Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 01/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

10/07/2015 19:57

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  01/2015
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η Δήμαρχος Παρανεστίου

Έχοντας υπόψη:

 1.  Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α/3-4-1994), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν

2.  Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης– Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν.4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών

Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ

        54/τ.Α΄/14-3-2012).

4. Tις διατάξεις του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις

        Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του

        Π.Δ.  318/1992 ΦΕΚ Α΄ 161 και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/26-3-2014).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης –

       Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Αποκατάσταση αδικιών και

       άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 47/τ. Α΄/11-5-2015.

6. Την υπ΄αριθμ.43/09-03-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παρανεστίου

      Ν. Δράμας με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων  προσωπικού με σχέση εργασίας

      ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2015.

7. Tο υπ΄αριθμ.3186/31-03-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης,

      με θέμα «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

      χρόνου

      στο Δήμο Παρανεστίου Ν. Δράμας ανταποδοτικού χαρακτήρα».

8.  Την υπ΄αριθμ.16410/13-05-2015 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής

       Ανασυγκρότησης, με την οποία εγκρίθηκε για το Δήμο Παρανεστίου Ν. Δράμας η

       απασχόληση

      δύο (2) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου  χρόνου, σε υπηρεσίες

      ανταποδοτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το υπ΄αριθμ.12557/21-05-2015  έγγραφο του

      Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας

       ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα». 

9. Την υπ΄αριθμ.86/11-06-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παρανεστίου

      Ν.Δράμας  με θέμα: «Ορισμός ειδικοτήτων για την απασχόληση δύο (2) ατόμων με σχέση

      εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα».

10. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 2443/Β/02-11-2011) του Δήμου Παρανεστίου.

 11. Την υπ΄ αριθμ 3835/02-07-2015 βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας

      Του  Δήμου Παρανεστίου Ν. Δράμας  για την ύπαρξη  των σχετικών πιστώσεων.

 

 

Ανακοινώνει

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο ( 2 ) ατόμων για την κάλυψη εποχικών / παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Παρανεστίου που εδρεύει στο Παρανέστι Δράμας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Ν. ΔΡΑΜΑΣ

Παρανέστι

ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας

8 μηνών

2

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

 

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (αρ.5 παρ.2 Ν.2527/97)

Οι υποψήφιοι της  ειδικότητας ΥΕ Εργατών-τριών  Καθαριότητας πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών .

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Παρανέστι Τ.Κ.66035 , απευθύνοντάς την στον Δήμο Παρανεστίου υπόψιν κας Μελενικιώτου Δέσποινας  (τηλ. επικοινωνίας: 2524350110). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού  ή κοινοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες (§ 10 άρθρο 21 Ν.2190/1994).

 

Η Δήμαρχος Παρανεστίου

 

 

 

Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ: 

Περίληψη ΣΟΧ

Παράρτημα ΣΟΧ

Αίτηση ΣΟΧ3

ΣΟΧ1 ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ


 1 Τελική