Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

[16/08/2012] Πρόσκληση για την 12η Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

16/08/2012 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 16/08/2012
Αριθ. Πρωτ.: 7281
Αριθ. Συνεδρίασης: 12

Σας προσκαλούμε την 21η του μηνός Αυγούστου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 να προσέλθετε στην δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα:

  • 2η Τροποποίηση προΰπολογισμού ΚΔΕΠ
  • Έγκριση της αριθμ.23/2012 απόφασης ΚΔΕΠ περί «Κατάρτισης και ψήφισης της εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο, με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό προΰπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012».
  • Έγκριση υποβολής πρότασης στο Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2007-2012 ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΕΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ».
  • Οριστική παραλαβή μελέτης με τίτλο «ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ».
  • Οριστική παραλαβή μελέτης με τίτλο «ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ».
  • Τροποποποίηση προΰπολογισμού έτους 2012.
  • Έγκριση μετάβασης και έγκριση δαπανών για μετάβαση δημάρχου στην Κομοτηνή.
  • Έγκριση προσφυγής σε διαπραγμάτευση για την μεταφορά των μαθητών ύστερα από άγονο διαγωνισμό.
  • Ορισμός αντιδημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων πυροπροστασίας σύμφωνα με την αριθμ.108/2012 απόφασης Δ.Σ. περί κατανομής.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ


 1 Τελική