Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Συντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων ΔΕ Νικηφόρου»

20/07/2017 13:11

 

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας                                                                                                                      Παρανέστι 20-07-2017
& Περιβάλλοντος                                                                                                                                   Αρ. Πρωτ. 3530

  
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Συντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων ΔΕ Νικηφόρου»
Η Δήμαρχος Παρανεστίου

 

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Συντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων ΔΕ Νικηφόρου», προϋπολογισμού 15.266,95 ευρώ με το Φ.Π.Α 24% και αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών 9.053,59€
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ) 1.629,65€
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου ΓΕ+ΟΕ) 1.602,49€, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) ν. 4412/2016,
Αναθεώρηση 26,33€
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 2.954,89€
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν.4412/2016.


1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ο Δήμος Παρανεστίου.
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Παρανέστι
Ταχ.Κωδ.:66035
Τηλ.:25243-50100, 131
Telefax:25240-22571
E-mail: geoponos72@yahoo.gr
Ιστοσελίδα:www.paranesti.gr
Κωδικός NUTS: EL514


2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου https://www.promitheus.gov.gr (ΚΗΜΔΗΣ/ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ) και www.paranesti.gr Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο του τμήματος τεχνικής υπηρεσίας & περιβάλλοντος στο Παρανέστι κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Πληροφορίες Πρωϊμάκη Σπυριδούλα 25243-50131). Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.


3. Κωδικός CPV: 45453000-7  

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL514.


5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:
Με το έργο αυτό προβλέπεται να γίνει η αποκατάσταση των φθορών στο κτίριο του Λαογραφικού Μουσείου Αδριανής.


6. Εναλλακτικές προσφορές:
δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών


7. Χρόνος προθεσμίας και εκτέλεσης του έργου:
90 ημέρες (3 μήνες) από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.


8. Δικαιούμενοι συμμετοχής:
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που Δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, Α1 τάξης και άνω και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) καθώς επίσης δύναται να συμμετάσχουν και Οικονομικοί φορείς γραμμένοι στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων, εφόσον μπορούν να αναλάβουν το συγκεκριμένο έργο λόγω ορίων προϋπολογισμού (ΟΙΚ:12.312,06€)


11. Παραλαβή προσφορών:
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 08-08-2017, ημέρα Τρίτη Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Παρανέστι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.


12. Χρόνος ισχύος προσφορών:
έξι (6) μήνες.


13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών:
Ελληνική


14. Χρηματοδότηση:
Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ . Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 30/7311.07.


15. Ενστάσεις:
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.


16. Δημοσιεύσεις:
Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου www.paranesti.gr

Η Δήμαρχος

 

Αλεξάνδρα Μαρίνα Σωτηριάδου

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ


 1 Τελική