Νέα και ενημερώσεις

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

27/03/2014 10:06
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Παρανεστίου προκειμένου να αναθέσει απευθείας την προμήθεια και την πενταετή συντήρηση, δύο(2) φορτηγών οχημάτων 4*4  με μονή καμπίνα, ενός(1) φορτηγού οχήματος 4*4 με extra καμπίνα και ενός(1) φορτηγού οχήματος 4*4 με διπλή καμπίνα, με απλή χρηματοδοτική μίσθωση (financial leasing), για πέντε (5) έτη με δικαίωμα αγοράς των ειδών, καλεί Έλληνες και αλλοδαπούς προμηθευτές, νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά, κοινοπραξίες χωρίς να έχουν συγκεκριμένη νομική μορφή, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών (οικονομικών φορέων) με κοινή προσφορά, με την προϋπόθεση ότι όλοι οι παραπάνω επικαλούνται οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης, εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης ή κοινοπραξία, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον καταθέτοντας κλειστή έγγραφη οικονομική προσφορά στο Δημοτικό Κατάστημα από τη Δευτέρα 31 Μαρτίου 2014 μέχρι την Παρασκευή 4 Απριλίου 2014 και ώρα 14:00.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 99.000,00€ με
ΦΠΑ.
Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει ή κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς παρατίθεται στο παράρτημα Α της παρούσης .
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον Δήμο Παρανεστίου, Τ.Κ 66 035, αρμόδια υπάλληλος Μουστακίδου Λίνα, τηλ. επικοινωνίας: 2524350132, fax: 2524350151, e-mail: mlinaki@yahoo.gr.

Ο Δήμαρχος  Παρανεστίου
Καγιάογλου Νικόλαος

 1 Τελική