Νέα και ενημερώσεις

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ

23/03/2014 19:52
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο  Δήμος  Παρανεστίου   προκηρύσσει  ανοιχτό  διαγωνισμό  του  υποέργου  4  με  τίτλο:  «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ» με προϋπολογισμό 227.058,53 € (με Φ.Π.Α.). του έργου «ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ».
Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου
Το έργο  θα πραγματοποιηθεί στον οικισμό του Νικηφόρου του Δήμου Παρανεστίου.  Eντός της έκτασης υπάρχει κτιριακή εγκατάσταση με χρήση Σχολείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
Οι εργασίες που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου είναι: Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης κτιριακού κελύφους, τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης οροφής, αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων, αντικατάσταση λέβητα με νέο λέβητα καύσης βιομάζας, σύστημα αυτόματου ελέγχου θέρμανσης, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, σύστημα αυτόματου ελέγχου φωτισμού και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος.
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών.
α)κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με ενδεικτικό προϋπολογισμό 115.198,51€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ&ΕΟ 18% και απρόβλεπτα 15%
β)κατηγορία Η/Μ με ενδεικτικό προϋπολογισμό 66.019,91€  (δαπάνη εργασιών, ΓΕ&ΕΟ 18% και απρόβλεπτα 15%)
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις  181.218,42€ ( χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. ).

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) και να προμηθευθούν θεωρημένο έντυπο προσφοράς (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) από τα γραφεία της τεχνικής υπηρεσίας που στεγάζονται στο Δημαρχείο Παρανεστίου , μέχρι τις 03-04-2014 ημέρα Πέμπτη.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2524350110-2524350112, FAX2524350151, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Καρακασίδου Μαρία , Ζαχαρόπουλος Ευστράτιος.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις  08-04-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στο Δημαρχείο Παρανεστίου. Αν για οποιονδήποτε λόγω δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.), που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ ή Ε MAILπέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες  ημέρες  πριν  τη  νέα  ημερομηνία,  σε  όσους  έλαβαν  τεύχη  του  διαγωνισμού.  Η  ίδια  διαδικασία  μπορεί  να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.  Σημειώνεται  ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σ΄ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν εκδήλωσαν  ενδιαφέρον  την  προηγούμενη  φορά.  Στην  περίπτωση  αυτή  τεύχη  μπορούν  να  δίδονται  μέχρι  και  δύο εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα του διαγωνισμού δεν προσμετράται). 
Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου B.

2.Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
2.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες  στο  Μητρώο  Εργοληπτικών  Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.)  που  τηρείται  στη  Γ.Γ.Δ.Ε.  του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην Α2, 1η , 2η τάξη εντός νομού ή Α2, 1η τάξη εκτός νομού ή σε αναβάθμιση 2ΧΑ1 εντός - εκτός νομού, για έργα   κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 115.198,51€(δαπάνη εργασιών, ΓΕ&ΕΟ 18% και απρόβλεπτα 15%) και  εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΕΧΩΔΕ εφόσον ανήκουν στην  Α1, Α2,  1η τάξη εντός και εκτός νομού  για έργα   κατηγορίας Η/Μ με προϋπολογισμό 66.019,91€(δαπάνη εργασιών, ΓΕ&ΕΟ 18% και απρόβλεπτα 15%, ή κοινοπραξίες αυτών.
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου  (Π.Ο.Ε.),  στα  οποία  τηρούνται  επίσημοι  κατάλογοι  αναγνωρισμένων  εργοληπτών,  εφόσον  είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες  από  ως  ανωτέρω  β΄  κράτη,  στα  οποία  δεν  τηρούνται  επίσημοι  κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

2.2  Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση  θα  συμμετέχει στο  κοινοπρακτικό  σχήμα με ποσοστό όχι  μικρότερο  του  25%  της καλούμενης κατηγορίας. 
2.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του
έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό
της μεγαλύτερης κατηγορίας. 
2.4 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης  δεκτές  και  μεμονωμένες  εργοληπτικές  επιχειρήσεις  ή  κοινοπραξίες  εργοληπτικών  επιχειρήσεων  κατ΄ εφαρμογή  της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.
2.5 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α1του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 115.198,51€, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας)

3.  Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους  3.625,00  € και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών από την ημέρα διεξαγωγής της Δημοπρασίας (και των επαναληπτικών αυτής).
Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς τον Δήμο Παρανεστίου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.

4.Χρόνος εκτέλεσης του έργου : εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες.

5.Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής (Κωδικός Πράξης ΣΑ 2012ΣΕ07580332 με κωδικό MIS357307)

6.  Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παρανεστίου
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ   18/03/2014
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΓΙΑΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 1 Τελική