Νέα και ενημερώσεις

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

Διακήρυξη για το έργο "Ψηφιακοί Πολιτισμοί της Γης, του Νερού & του Ανθρώπου στην Ανατολική Μακεδονία"

11/04/2014 09:44
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Παρανέστι   19/03/2014
Αρ. Πρωτ:    2135          
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Παρανεστίου, ανακοινώνει ότι θα γίνει  ανοικτός διεθνής διαγωνισμός με επίδοση σφραγισμένων προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά, για το έργο : «Ψηφιακοί Πολιτισμοί της Γης, του Νερού & του Ανθρώπου στην Ανατολική Μακεδονία»
Το Έργο αφορά την δημιουργία και εγκατάσταση ψηφιακών υποδομών, περιεχομένου και υπηρεσιών με τις οποίες θα εξυπηρετηθεί, πληροφορηθεί το κοινό (ντόπιο και επισκέπτες) σε πολιτιστικά, ιστορικά, φυσιολατρικά και γαστρονομικά αντικείμενα με ψυχαγωγικό, συμμετοχικό και διαδραστικό τρόπο. Σε γενικές γραμμές το έργο θα συμβάλει ουσιαστικά στο να αρθεί το υπαρκτό φαινόμενο απομόνωσης της Περιφέρειας ΑΜΘ δημιουργώντας την κατάλληλη «ψηφιακή γέφυρα» για την προβολή ενός ολοκληρωμένου πολιτιστικού και τουριστικού προϊόντος.
Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων πενήντα χιλιάδων και εκατόν ενενήντα οκτώ ευρώ και εξήντα λεπτών (750.198,6 €) (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 609.917,56  - ΦΠΑ (23%): € 148.281,04).
Το ποσό αυτό αποτελεί και το ανώτατο όριο οικονομικής προσφοράς. 
Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, σε ποσοστό 80% από το ΕΤΠΑ και 20% από Εθνικούς Πόρους.

Η εκτέλεση  των  υπηρεσιών θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις :
 • Του Π. Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
 • Του Π.Δ.28/ΦΕΚ 1 Α’/15-1-1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.».
 • Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
 • Του Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
 • Του N. 3731/ΦΕΚ 263 Α’/23-12-2008 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδιαίτερα την 13η παράγραφο του 20ου άρθρου.
 • Του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
 • Του Ν. 3801/ΦΕΚ 163 Α’/4-9-2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης».
 • Του N. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 • Του N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρό¬γραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
 • Του N. 3870/ΦΕΚ 138 Α’/9-8-2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές», ιδίως δε την περίπτωση (η) της 10ης παραγράφου του 18ου άρθρου. 
 • Ν. 3886/10 (ΦΕΚ 173 Α/30-9-2010) : Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσε¬ων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδη¬γία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335).
 • Του Ν. 3614/2007 «όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»
 • Του Ν.2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σχετικό με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 • Του Ν. 3471/2006 Προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών
 • Την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΦΕΚ 8 540/27.3.2C08, αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27.3.2008), όπως τροποποιηθείσα ισχύει με την υπ' αριθ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/09 (ΦΕΚ 1957/(3/9.9.2009) και την αριθ. πρωτ. 28020/ΕΥΘΥ 1212/2010 (ΦΕΚ 1088/Β/2010).
 • Την υπ’ αρ. 152.064/ΨΣ5185-Β /20-09-2013 Απόφαση Σύμφωνης Γνώμης της ΕΥΔ ΕΠ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», σχετικά με την παρούσα Προκήρυξη
Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Θεματικής Ενότητας «Πολιτισμός» και ειδικότερα στην ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών ανάδειξης του πολιτιστικού περιεχομένου με ταυτόχρονη συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση του περιεχομένου, εμπίπτοντας έτσι στις θεματικές προτεραιότητες τόσο της Πρόσκλησης 20.1 της ΕΥΔ Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» όσο και του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: «ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής», Ειδικός Στόχος 2.1: «Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα» Ο Διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της απόφασης διενέργειας του.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Παρανεσίου (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού την Τρίτη 06/05/2014 και ώρα 10: 00.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου που κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον ν. 2513/1997 (Α΄139) ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον: (α) Είναι εγγεγραμμένα στο οικείο Επιμελητήριο με επάγγελμα συναφές προς το αντικείμενο του διαγωνισμού, (β) Συγκεντρώνουν τις Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής που καθορίζονται στην παράγραφο B.2.6 της παρούσας και (γ) Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού που προβλέπονται στην παράγραφο B.2.2 της παρούσας. 
Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων μπορεί να υποβάλουν προσφορά χωρίς να προσλάβουν κάποια νομική μορφή, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε ένα από τα μέλη τους έχει δικαίωμα συμμετοχής κατά την παρούσα προκήρυξη. Σε περίπτωση προσφοράς που υποβάλλεται από ένωση προσώπων κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρο μαζί με τα λοιπά μέλη της για όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την προσφορά.
Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 5% του προϋπολογισμού του Έργου συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
Συγκεκριμένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής είναι τριανταεπτά χιλιάδες και πεντακόσια εννέα Ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά, € 37.509,93.
Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης δίνονται στα γραφεία του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Παρανεστίου, από τα οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Υπεύθυνος Τσεντίδης Κωνσταντίνος,  τηλ. 25213 52321.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡ. 05/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΓΙΑΟΓΛΟΥ

Για να λάβετε τα σχετικά αρχεία κάντε κλικ στο "ΑΝΟΙΓΜΑ ΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ" και συμπληρώστε τα στοιχεία σας στη φόρμα που θα εμφανιστεί. Τέλος πατήστε ξανά "ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΩΝ". συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία και πατήστε

ΑΝΟΙΓΜΑ ΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

 1 Τελική