Νέα και ενημερώσεις

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

[21/02/2013] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

21/02/2013 00:00

Ο Δήμος Παρανεστίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απ’ ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών για τις Ενέργειες Προσέλκυσης και Επιλογής Ωφελούμενων για το «Ολοκληρωμένο Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης στους Δήμους Δοξάτου, Προσοτσάνης και Παρανεστίου» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές σύμφωνα με:

 1. Τις διατάξεις των παρ. 9 και 10 του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)(ΦΕΚ 114 Α΄/8-6-2006)
 2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 209 και της παρ 1 του άρθρου 273 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)(ΦΕΚ 114 Α΄/8-6-2006)
 3. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 (ΦΕΚ 263 Α΄/23-12-2008)
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
 5. Την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπ. Οικονομικών
 6. Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή υπηρεσιών για τις Ενέργειες Προσέλκυσης και Επιλογής Ωφελούμενων για το «Ολοκληρωμένο Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης στους Δήμους Δοξάτου, Προσοτσάνης και Παρανεστίου» προκειμένου να υλοποιηθεί η εν λόγω πράξη στο Ε.Π "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού"
 7. Το άρθρο 11 του Π.Δ 28/1980
 8. 8. Την υπ. Αριθμ. 7654/24-10-2012 Απόφαση ένταξης της πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΔΟΞΑΤΟΥ, ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» με κωδικό MIS 376922 της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.
 9. Την υπ’ αριθμ. 89/2012 Έγκριση Συμμετοχής του Δήμου Δοξάτου στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την ονομασία Συμμαχία Ανάπτυξης στη Δράμα για την υποβολή πρότασης στα πλαίσια της 75ης πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2007 – 2013 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
 10. Την υπ’ αριθμ. 2/ΠΡΑΚΤ.22.10.2012 Έγκριση του Συμφώνου Αποδοχής Όρων της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Ολοκληρωμένο Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης στους Δήμους Δοξάτου, Προσοτσάνης και Παρανεστίου»
 11. Την Έγκριση με Αρ. Πρωτ. 1229/21-02-2013 της υπ. Αριθμ. 2/2013 Μελέτης Υπηρεσιών

Ενσφράγιστες πρόσφορες γίνονται δεκτές από τις 22/02/2013 ημέρα Παρασκευή ως και τις 08/03/2013 (15 ΜΕΡΕΣ) ημέρα Παρασκευή στο γραφείο Δημάρχου του Δήμου Παρανεστίου, Δημαρχείο Παρανεστίου, Τ.Κ. 66035, Παρανέστι Δράμας.

Κριτήριο αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών αποτελεί η πληρότητα της προσφοράς και η εμπειρία του προσφέροντος στη διαχείριση αντίστοιχων έργων. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει (επί ποινή αποκλεισμού) να τηρεί τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις:

 • Θα πρέπει να έχει υλοποιήσει τουλάχιστον τρία (3) έργα αντίστοιχου αντικειμένου την τελευταία επταετία και ειδικότερα έργα που χρηματοδοτούνται ή έχουν χρηματοδοτηθεί μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ).
 • Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος οφείλει να αποδεικνύεται, ότι κατέχει επαρκώς, εμπειρία σχετική με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε φορείς σχεδιασμού, υλοποίησης ή/ και αξιολόγησης πολιτικών στήριξης επιχειρηματικότητας σε τοπικό ή/και περιφερειακό ή/ και εθνικό επίπεδο. Ως φορείς σχεδιασμού, υλοποίησης-αξιολόγησης πολιτικών επιχειρηματικότητας νοούνται ΟΤΑ-Επιμελητήρια-Περιφέρειες-Αναπτυξιακές εταιρίες περιφερειακού χαρακτήρα και για λογαριασμό φορέων κεντρικής διοίκησης (Υπουργεία κ.α.).
 • Ο υποψήφιος ανάδοχος ή στελέχη της ομάδας έργου οφείλει να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία – αποκτηθείσα την τελευταία πενταετία – στον τομέα επαγγελματικής συμβουλευτικής και αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού.
 • Ο υποψήφιος ανάδοχος, οφείλει να τεκμηριώσει την ικανότητα του για απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου, μέσω της παροχής του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού στον τόπο υλοποίησης του υπο ανάθεση έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν έδρα σε χώρα της Ε.Ε.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από τον κο. Τσεντίδη Κωνσταντίνο τηλ. 2524350131.


 1 Τελική