Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

Πρόσκληση για την 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παιδείας

20/03/2017 12:03

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Παρανέστι, 20/3/2017
Αριθ. Πρωτ.: 1366
Αριθ. Συνεδρίασης: 2η έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση

 

                                                                                                  ΠΡΟΣ

                                                                                    Μέλη Επιτροπής Παιδείας

 

Σας προσκαλούμε την  20η του μηνός Μαρτίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 μ.μ. να προσέλθετε σε Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Παρανεστίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  που θα διεξαχθεί στο Κατάστημα Νικηφόρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης του  παρακάτω θέματος  της ημερήσιας διάταξης

 

     1

Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2016 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 

  Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω των χρονικών περιορισμών που τίθενται  και τυχόν καθυστέρηση στη λήψη των αποφάσεων θα αποβεί σε βάρος ζωτικών συμφερόντων της Σχολικής Επιροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου  διότι:

 Α) Σύμφωνα με   την   παρ.13 της υπ’ αριθμ.8440/24-02-2011(ΦΕΚ 318/Β’/25.02.2011) απόφασης του ΥΠΕΣΑΗΔ ορίζεται ότι:  « Το διοικητικό συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής με βάση το βιβλίο «ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ» και τον απολογιστικό πίνακα προβαίνει στον έλεγχο των στοιχείων της οικονομικής διαχειρίσεως και αποφασίζει για την έγκριση του με απόφαση, η οποία λαμβάνεται μέχρι το τέλος Μαρτίου. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής υπόκειται στην έγκριση του οικείου δημοτικού συμβουλίου». Και

Β) Ο οικονομικός Απολογισμός της Σχολικής Επιτροπής πριν την τελική του Έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο υποβάλλεται πρωτίστως στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας  .  

             

                                                   Η Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας

 

                                                        Κουτεκίδου Μεταμόρφωση

 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

 


 1 Τελική