Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

15/05/2017 13:43

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Παρανέστι 15/05/2017

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                              Αρ.Πρωτ. 2177  

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

66035 ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ

Πληροφορίες : Κοτζαγιαννίδου Δ.

Τηλ. :   2524350111

FAX:    2524022571

                                                                                    ΠΡΟΣ: 1)Κάθε ενδιαφερόμενο

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολή οικονομικής προσφοράς»

Η Δήμαρχος Παρανεστίου

Έχοντας υπόψη:

  1. Τον Ν.4412/2016  (ΦΕΚ 147/Α12016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών» (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  2. Την αριθμ.πρωτ.2133/10-05-2017 τεχνική περιγραφή της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ» για τις ανάγκες του Δήμου Παρανεστίου , των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παρανεστίου και του Ν.Π. Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής και Παιδείας Παρανεστίου»
  3. Τους Κ.Α. 10/6634 προΰπολογισμού οικ. Έτους 2017 Δήμου Παρανεστίου τους προΰπολογισμούς των Σχολικών Επιτροπών σύμφωνα με τις αριθμ. Πράξεις 5/2016(Δευτεροβάθμιας) και 12/2016(Πρωτοβάθμιας) και για το Ν.Π. Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής και Παιδείας τους κάτωθι Κ.Α.
  • Κ.Α. 10/6634.1 Προμήθεια ειδών καθαριότητας ΔΕ Παρανεστίου 700,00€
  • Κ.Α.10/6634.2 Προμήθεια ειδών καθαριότητας ΔΕ Νικηφόρου 800,00€
  • Κ.Α.15/6634.01 Προμήθεια ειδών καθαριότητας «Βοήθεια Στο Σπίτι» 800,00€
  • Κ.Α.10/6635.1 Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας ΔΕ Παρανεστίου 100,00€
  • Κ.Α. 10/6635.2 Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας ΔΕ Νικηφόρου 200,00€

 

      4.  Την υπ’ αριθμ. 10/2017 απόφαση της Ο.Ε. σχετικά με την ψήφιση πίστωσης

 

Ενδιαφέρεται να προβεί στην απ’ ευθείας ανάθεση της  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ» για τις ανάγκες του Δήμου Παρανεστίου , των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παρανεστίου και του Ν.Π. Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής και Παιδείας Παρανεστίου» ,  ενδεικτικού προϋπολογισμού 7.900,00€ με τον Φ.Π.Α. Παρακαλούμε για την υποβολή της οικονομικής σας προσφορά για την ομάδα της ανωτέρω προμήθειας όπως αναφέρεται στο συννημμένο έντυπο προσφοράς έως και Τρίτη 16/05/2017 και ώρα 12:30μ.μ. στα γραφεία του Δήμου ή να την στείλετε με fax  στο 2524022571 ή στο e-mail:paranesti@otenet.gr.

 

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων αφορούν  τη συνολική ποσότητα της ομάδας στην οποία ζητούμε να δώσει προσφορά, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της ομάδας.

Ο Δήμος Παρανεστίου , το Ν.Π.και οι Σχολικές Επιτροπές δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο των ειδών που αναγράφονται στον ενδεικτικό προΰπολογισμό της κάθε ομάδας.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του  Ν.4412/2016, παρακαλούμε μαζί με την προσφορά σας να μας αποστείλετε

Α) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (σε περιπτώσεις εταιρειών του Διευθύνοντα Σύμβουλο).

Β) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ

Γ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ

 

                                                                            Η Δήμαρχος

                                                                         

                                                               Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 


 1 Τελική