Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη προμηθευτή για την «Προμήθεια ενός καινούργιου διπλοκάµπινου μικρού ανοικτού φορτηγού οχήματος (Double Cab) τύπου pickup 4X4»

07/04/2017 14:59

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 6/4/2017
Αριθ. Πρωτ.: 1446

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη προμηθευτή για την «Προμήθεια ενός καινούργιου διπλοκάµπινου μικρού ανοικτού φορτηγού οχήματος (Double Cab) τύπου pickup 4X4» της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ενός καινούργιου διπλοκάµπινου μικρού ανοικτού φορτηγού οχήματος (Double Cab) τύπου pickup 4X4 και δύο μεταχειρισμένων μιάμισης καμπίνας μικρών ανοικτών φορτηγών οχημάτων (Extra Cab) τύπου pickup 4X4 για τον δήμο Παρανεστίου» για τις ανάγκες του Δήμου.

Η Δήμαρχος του Δήμου Παρανεστίου έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016( ΦΕΚ 147/Α/2016) « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών
και Υπηρεσιών» (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
Της εγκυκλίου του Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Π1/181/01.02.2012
σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται κατ' εξαίρεση η προμήθεια μεταχειρισμένων ειδών
μεταχειρισμένων οχημάτων των ΟΤΑ
Την υπ'αριθμ. 63/2016 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου με θέμα «Τροποποίηση της 177/2015
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το αίτημα για προμήθεια ενός καινούργιου
διπλοκάμπινου μικρού ανοικτού φορτηγού οχήματος (Double Cab) τύπου pickup 4X4 και δύο
μεταχειρισμένων μιάμισης καμπίνας μικρών ανοικτών φορτηγών οχημάτων (Extra Cab) τύπου
pickup 4X4.» όπου εγκρίνονται τα χαρακτηριστικά και ο προϋπολογισμός των οχημάτων
Την 5298/26-04-2016 απόφαση έγκρισης του Γ.Γ.Α.Δ.Μ.Θ της προμήθειας των οχημάτων
Την υπ'αριθμ. 3/2016 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με θέμα «Έγκριση προτάσεων και
ψήφιση πιστώσεων του Δήμου οικ. έτους 2016» με την οποία ψηφίστηκε πίστωση ποσού 60.000,00€
σε βάρος του Κ.Α. 30/7132 «Μεταφορικά Μέσα».
Την αρίθμ.3/2016 μελέτη που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
Την υπ'αριθμ. 30/2016 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές
προδιαγραφές της προμήθειας.
Την υπ'αριθμ. 56/2016 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία μεταξύ των άλλων
κηρύχθηκε άγονος ο διαγωνισμός μόνο για την προμήθεια του ενός καινούργιου διπλοκάµπινου
μικρού ανοικτού φορτηγού οχήματος (Double Cab) τύπου pickup 4X4 και αποφασίστηκε η
συνέχιση της διαδικασίας του πρόχειρου διαγωνισμού και τον τρόπο ανάδειξης Αναδόχου της
προμήθειας του ενός καινούργιου διπλοκάµπινου μικρού ανοικτού φορτηγού οχήματος (Double
Cab) τύπου pickup 4X4, με τους ίδιους όρους της διακήρυξης , σύμφωνα με την αρ. 3/2016
Διακήρυξη του Δήμου Παρανεστίου .
Την υπ'αριθμ. 80/2016 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία τροποποιείται η
υπ'αριθμ. 56/2016 απόφασή της και συγκεκριμένα η παρ. 4. β) εγκρίνεται η 3/2016 μελέτη
προμήθειας γ) Αποφασίζει την εκτέλεση της προμήθειας με συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής σύμφωνα
με τον Ν.4412/2016 δ) καθορίζει τους όρους του συνοπτικού διαγωνισμού
Την υπ'αριθμ. 90/2016 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία κηρύχτηκε άγονος ο
συνοπτικός διαγωνισμός της προμήθειας.
Την υπ'αριθμ. 231/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παρανεστίου με την
οποία εγκρίνεται να γίνει η προμήθεια με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης.
Την υπ'αριθμ. 7/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παρανεστίου με θέμα :
Έγκριση τρόπου διενέργειας προμηθειών – εργασιών – παροχής υπηρεσιών και λοιπών εξόδων

έτους 2017.
Την υπ'αριθμ. 10/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση προτάσεων
ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 2017».
Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια του αναφερόμενου στο θέμα οχήματος.


Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι


σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς τροποποίηση των όρων της 3/2016 διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού που προηγήθηκε για την «Προμήθεια ενός καινούργιου διπλοκάµπινου μικρού ανοικτού φορτηγού οχήματος (Double Cab) τύπου pickup 4X4» της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ενός καινούργιου διπλοκάµπινου μικρού ανοικτού φορτηγού οχήματος (Double Cab) τύπου pickup 4X4 και δύο μεταχειρισμένων μιάμισης καμπίνας μικρών ανοικτών φορτηγών οχημάτων (Extra Cab) τύπου pickup 4X4 για τον δήμο Παρανεστίου», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής σύμφωνα και με την αρίθμ. 3/2016 μελέτη που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, την 80/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης μελέτης και των όρων δημοπράτησης του ανωτέρω διαγωνισμού και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ.6 και άρθρο 32, παρ. 1 του N. 4412/2016.
Η δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των
31.000,00 € με τον Φ.Π.Α. 24% και περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2017 και βαρύνει τον ΚΑ : 30/7132 Πηγή χρηματοδότησης θα είναι η ΣΑΤΑ .
   

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ


 1 Τελική