Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

[22/02/2012] Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση

22/02/2012 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ ΔΡΑΜΑΣ
Ημερομηνία: 22/02/2012
Αρ. Πρωτ.: 2102

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012

Ο Δήμαρχος Παρανεστίου ανακοινώνει ότι κατόπιν της με αρ. 7/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, προβαίνει στην διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση νέας προκήρυξης, βάσει του άρθρου 25 του Π.Δ. 60/2007, για την επιλογή αναδόχων της σύμβασης «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012» για όσα δρομολόγια δεν υποβλήθηκαν προσφορές και για όσα δρομολόγια δεν ανακηρύχτηκε ανάδοχος κατά την πρώτη και δεύτερη δημοπράτηση που διεξήχθη στις 20/09/2011 και 26/10/2011.

Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα διεξαχθεί στις 21 ημέρα Tρίτη και ώρα 10 πμ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών) στα γραφεία του τμήματος Τεχνικών υπηρεσιών, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού. Δικαίωμα συμμετοχής στην διαπραγμάτευση έχουν α) όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, β) ενώσεις μεταφορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, γ) Συνεταιρισμοί με αντικείμενο δραστηριότητας την μεταφορά προσώπων.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζόμενων θα υποβληθεί με το σύστημα των έγγραφων σφραγισμένων προσφορών ποσοστού εκπτώσεως σε ακέραιες μονάδες επι τοις εκατό, επί του προϋπολογισμού έκαστου δρομολογίου, στο οποίο επιλέγει ο διαγωνιζόμενος να προσφέρει, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του Π.Δ. 28/1980.

Οι προσφορές της εργασίας είναι ίδιες με αυτές των τευχών διαγωνισμού που απέβη άγονος και ως εκ τούτου οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει με την προσφορά τους να διαθέτουν τα προσόντα συμμετοχής που ορίζονται στην με αρίθμ. Πρωτ. 8149/02-09-2011 Διακήρυξη διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από το τμήμα τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου τηλ  2521352316-17-20 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η παρούσα  θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΟΥΚΑΡΙΩΤΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


 1 Τελική