Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

17/12/2013 09:49

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» του Ν.4024/2011(ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011).

2.    Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν. 4070/2012

3 Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)

5. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

6. Το άρθρο 21 του Ν.3669/08 και την γνωμοδότηση του ΝΣΚ 81/2008 σύμφωνα με την οποία, η επιτροπή για έργα συνολικού προϋπολογισμού μέχρι το ανώτατο όριο της 2ης τάξης του ΜΕΕΠ, συγκροτείται αποκλειστικά από τρία υπηρεσιακά μέλη

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ

 

  Ότι την Τετάρτη 18-12-2013 και ώρα 08:30 πμ, στο Δημοτικό Κατάστημα του Νικηφόρου, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση, μεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, για συμμετοχή στις παρακάτω Επιτροπές:

1)    Επιτροπή Παραλαβής εργασιών και μεταφορών (υπηρεσιών) του Π.Δ 28/1980 για το έτος 2014, η οποία αποτελείται από έναν Δημοτικό Σύμβουλο (με τον αναπληρωτή του) και από δύο υπαλλήλους (με τους αναπληρωτές τους).

2)    Επιτροπή Διαγωνισμών εργασιών και μεταφορών (υπηρεσιών) του Π.Δ 28/1980 για το έτος 2014, η οποία αποτελείται από έναν Δημοτικό Σύμβουλο (με τον αναπληρωτή του) και από δύο υπαλλήλους (με τους αναπληρωτές τους)..

3)    Επιτροπή Παραλαβής προμηθειών (ΕΚΠΟΤΑ) για το έτος 2014, η οποία αποτελείται από τρείς υπαλλήλους (με τους αναπληρωτές τους).

4)    Επιτροπή Διαγωνισμών προμηθειών (ΕΚΠΟΤΑ) και αξιολόγησης αποτελεσμάτων για το έτος 2014, η οποία αποτελείται από τρείς υπαλλήλους (με τους αναπληρωτές τους).

5)    Επιτροπή Διαγωνισμού για έργα συνολικού προϋπολογισμού μέχρι το ανώτατο όριο της 2ης τάξης του ΜΕΕΠ  (Ν.3669/2008) για το έτος 2014, η οποία αποτελείται από τρείς υπαλλήλους (με τους αναπληρωτές τους).

6)    Επιτροπή Παραλαβής για προμήθειες ανταλλακτικών οχημάτων, ελαστικών,  κλπ και για συντηρήσεις-επισκευές διαφόρων οχημάτων-μηχανημάτων, σε ιδιωτικά συνεργεία, για το έτος 2014. η οποία αποτελείται από τρείς υπαλλήλους (με τους αναπληρωτές τους).

7)    Επιτροπή Παραλαβής του Φυσικού Εδάφους για έργα του Δήμου Παρανεστίου, για το έτος 2014 ( έργα ΣΑΤΑ – ΕΣΠΑ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ κλπ) η οποία αποτελείται από τρείς υπαλλήλους (με τους αναπληρωτές τους).

 

Η δημόσια κλήρωση θα πραγματοποιηθεί από την παρακάτω τριμελή Επιτροπή:

1)    Τσεντίδης Κωνσταντίνος, Διευθυντής Διοικητικού-Οικονομικού, του Δήμου Παρανεστίου

2)    Ζαχαρόπουλος Ευστράτιος, Προϊστάμενος του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, του Δήμου Παρανεστίου

3)    Τάσσου Μαρία, Προϊσταμένη Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Παρανεστίου

   Για την πλήρη διαφάνεια, της διαδικασίας της κλήρωσης μεταξύ των υπαλλήλων, για τις διάφορες Επιτροπές, θα παρευρίσκεται και ο Αντιδήμαρχος Παρανεστίου Κουκαριώτης Παναγιώτης

   Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στο site του Δήμου Παρανεστίου .

 

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ 13-12-2013

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΤΣΕΝΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


 1 Τελική