Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

Πρόσκληση για την 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παιδείας

03/04/2017 17:55

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Παρανέστι, 03/04/2017
Αριθ. Πρωτ.: 1585
Αριθ. Συνεδρίασης: 3η έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση
 

                                                                                                  ΠΡΟΣ

                                                                                    Μέλη Επιτροπής Παιδείας

 

Σας προσκαλούμε την  7η του μηνός Απριλίου 2017, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 14:00 μ.μ. να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Παρανεστίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», και της Αριθ. Δ4/86(ΦΕΚ 81/13.02.1986 τεύχος Β') Απόφασης του ΥΠ.Ε.Π.Θ,  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Νικηφόρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης του   παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης  :

 

     1

Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2016 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 


  

                                                                           Η Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας

  

                                                                               Κουτεκίδου Μεταμόρφη

 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ


 1 Τελική