Νέα και ενημερώσεις

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ - Ορισμός Αντιδημάρχου

05/05/2016 08:31

        ΑΠΟΦΑΣΗ

H Δήµαρχος Παρανεστίου

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ?ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87/7-6-2010).
 2. Την υπ’ αριθµ. 15150/15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθµιοι και ?ευτεροβάθµιοι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας µε το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
 3. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε΄ άρθρου 3 ν.4051/2012 (ΦΕΚ 40/29-2-2012 τευχ.Α΄)
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/ 2006 «Κώδικας ?ήµων και Κοινοτήτων» (Α’ 114) περί εξουσιοδότησης υπογραφών καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 5. Το γεγονός ότι ο ?ήµος Παρανεστίου εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 2 του Ν. 3852/ 2010 και εποµένως µπορεί να ορισθούν δύο (2) Αντιδήµαρχοι.
 6. Τις με αριθ. 24/2014 & 29/2014 αποφάσεις  του Πρωτοδικείου Δράμας.
 7. Το από 31/08/2014 Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας των Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Παρανεστίου.
 8. Τον εν ισχύ Οργανισµό Εσωτερικών Υπηρεσιών του ?ήµου Παρανεστίου (ΦΕΚ 2443/2-11-2011 Τεύχος Β΄)
 9. Την με αρ. πρωτ. 6393/3.09.2014 απόφασή μας περί ορισμού αντιδημάρχων, μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε αυτούς και ορισμού αναπληρωτή της Δημάρχου.
 10. Την με αρ. πρωτ. 2058/28-04-2016 απόφαση Δημάρχου περί αποδοχής παραίτησης του Βογιατζόγλου Αναστάσιου του Τηλέμαχου από τη θέση του αντιδημάρχου
 11. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του ?ήµου.

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 I. Oρίζει νέο αντιδήμαρχο του Δήμου Παρανεστίου και ειδικότερα κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Νικηφόρου, με αντιμισθία, εντός της τρέχουσας δηµοτικής περιόδου και συγκεκριμένα για το διάστημα από 1η Μαϊου 2016 έως την 28η Φεβρουαρίου 2017, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος από τη θέση του Αντιδημάρχου  κ. Βογιατζόγλου Αναστάσιου του Τηλέμαχου, τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας Ιωάννη Δίγκα του Γεωργίου, και του µεταβιβάζει συγκεκριμένες κατά τόπο αρµοδιότητες ως εξής:

  1. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Νικηφόρου, πλην των υπηρεσιών της Τοπικής Κοινότητας Αδριανής.
  2. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα Νικηφόρου, πλην των έργων και εργασιών που εκτελούνται στην Τοπική Κοινότητα Αδριανής.
  3. Την εποπτεία και ευθύνη για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Νικηφόρου, πλην αυτού που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Αδριανής.
  4. Την μέριμνα, εποπτεία και ευθύνη για τη λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων και δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αθλητικών εγκαταστάσεων, παιδικών χαρών, αλσυλίων, πάρκων –κήπων, σχολικών κτιρίων και συναφών χώρων και κοιμητηρίων που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Νικηφόρου, πλην της Τοπικής Κοινότητας Αδριανής, στην οποία η σχετική μέριμνα και ευθύνη για την λειτουργία και συντήρηση   των αθλητικών εγκαταστάσεων, παιδικών χαρών, αλσυλίων, πάρκων –κήπων, σχολικών κτιρίων και συναφών χώρων και κοιμητηρίων που είναι εγκατεστημένες σε αυτήν  θα ανατεθεί σε εντενταλμένο σύμβουλο.
  5. Την συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων της δημοτικής ενότητας Νικηφόρου και τους εντεταλμένους συμβούλους για την επίλυση των προβλημάτων τους .
  6. Την υπογραφή με εξουσιοδότηση της δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών πλην πιστοποιητικών πλησιεστέρων συγγενών, και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που είναι εγκατεστημένες στην Δημοτική Ενότητα Νικηφόρου, πλην της Τοπικής Κοινότητας Αδριανής.

Επίσης του μεταβιβάζει τις καθ’ ύλη αρμοδιότητες για το σύνολο των δημοτικών ενοτήτων :

 1. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του ΚΕΠ
 2. Εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων Τεχνικών Υπηρεσιών και Έργων, Εγκαταστάσεων, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας
 3. Την εποπτεία και ευθύνη για το συντονισμό των θεμάτων που αφορούν αδέσποτα ζώα
 4. Εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων και δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αθλητικών εγκαταστάσεων, παιδικών χαρών, αλσυλίων, πάρκων –κήπων, σχολικών κτιρίων και συναφών χώρων και κοιμητηρίων
 5. Όταν η ?ήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά της ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Γιανταμίδης Ιορδάνης του Γεωργίου, που αναπληρώνει τη ?ήµαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα της ?ηµάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήµαρχο κ. Ιωάννη Δίγκα του Γεωργίου.
 6. Όταν απουσιάζουν ή κωλύονται οι Αντιδήμαρχοι, οι αρμοδιότητές τους ασκούνται από την Δήμαρχο.
 7. Η παρούσα να δηµοσιευτεί µία φορά σε µία ηµερήσια εφηµερίδα του νοµού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ?ήµου.

Από της εκδόσεως της παρούσας ανακαλείται η με αρ. πρωτ. 6421/3.09.2014 απόφασή μας ΑΔΑ: ΩΠ29ΩΞΗ-3Μ2 περί ορισμού του κ. Δίγκα Ιωάννη του Γεωργίου ως ειδικού εντεταλμένου συμβούλου (χωρίς αμοιβή) στους τομείς που αναφέρονταν σ’ αυτήν για την τοπική κοινότητα Αδριανής.

Η Δήµαρχος

 Αλεξάνδρα Μαρίνα Σωτηριάδου

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ


 1 Τελική