Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

Απόσπασμα από το Πρακτικό της 1ης τακτικής συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου

08/09/2015 05:55

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 1ης τακτικής συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου

 

Στο Παρανέστι σήμερα, την 6η Ιουλίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παρανεστίου, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή, ύστερα από την αριθμ. 3692/30.06.2015 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε μέλος χωριστά με αποδεικτικό, σύμφωνα με το άρθρο 62 Ν 3852/2010

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σύνολο τριών (3) μελών βρέθηκαν παρόντα τρία (3) μέλη

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα                     Κανείς

Βογιατζόγλου Αναστάσιος             

Γιανταμίδης Ιορδάνης

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την  Δέσποινα Μελενικιώτου, υπάλληλο του Δήμου,  του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού, με βαθμό Δ΄

 

Αριθμός Απόφασης 1/2015

1ο ΘΕΜΑ: Πορεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού 2015

Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 1ο και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης παρουσίασε στα μέλη της επιτροπής την έκθεση β΄ τριμήνου 2015,η οποία έχει αποσταλεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου και εξήγησε την πορεία των εσόδων και εξόδων αναφερόμενη αναλυτικά κατά κωδικό στην ανακεφαλαίωση εσόδων εξόδων. Εξήγησε στα μέλη ότι παρατηρείται χαμηλή εισροή εσόδων από τις ανταποδοτικές υπηρεσίες, παρότι εφαρμόζεται η εγκύκλιος για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών σύμφωνα με το  Ν. 4321/2015 και τούτο προφανώς οφείλεται στις επικρατούσες οικονομικές συνθήκες.

  Από κοινού η Πρόεδρος και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής συζήτησαν την πορεία εκτέλεσης των έργων και εργασιών που έχουν ήδη ανατεθεί, και τα τρέχοντα ζητήματα που προκαλούνται από την έλλειψη του απαραίτητου προσωπικού.

   Ύστερα από τα παραπάνω, η Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

 Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της

Την εισήγηση της Προέδρου

Τις διατάξεις του άρθρου 63 Ν 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού 2015, όπως αυτή αποτυπώνεται στην έκθεση εσόδων – εξόδων Β΄ τριμήνου (1-4-2015 -30-6-2015) προϋπολογισμού 2015.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1/2015

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως

 

                     Η Πρόεδρος                            Τα μέλη

Αλεξάνδρα Μαρίνα Σωτηριάδου              Βογιατζόγλου Αναστάσιος

                                                           Γιανταμίδης Ιορδάνης      


 1 Τελική