίου και την  Αρ.6/2017 Διακήρυξη του Δ.Παρανεστίου, (ομάδες    1,5,6,7,9,10 και 11),   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 33.000,00€ (με ΦΠΑ 24%) »  και απευθείας ανάθεση της ανωτέρω Εργασίας/Προμήθειας.

 

Τροποποίηση της αριθ. 182/2014 απόφασης του ΔΣ περί Καθορισμού ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους πωλητών λαϊκών αγορών σύμφωνα με το Ν.4497/2017.

 

Τροποποίηση της αριθ. 181/2014 απόφασης του ΔΣ περί έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς στο Δήμο Παρανεστίου σύμφωνα με το Ν.4497/2017.

 

Έγκριση πραγματοποίησης της εκδήλωσης «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ» και ψήφιση πίστωσης.

        

Το  κατεπείγον της έκτακτης συνεδρίασης συνίσταται στο ότι,  τυχόν καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων θα αποβεί σε βάρος των ζωτικών συμφερόντων του Δήμου.

                                                                                   

                                                                           Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

                                                                          Κουτεκίδου Μεταμόρφη

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Προϊστάμενο  Οικονομικής υπηρεσίας

Προϊστάμενη  Διοικητικής υπηρεσίας

Προϊστάμενο Τεχνικής  υπηρεσίας

Γραφείο προγραμματισμού και ηλεκτρ. Διακυβέρνησης

(Για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου) 

 

 


 1 Τελική