Νέα και ενημερώσεις

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

11/12/2013 09:10
Ο Δήμαρχος Παρανεστίου έχοντας υπ όψη:  
 1. Τις διατάξεις της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών  (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους.
 2. Το Ν. 3852/2010  Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης. 
 3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 209 του Ν.3463/06.(Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων).
 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».
 5. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού και Ελέγχου των δαπανών του Κράτους».
 6. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Περί προμηθειών του  Δημοσίου τομέα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
 7. Την Π1/2570/2007 (ΦΕΚ 1240 Β): Εξαίρεση προμηθειών που πραγματοποιούνται με ανάδειξη χορηγητών –προμηθευτών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.).
 8. Την υπ΄ αριθμ. 189/2013 απόφαση του ΔΣ του Δήμου Παρανεστίου περί έγκριση προμήθειας υγρών καυσίμων – ελαιολιπαντικών για το έτος 2013.
 9. Την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Παρανεστίου (ΑΟΕ) περί έγκρισης όρων δημοπράτησης.
 10. Τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Δήμου Παρανεστίου με Κ.Α. 10/6641, 10/6641.01, 10/6643, 20/6641, 20/6641.01, 25/6641, 25/6641.01, 30/6641, 30/6641.01, 30/6644, 30/6644.01, 35/6644, 45/6644, 70/6641, 70/6641.01, 70/6644.01 και 70/6644.02 που θα συμπεριληφθούν στον προς ψήφιση προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014. 
 11. Τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού της ΚΔΕΠ με Κ.Α. 64.00.0000, 64.00.0001, 64.08.0000 και 64.08.0001 που θα συμπεριληφθούν στον προς ψήφιση προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014.
 12. Την πίστωση του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ν.Π Κοιν. Αλληλεγγύης Προσχ. Αγωγής και Παιδείας Δήμου Παρανεστίου με Κ.Α 10/6643 που θα συμπεριληφθεί στον προς ψήφιση προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014» (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης,  βενζίνης αμόλυβδης, ελαιολιπαντικών), προϋπ. 203.500,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Παρανεστίου και των Νομικών του Προσώπων, με κριτήριο κατακύρωσης :
α) για τα υγρά καύσιμα, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από τη Δ/νση Εμπορίου Δράμας και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία  και 
β) για τα ελαιολιπαντικά ,την χαμηλότερη τιμή , όπως αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο κατάστημα του Δήμου Παρανεστίου, από την Επιτροπή Διαγωνισμού, την 08η Ιανουαρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00- 11.00 π.μ. (Λήξη Αποδοχής Προσφορών).
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν διεξαχθεί την ανωτέρω ημερομηνία ή αποβεί άγονος θα επαναληφθεί στις 15η  Ιανουαρίου 2014, ημέρα Τετάρτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο. 

 1 Τελική