Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

Ανοιχτός διαγωνισμός του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

21/07/2015 11:19


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμος Παρανεστίου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε.
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» με προϋπολογισμό 203.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου
Το έργο θα πραγματοποιηθεί στους οικισμούς Παρανεστίου , Ξαγνάντου και Μεσοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας
Παρανεστίου.
Οι εργασίες που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου είναι: πλακοστρώσεις πεζοδρομίων των οικισμών Παρανεστίου,
Ξαγνάντου και Μεσοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Παρανεστίου, και κατασκευή μιας παιδικής χαράς στην κοινή αυλή του
Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Παρανεστίου σύμφωνα με τον καθορισμό των νέων προϋποθέσεων και των τεχνικών
προδιαγραφών ΥΠΕΣ- Αριθ. 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ 931/18-05-2009 τεύχος Β΄)
Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών.
α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με ενδεικτικό προϋπολογισμό 160.737,55€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ&ΕΟ 18% και απρόβλεπτα 15%
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 160.737,55€ ( χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. ).
1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων
κ.λ.π.) και να προμηθευθούν θεωρημένο έντυπο προσφοράς (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) από τα γραφεία της τεχνικής
υπηρεσίας που στεγάζονται στο Δημαρχείο Παρανεστίου , μέχρι τις 06-08-2015 ημέρα Πέμπτη.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 25243-50139-25243-50161, FAX 25243-50151, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία,
Ζαχαρόπουλος Ευστράτιος.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11-08-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στο
Δημαρχείο Παρανεστίου. Αν για οποιονδήποτε λόγω δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν
διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.), που
θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ ή ΕMAIL πέντε (5) τουλάχιστον
εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού. Η ίδια διαδικασία μπορεί να
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες
μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σ΄ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν
εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι και δύο
εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα του διαγωνισμού δεν προσμετράται).
Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου B.
2. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
2.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του
ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην Α2 και άνω, για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με προϋπολογισμό
160.737,55 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ&ΕΟ 18% και απρόβλεπτα 15%).
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή
από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού
Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και
ποσοτική άποψη.
2.2 Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους1, υπό
τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)2 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι
κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της
καλούμενης κατηγορίας.
2.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου
υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης
στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και
δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του
έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό
της μεγαλύτερης κατηγορίας.
2.4 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται
επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄
εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι
ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων
Έργων.
2.5 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη …(δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση)….
του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ….. με προϋπολογισμό …….., με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου
16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας)
3. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.300,82 € και ισχύ
τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών από την ημέρα διεξαγωγής της Δημοπρασίας (και των επαναληπτικών αυτής)
και τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα
έγγραφα της σύμβασης.
Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς τον Δήμο Παρανεστίου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης
κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.
4. Χρόνος εκτέλεσης του έργου : τρεις (3) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
5. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠ. ¨ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013¨ (Μέτρο 322)
6. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παρανεστίου
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ 21/07/2015
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ: 

genikisygrafiypoxrewsewn.pdf

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Τεχνική Εκθεση

Διακηρυξη

Νέα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Προυπολογισμος

ΕΣΥ

 

 


 1 Τελική