Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017»

13/03/2017 20:01

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ  Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η 

Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ / Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

με συνοπτικό διαγωνισμό την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/προμήθειας

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017»

με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (μεγαλύτερη έκπτωση) ανά ώρα εργασίας και τιμή ανταλλακτικών/ελαστικών, για την ανακήρυξη μειοδοτών στις εργασίες πάσης φύσεως επισκευής - συντήρησης (καθώς & της αντικατάστασης φθαρμένων ή κατεστραμμένων τμημάτων) σε εξωτερικά συνεργεία, συμπεριλαμβανομένης & της προμήθειας των απαραίτητων ανταλλακτικών/ελαστικών των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, για εργασίες που τυχόν θα προκύψουν έως 31-12-2017.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 65.498,49 € (με Φ.Π.Α. 24%) και θα βαρύνει τους εξής Κ.Α: 10/6263, 10/6671.01, 20/6263, 20/6671.01, 25/6263, 30/6263, 30/6264, 30/6671.01, 45/6671, 70/6263, 70/6264 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017.

Η προσφορά θα πρέπει να συμφωνεί με την μελέτη, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών (ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού), σύμφωνα με το άρθρου 121 του Ν.4412/2016 ανέρχεται σε δώδεκα (12) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ. Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Παρανεστίου.

Σχετικά αρχεία


 1 Τελική