Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

[18/01/2012] Πρόσκληση για την 1η Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

18/01/2012 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 18/01/2012
Αριθ. Πρωτ.: 446
Αριθ. Συνεδρίασης: 1

Σας προσκαλούμε την 23η του μηνός Ιανουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα:

 1. Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παρανεστίου έτους 2012
 2. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των έργων: α) Ασφαλτόστρωση δρόμων προς Σταθμό Παλιαμπέλων Τ.Κ. Πλατανόβρυσης β) Ασφαλτόστρωση δρόμων οικισμού Τ.Δ. Νικηφόρου γ) Ασφαλτόστρωση δρόμου προς Καβαλάρι Τ.Δ. Πτελέας Δήμου Νικηφόρου δ) Ασφαλτόστρωση δρόμου οικισμού Τ.Δ. Αδριανής Δήμου Νικηφόρου ε) Διάνοιξη οδού Ο.Τ. 35 Δ.Δ. Ψ.Ράχης
 3. Αποδοχή ένταξης της πράξης Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση ΣΑΧΙΝΙ της Τ.Κ. Πτελέας του Δήμου Παρανεστίου και αποδοχή χρηματοδότησης
 4. Ένταξη του έργου στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων 2012 και έγκριση όρων δημοπράτησης
 5. Οριστική παραλαβή της μελέτης «Επικαιροποίηση των συμβατικών τευχών του Βιολογικού καθαρισμού των οικισμών Παρανεστίου – Κάτω Θόλου και επικαροποίηση της Μελέτης Κόστους- Ωφέλους»
 6. Υποβολή πρότασης του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος Μακεδονίας Θράκης 2007-2013
 7. Αποδοχή και κατανομή δαπανών για την κάλυψη φωτοτυπιών σχολικών βιβλίων και συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων
 8. Έγκριση προσφυγής σε διαπραγμάτευση με φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την μεταφορά των μαθητών
 9. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου προΰπολογισμού 2011
 10. Έγκριση επιβολής και επέκτασης επί των ακαθαρίστων εσόδων σε ολόκληρη την διοικητική περιφέρεια του Δήμου Παρανεστίου
 11. Έγκριση επιβολής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας
 12. Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης με την ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.A.E. για τη διαχειρίση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων
 13. Μείωση μισθώματος WIND
 14. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την καταμέτρηση των εισαχθέντων ζώων στις βοσκές
 15. Ορισμός μελών επιτροπής φορολογικών καταλόγων του Δήμου για το έτος 2012
 16. Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2012
 17. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών και μεταφορών (υπηρεσιών) σύμφωνα με τις διατάξεις 63-70 του Π.Δ. 28/80 για το έτος 2012
 18. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων και εργασιών συντήρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.1418/84 για το έτος 2012
 19. Ορισμός – συγκρότηση επιτροπών δημοτικών υπαλλήλων για την διενέργεια διαγωνισμών, αξιολόγησης αποτελεσμάτων και παραλαβής προμηθειών που υπάγονται στις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ
 20. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έτος 2012
 21. Ορισμός – Συγκρότησης επιτροπής για το έτος 2012 για: α) προμήθειες ανταλλακτικών οχημάτων, ελαστικών, επισωτρών κλπ και β) συντηρήσεις – επισκευές οχημάτων – μηχανημάτων σε ιδιωτικά συνεργεία
 22. Ορισμός – Συγκρότηση επιτροπής σφράγισης Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και εκτέλεσης διοικητικών πράξεων για το έτος 2012
 23. Έγκριση δαπανών για λειτουργία συσσιτίων
 24. Απόφαση αχρεωστήτως εισπραχθέντα καταβληθέντα σε αλλοδαπή
 25. Διαγραφή οφειλών δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους
 26. Έγκριση εξόδων μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης σε υπαλλήλους που συμμετείχαν σε σεμινάρια
 27. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης μετάβασης Δημάρχου στην Κομοτηνή

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ


 1 Τελική