Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/16 ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

14/11/2017 10:45

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 13/11/2017
Αριθ. Πρωτ.: 5821

Ταχ. Δ/νση: Παρανέστι

Ταχ. Κώδικας: 66035

Πληροφορίες: Χρήστος Χασάπης

Τηλ.: 25243 50101                                                                                  ΠΡΟΣ

Fax: 25240 22571                                                                                  Ενδιαφερομένους Εργολήπτες και Μελετητές Δημοσίων Έργων

E-mail: hassapisc@gmail.com                                                                  όλων των κατηγοριών

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ
ΤΗΣ ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/16  ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ  2018

 

Ο Δήμος Παρανεστίου καλεί τους ενδιαφερομένους Εργολήπτες και Μελετητές Δημοσίων Έργων, που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους υπό διαμόρφωση καταλόγους της παρ. 5 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α708.08.2016) του έτους 2018, για την επιλογή αναδοχών μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του Δήμου Παρανεστίου για το έτος 2018, να υποβάλουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη παρούσα ανακοίνωση, σχετική αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου Παρανεστίου, προσκομίζοντας φωτοαντίγραφο του εργοληπτικού (Μ.Ε.Ε.Π. / πρώην Νομαρχιακά Μητρώα) ή μελετητικού τους πτυχίου, το οποίο να είναι σε ισχύ.

Η πρόσκληση ισχύει, για όλες τις κατηγορίες έργων, για όλες τις κατηγορίες μελετών, για όλες τις κατηγορίες παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.

Η παρούσα ανακοίνωση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Παρανεστίου, καθώς και στον Πίνακα ανακοινώσεων.

 

 Η Δήμαρχος Παρανεστίου

 

 

 

Αλεξάνδρα Μαρίνα Σωτηριάδου

 

 

 

Συνημμένα:

 

  1. Υπόδειγμα αίτησης για τον κατάλογο δημοσίων συμβάσεων έργων, όλων των κατηγοριών.
  2. Υπόδειγμα αίτησης για τον κατάλογο δημοσίων συμβάσεων μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, όλων των κατηγοριών.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Υπόδειγμα αίτησης για κατάλογο μελετητών

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΓΙΑ_ΚΑΤΑΛΟΓΟ_ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ

 


 1 Τελική