Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

Πρόσκληση για την 30η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

08/01/2018 13:20

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 22/12/2017
Αριθ. Πρωτ.: 7405
Αριθ. Συνεδρίασης: 30η Τακτική

 

                                                                                                

Π ρ ο ς

Σας προσκαλούμε την 29η  του μηνός   Δεκεμβρίου    2017, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13:30 μμ να προσέλθετε  σε  Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης με τα παρακάτω θέματα  :

 1

Έγκριση προτάσεων ανατροπής ανάληψης υποχρεώσεων  οικον. Έτους 2017.

Λήψη απόφασης για αδυναμία εκτέλεσης εργασιών και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων και δημοτικών κτιρίων

Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης «Τοπική μονάδα διαχείρισης αποβλήτων Δήμου Παρανεστίου» και τροποποίηση προϋπολογισμoύ και τεχνικού προγράμματος  οικον. έτους 2017 .

Τροποποίηση της αριθ. 160/2016 απόφασης του Δ.Σ.  μετά από την υπ αριθ.   9119/9-8-2017 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα:«Ένταξη   της  Πράξης «Τοπική Μονάδα Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Παρανεστίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5001770 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»   και ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης.

 5

Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με το θέμα αναγνώρισης της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του Ισραήλ.

Λήψη απόφασης για την Παραλαβή Υπηρεσιών έτους 2016 σύμφωνα με το αρθρ. 19 Ν.4412/2016.

Λήψη απόφασης για την Παραλαβή Υπηρεσιών έτους 2017 σύμφωνα με το αρθρ. 19 Ν.4412/2016.

                                                                               Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

                                                                             Κουτεκίδου Μεταμόρφη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Προϊστάμενο  Οικονομικής υπηρεσίας

Προϊστάμενη  Διοικητικής υπηρεσίας

Προϊστάμενο Τεχνικής  υπηρεσίας

Γραφείο προγραμματισμού και ηλεκτρ. Διακυβέρνησης

(Για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου) 


 1 Τελική