Νέα και ενημερώσεις

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

«Leasing μεταφορικών μέσων για τις ανάγκες του Δήμου Παρανεστίου»

11/12/2013 09:15
Ο Δήμαρχος Παρανεστίου έχοντας υπ όψη:  
 1. 1Την υπ΄ αριθμ. 11389/93 Απόφαση Υπ. Εσωτερικών ¨Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α. (ΕΚΠΟΤΑ).
 2. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης– Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 3. Τα άρθρα 193 παρ. 1 κ΄ 3 και 209 παρ. 1 του Ν. 3463/06 ¨Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων¨.
 4. Το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2286/95 ¨Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων¨.
 5. Το Π.Δ. 60/07 ‘Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005’.
 6. Το Ν. 1665/86 ¨Συμβάσεις Χρηματοδοτικής μίσθωσης¨, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Ν. 2367/95 ¨Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις¨.
 7. Το άρθρο 8 του Ν. 2741/99 ¨Ενιαίος φορέας ελέγχου τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις¨.
 8. Το Ν. 2522/97 Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών¨.
 9. Το Ν. 3310/05 ¨Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων¨, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/05 ¨τροποποίηση του Ν. 3310/05.
 10. Το Ν. 2238/94, άρθρο 55 παρ. 1 στ΄ , όπως ισχύει.
 11. Το Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Τ.Α7 5.6.2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».
 12. Την αριθ.Π1/2128/5-11-2013 Απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης περί « Εγκρίσεις (εντάξεις-τροποποιήσεις) στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών έτους 2013».
 13. Τις προβλεπόμενες πιστώσεις του προϋπολογισμού έτους 2013, που αφορούν την ετήσια χρηματοδοτική μίσθωση.
 14. Tην υπ’ αριθμ. 186/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου για την έγκριση της προμήθειας(ΑΔΑ: ΒΛ0ΝΩΞΗ-1Δ9).
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια και την πενταετή συντήρηση, δύο(2) φορτηγών οχημάτων 4*4  με μονή καμπίνα, ενός(1) φορτηγού οχήματος 4*4 με extra καμπίνα και ενός(1) φορτηγού οχήματος 4*4 με διπλή καμπίνα, με απλή χρηματοδοτική μίσθωση (financial leasing), για πέντε (5) έτη με δικαίωμα αγοράς των ειδών, προϋπ. 99.000,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο κατάστημα του Δήμου Παρανεστίου, από την Επιτροπή Διαγωνισμού, την 30η Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00- 11.00 π.μ. (Λήξη Αποδοχής Προσφορών).
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν διεξαχθεί την ανωτέρω ημερομηνία ή αποβεί άγονος, θα επαναληφθεί στις 07 Ιανουαρίου 2014, ημέρα Τρίτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο. 

 1 Τελική