Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

17/08/2015 23:05

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

  1. Ο Δήμος Παρανεστίου, προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για το Υποέργο 2: «Προμήθεια εξοπλισμού» του Έργου: «Δημιουργία υποδομών φιλοξενίας ειδικών ομάδων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον οικισμό ΔΕΗ Μεσοχωρίου» , με προϋπολογισμό 358.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.
  2. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www . promitheus . gov . gr , σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 και στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1 2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
  3. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 12/08/2015 και ώρα 09:00πμ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 21/09/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00μμ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερις εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή στις 25/09/2015 και ώρα 09:00 πμ.
  4. Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η προμήθεια του κάτωθι εξοπλισμού για την υλοποίηση του Υποέργο 2: «Προμήθεια εξοπλισμού» του Έργου: «Δημιουργία υποδομών φιλοξενίας ειδικών ομάδων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον οικισμό ΔΕΗ Μεσοχωρίου»:

Ομάδα 1 ΕΠΙΠΛΑ: 39143110-0 39143123-4 39143300-9 39143310-2 39143110-0 39113200-9 39121200-8 39121200-8 39112000-0 39112100-1 39122000-3 39150000-8 39136000-4

Ομάδα 2 ΣΤΡΩΜΑTA: 37414100-4

Ομάδα 3 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ: 42512200-0 42512200-0

Ομάδα 4 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ: 31710000-6 31710000-6 42991200-1

Ομάδα 5 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ: 32300000-6 39713200-5 39713510-1 42716200-0 39711310-5

Ομάδα 6 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ: 30121200-5

Ομάδα 7 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ: 39221123-5 39221220-5 39221220-5 39221121-1 39722200-1 39722200-1

39223200-3 39721100-3 39721100-3

Ομάδα 8 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ: 39512200-6 39515100-6 39512100-5 39516120-9 39511100-8 39513100-2

39511100-8 39514000-8 39532000-0 39532000-0

Ομάδα 9 ΠΟΛΥΚΟΥΖΙΝΑΚΙ: 39141000-2

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ως άνω ζητούμενων ειδών κάθε Ομάδας (1 έως 9). Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές για μέρος μόνο του ζητούμενου εξοπλισμού κάθε Ομάδας. Γίνονται δεκτές προσφορές για μία ή περισσότερες Ομάδες.

5. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προς προμήθεια εξοπλισμού (ειδών) αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ε' «Τεχνικές Προδιαγραφές - Φύλλα Συμμόρφωσης Τεχν. Προδιαγραφών» της απόφασης διακήρυξης.

6. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του Ε.Ο.Χ., ή σε τρίτες χώρες που θεμελιώνουν το σχετικό δικαίωμα στην Διεθνή ΣΔΣ (άρθρο 5 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ), υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή τέλος σε άλλες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την ΕΕ. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να είναι υπήκοοι των κρατών αυτών και να είναι εγκατεστημένα στο εσωτερικό τους. Ως νομικά πρόσωπα νοούνται οι εταιρείες του αστικού ή του εμπορικού δικαίου, οι συνεταιρισμοί και τα άλλα νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί κατά την νομοθεσία των κρατών της παραγράφου αυτής και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την καταστατική τους έδρα στο εσωτερικό τους.

Οι προσφέροντες πρέπει να είναι κατασκευαστές της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου, εγγεγραμμένοι εις το οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση ή αντιπρόσωποι εγγεγραμμένοι εις τα οικεία επιμελητήρια.

7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www . promitheus . gov . gr ).

8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% του συνολικού προϋπολογισμού της ΟΜΑΔΑΣ χωρίς ΦΠΑ, όπως ο π/υ αυτός δίδεται στο άρθρο 3 της αναλυτικής διακήρυξης, ξεχωριστά για κάθε ΟΜΑΔΑ της πράξης για την οποία υποβάλλεται προσφορά.

Κατά συνέπεια το ύψος της εγγύησης συμμετοχής για τις ΟΜΑΔΕΣ της πράξης είναι :

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής για την Ομάδα 1': 2.287,60 €

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής για την Ομάδα 2': 425,60€

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής για την Ομάδα 3': 1.534,40€

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής για την Ομάδα 4': 77,94€

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής για την Ομάδα 5': 227,60€

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής για την Ομάδα 6': 90,00€

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής για την Ομάδα 7': 150,00€

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής για την Ομάδα 8’: 548,00€

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής για την Ομάδα 9’: 480,00€

9. Το έργο χρηματοδοτείται από τον από τον άξονα προτεραιότητας 09: «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΑΜΘ» του Ε.Π. ¨Μακεδονία Θράκη¨. Η πράξη συγχρηματοδοτείτε από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. (ΟΠΣ 383731) Κωδ ΣΑ: ΕΠ0318 , Φορέας ΣΑ 2010001. Κωδ. Πράξης ΣΑ 2012ΕΠ03180091 . Η πληρωμή θα γίνει με το νόμισμα του Ελληνικού κράτους (EURO) και στο ίδιο νόμισμα θα αναφέρεται η προσφορά.

10. Ο χρόνος παράδοσης των ειδών της κάθε Ομάδας, ορίζεται σε δύο (02) μήνες. Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την επόμενη της ημερομηνίας που καθορίζεται στο άρθρο 17 εδαφ 2 της αναλυτικής διακήρυξης και λήγει με την προσκόμιση και την προσωρινή παραλαβή των ειδών. Τα είδη θα προσκομισθούν και θα εγκατασταθούν στον οικισμό της ΔΕΗ Μεσοχωρίου, στον Δήμο Παρανεστίουτης πόλης της Δράμας, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, στην Ελλάδα.

11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παρανεστίου.

12. Η ημερομηνία αποστολής της αναλυτικής διακήρυξης στην Ε.Ε.Ε.E προς δημοσίευση είναι 04/08/2015 (αριθμός αναφοράς 2015-104369).

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΝΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ:ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

 


 1 Τελική