Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

Πρόσκληση 6ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

02/04/2014 13:48
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              Παρανέστι      31/03/2014
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                            Αριθ. Πρωτ.    2333
ΔΗΜΟΣ  ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Αριθ. Συνεδρίασης 6η


                                                               Π ρ ο ς

Σας προσκαλούμε την 04η  του μηνός Απριλίου 2014, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 16:00 να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης με μοναδικό θέμα :

1 Εγκριση της αριθ. 4/2014 απόφασης περι ψήφισης Απολογισμού του ΝΠ Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής και Παιδείας Δήμου Παρανεστίου

2 Έγκριση δαπανών εκδηλώσεων 25ης Μαρτίου συνολικού ποσού 1.545,05€ σε βάρος του Κ.Α. 00/6434.

3 Επιχορήγηση πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων και ψήφιση πίστωσης

4 Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 10.000,00 €  για κάλυψη εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας, κατανομή και τροποποίηση προϋπ/σμού οικον. Έτους 2014

5 Εκμίσθωση αγροτεμαχίων- σχολικών κλήρων Δήμου Παρανεστίου

6 Εξουσιοδότηση του ειδικού ταμία του Δήμου Παρανεστίου για την κατάθεση αιτήματος έκδοσης κωδικών αλλά και χρήσης των υπηρεσιών Internet Banking  της Τράπεζας Πειραιώς

7 Εγκριση υλοποίησης δράσεων του συλλόγου ερασιτεχνικής αστρονομίας «ΠΗΓΑΣΟΣ» και ψήφιση πίστωσης ποσού 22.000,00 €

8 Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια υλικών (υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων, υλικά ύδρευσης, αρδευσης αποχέτευσης, οικοδομικά υλικά, υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων) για τις ανάγκες του Δήμου προϋπ/σμού 61732,52 € μετά από άγονο διαγωνισμό.

9 Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου προϋπ/σμού 17,300 €

10 Εγκριση ετήσιου προγράμματος τουριστικής Προβολής έτους 2014 του Δήμου Παρανεστίου.

11 Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εργασίες συντήρησης και επισκευής αντλιοστασίων άρδευσης Παρανεστίου»

12 Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εργασίες συντήρησης και επισκευής αντλιοστασίων ύδρευσης Παρανεστίου».

13 Εγκριση ή μη παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου προθεσμίας του έργου «Οδοποιϊα Τ.Κ. Πτελέας»

14 Εγκριση η μη πρωτοκόλλου και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης – αποχέτευσης από ΟΡ 65-86 (Από οικία Μυστακίδη μέχρι οικία Μιχαηλίδη)

15 Εγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπ/σμού οικον. Έτους 2014 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ                                                                  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Προϊσταμένο  Οικονομικής υπηρεσίας
Προϊστάμενη  Διοικητικής υπηρεσίας
Προϊσταμένο Τεχνικής  υπηρεσίας
Γραφείο προγραμματισμού και ηλεκτρ.Διακυβέρνησης
(Για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου)                         Στυλιανίδης Ο. Αναστάσιος
Τοπικό τύπο


 1 Τελική